Skip to content

Gwynedd a Môn – Hydref a Gaeaf 2020

Trefnydd(Llanw): Hywel Madog, Ffôn: 01766 530224, Symudol: 07563 146145

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru i leihau lledaeniad Covid 19 y mae yn ofynnol i bawb sydd yn bwriadu mynychu Taith Faes gofrestru erbyn 6.00 yr hwyr y diwrnod cynt. Noder ein bod yn cyfyngu’r nifer ar Daith Faes i uchafswm o 20 ac i Aelodau yn unig.

Dylai pawb sydd yn mynychu Taith Faes fod yn ymwybodol o ‘Gofynion ar Aelodau’ (gweler 'Gweithgareddau/ Diogelwch ar Deithiau' ar y wefan hon neu cliciwch y linc yma: Gofynion Covid – Aelodau )

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Medi 2020

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd a Chofrestrydd
5   MediNid mud y meini hyn (Cyfyngir y nifer ar y daith hon i 15 Aelod)Taith o amgylch y Cefn Coch yn canolbwyntio ar hanes, daeareg ac archaeoleg ddiwydiannol yr ardal. Tua 5 m, gwlyb mewn mannau, ychydig o dir garw gydag ychydig o godi, camfeydd isel.Man cyfarfod; Arhosfan ger y ffordd rhwng Penrhyndeudraeth a’r Garreg Llanfrothen, oddeutu 100m o groesfan Rheilffordd FfestiniogSH 614398Hywel Madog
01766 530224
12 MediCylchdaith Y Ffôr, Llwyndyrys a Rhos-fawrCylchdaith 6m ar ffyrdd gwledig ac un llwybr gan sylwi ar nifer o fannau o ddiddordeb hanesyddol. Tirwedd pur wastad a hawdd ei gerdded - fawr ddim gelltydd o gwbl. Maes  parcio Canolfan Arddio Tyddyn  Sachau, tu allan i'r Ffôr.SH 397384Dawi Griffiths
01286 660367
19 MediCyffiniau Bethesda
(Cyfyngir y nifer ar y daith hon i 15 Aelod)
Taith hamddenol o gwmpas ardal Bethesda.Maes Parcio canol.Bethesda. A5,troi i Llys Fictoria (Caffi Coed y Brenin/ ATD Electricals) syth i fynnu'r allt troi i'r dde.SH623667  Janet Buckles janetcilfodan1@gmail.com 01248 605502
26 MediY Lôn Goed a’r Cyffiniau
 
Cerdded hawdd
7m ar lwybrau/ lonydd gwastad gan ymweld â Phlas Hen, Gaerwen, Capel Gallt y Coed, a Betws Mawr.
Lôn Goed ger Afon Wen

“A llonydd gorffenedig
Yw llonydd y Lôn Goed,
O fwa’i tho plethedig
I’w glaslawr dan fy nhroed...”
R Williams-Parry
 
SH
439376
John a Carys Parry
01766 513869

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Hydref 2020

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd a Chofrestrydd
3/10/20Taith wedi ei gohirio tan 17/10/20
Taith gylch o gwmpas Bangor
10/10/20Cwm Penantlliw, Llanuwchllyn. Cylch o gwmpas y cwm.
Llwybrau, ffyrdd gwledig, corsdir. Codi 300m, un llethr llithrig. Oddeutu 6m
Weirglodd Ddu, Llanuwchlyn. (Buarth ochr y ffordd cyn Yr Hen Gapel) LL23 7SU. SH870311Mary Thomas
01678 540 266 07765711850
23/10/20 i 9/11/20Cyfnod CloTeithiau wedi eu haildrefnu gweler isod.
14/11/20Taith wedi gohirio tan 12/12/20
Cylchdro Cutiau
Cyfyngir y daith hon i 15 aelod
Ucheldir, dyffryn a hanes yn ardal Cutiau, gogledd aber y Fawddach. Codi graddol i 880t. Llwybrau cyhoeddus a ffyrdd cefn gwlad. 6 milltir Maes parcio'r Parc Cenedlaethol
1 milltir o Bermo Llwybr Panorama
SH625166 Keith O'Brien 01766540528 07899788169
Cofrestru gyda Hywel Madog 01766530224
21/11/20
Tanygrisiau a'r Llwybr Llechi'
 Cylch o gwmpas Dolrhedyn, Cwm Rhywbryfdir, Tanygrisiau, Fron Fawr a Chefn Bychan.
Ychydig  o dynnu fyny, dim byd heriol. Ambell ran anwastad. 4 milltir
Troi oddiar yr A496 ger Tanygrisiau, i gyfeiriad y Pwerdy a Caffi’r Llyn. Maes Parcio ar y dde
LL413TP
 SH685448 Iona Price 07960505643
28/11/20
Taith gylch o gwmpas Bangor
Cyfyngir y daith hon i 15 aelod
Taith gylch i Fynydd Bangor, Glanadda, Eithinog ymlaen i lan y Fenai. Oddeutu 6m.Maes parcio Lôn Glan Mor (Beach Rd.) Bangor  SH588727Gareth Tilsley gtilsley@me.com

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Rhagfyr 2020

DyddiadManylionManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd a Chofrestrydd
5/12/20
Gogledd Ardudwy (ochr Llandecwyn)
Noder bod y manylion wedi newid

Cylchdaith, Llyn Tecwyn Uchaf, Cae’n y Coed Uchaf, Pen Bryn Pwll Du, a Llenyrch ac yn ôl heibio Llyn Tecwyn Isaf.
Tir garw, gwlyb mewn mannau, sawl rhiw 7.5m
Craig y Nos, Llandecwyn
(buarth yr hen ysgol)

SH626371

Haf Meredydd
hmeredydd21@gmail.com
(01766 780541 os bydd rhaid ffonio)
12/12/20
Cylchdro Cutiau
Cyfyngir y daith hon i 15 aelod
Ucheldir, dyffryn a hanes yn ardal Cutiau, gogledd aber y Fawddach. Codi graddol i 880t. Llwybrau cyhoeddus a ffyrdd cefn gwlad. 6 milltir Maes parcio'r Parc Cenedlaethol
1 milltir o Bermo Llwybr Panorama
SH625166Keith O'Brien 01766540528 07899788169
Cofrestru gyda Hywel Madog 01766530224
19/12/20
26/12/20Nadolig Llawen

Manylion Teithiau Maes 2021 yn fuan - seibiant tan 17 Ionawr - cadwch olwg ar y wefan.