Skip to content

Gwynedd a Môn – Haf 2022

Trefnydd(Llanw): Hywel Madog, Ffôn: 01766 530224, Symudol: 07563 146145

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Rhaglen Mis Awst - Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, Tregaron

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
30 Gorff.Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, TregaronPabell y Gymdeithas ar y Maes
30 Gorffennaf – 6_Awst
Maes yr Eisteddfod. Pabell Cymdeithas Edward Llwyd (Pabell 219-220)SN680605 
3 Awst
(11.00-12.00)
Lansiad Llyfrau 'Edward Lhwyd' a 'Parchedig yr Adar'    Lansiad llyfr Brynley Roberts ar Edward Llwyd (Cyfres Gwyddonwyr Cymru) ac i ddilyn lansiad llyfr Harri Williams –Parchedig yr Adar (Cymdeithas Edward Llwyd)Maes yr Eisteddfod. Pabell Prifysgol Aberystwyth 11.00 tan 12.00SN680605Gareth Ffowc Roberts, Goronwy Wynne, Twm Elias, ac eraill.
4 Awst
(10.15)
Taith Faes yr Eisteddfod 'Rhwng Aeron a Theifi'  Taith linellol tua 6 milltir, heibio olion hen gartref y llenor Kitchener Davies. Dringo i eglwys Llanbadarn Odwyn (golygfeydd arbennig) ac yn ôl i Langeitho heibio cof golofn Daniel Rowlands. Mae mwy o fanylion y daith ar dudalen 56 y llyfr Fan Hyn a Fan 'Co.Bydd bws (wedi ei logi gan y Gymdeithas) yn gadael y cylchdro ym mhentref Llangeitho  am 10.15 y bore i fynd a phawb yn ôl i gyrion Tregaron. Cerdded yn ôl i Langeitho. Mae maes parcio bach yn Llangeitho ond mae'n bosib parcio ar rhai o heolydd y pentref. SY256TNSN619597Anne Gwynne
4 Awst
(3.30)
Darlith yr Eisteddfod
'Gweithgareddau Canolfan Natur Ddyfi'
Bydd Alwyn Ifans  Swyddog Project Gweilch y Ddyfi yn darlithio am ei waith yn y Ganolfan a datblygiad rhaglen gwarchod y Gweilch.Maes yr Eisteddfod Pabell ‘Y Sffêr’ (Pentre Gwyddoniaeth) 3.30 – 4.15 y.p.SN680605Darlithydd
Alwyn Ifans,
Swyddog Project, Canolfan Gweilch Bro Ddyfi.

Fe drefnir Teithiau Maes ychwanegol yn fuan; cadwch olwg ar y wefan hon a thudalen Gweplyfr y Gymdeithas.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Gorffennaf 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
2 Gorff. (Digwyddiad gydol y diwrnod)BioBlitz yng Nglyn y Weddw LlanbedrogCyfle i gyfarfod ger  ‘stondin’ Edward Llwyd a chael golwg ar helfa gwyfynod Duncan. Dilynwch y ddolen isod  am fanylion ac amserlen y diwrnod.- BioBlitz Glyn y Weddw  Maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Tal o £5 am ddiwrnod (am ddim i aelodau’r YG)SH319324Duncan Brown, Hywel Madog, Dominig Kervant. O1766530224
9 Gorff.Cylchdaith  Ceidio (Calon Cantref Llŷn)Golwg ar safleoedd hanesyddol megis,  eglwysi Ceidio a Llandudwen, porth hen blas Madryn. Golygfeydd godidog os bydd yn braf.  Hawdd ar y cyfan, gelltydd cymedrol tir  anwastad, posib yn fwdlyd, camfa.   5-6mMaes parcio  capel Peniel Ceidio (Lle i ryw  15 car)   Rhannwch gar  os yn bosib)SH288382Dawi Griffiths 01286660367
16 Gorff.‘Cofiwch Ystradllyn’Taith yn olrhain hanes dyn a diwydiant yn y cwm. Llwybrau tros dir amaethyddol/ fridd, anwastad a gwlyb mewn mannau, camfeydd. tua 5milltir.Maes parcio ger llyn Cwmystradllyn. (parcio'n gyfyngedig, rhannwch gar  os yn bosib)SH557441Hywel Madog 01766530224
23 GorffDim taith wedi ei threfnuRhywun am wirfoddoli?   
30 Gorff.Dim TaithEisteddfod Genedlaethol Ceredigion – Croeso i bawb ym mhabell Cymdeithas Edward Llwyd ar y Maes.   

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Mehefin 2022

4 Meh.Dim Taith    
11 Meh.Blodau’r Afon Eidda (Cyfyngir i 20)Taith fer i gael golwg ar flodau glannau’r Eidda. Tir amaethyddol, anwastad, mannau gwlyb.
I ddilyn taith fer arall i gael golwg ar Gwm Eidda  
Buarth fferm Tŷ Uchaf Eidda Cwm EiddaSH831503John Jones Cofrestru gyda Hywel Madog 01766530224
Iona Evans et al.
18 Meh.Morloi a MorwenoliaidCylchdro  yn cynnwys  llwybr arfordirol, ac  Esgair Cemlyn i weld nythfa’r morwenoliaid. Tir anwastad, graean garw, a rhai llefydd gwlybMaes Parcio Bryn Aber , Cemlyn, Ynys MônSH328936Ben Stammers 07764897415
25 Meh.Rhwng yr Eiddon a’r Melau, Rhydymain Hanes a natur yn Ardal Gwarchodaeth glan afon Eiddon, Y Benglog, Drwsmelau, Blaenau Hall a’r Hengwrt.
Llwybrau amaethyddol, cymedrol. 3m
Maes Parcio Neuadd Rhydymain   SH805221 Alun Elidir 07730813478

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Mai 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
7 MaiDim Taith
Rhywun am wirfoddoli?
    
14 MaiGerddi Plas Brondanw a’r Tirwedd o amgylch
(Tâl mynediad £5)
Golwg ar erddi’r Plas, trafod dull Clough Williams Ellis o gynllunio, a pherthynas hynny ar y tirwedd ehangach. Cylchdaith drwy’r ‘ardd allanol’ a golwg ar gartrefi rhai o enwogion yr ardal. Ffyrdd, llwybrau, rhai mannau serth, 2 filltir.Maes parcio gerddi Plas Brondanw. (Cost £2 (arian parod)-ad-daliad yn y caffi gyda thâl mynediad)
LL48 6SW
SH616422Seran Dolma 01766770540 07881936068
21 MaiCylchdaith LlangwnnadlHanes  Llangwnnadl a’i thrigolion o’r 6ed ganrif i’r presennol. Gweddol wastad, ffordd, llwybrau tros gaeau a phen gallt y môr. 4milltirMaes parcio Traeth Penllech (am ddim)
LL53 8PA
SH206341Margiad Berthaur 01758770203 07816201791
28 Mai (Ymgynnull am 10.00, Bws am 10.33)Cylchdaith Dwygyfylchi, Maen Esgob a Phenmaenmawr.Bws (cofiwch eich tocyn) Serth ar y cychwyn, camfeydd, mynydd-dir ffordd galed. 5.5 milltirStation Road Penmaenmawr tŷ ôl i’r llyfrgell. (Tâl £3.70 arian parod)SH719762Wesley Evans 01248680858 07762639076

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Ebrill 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
2 EbrillCylchdaith LlanbedrogDaeareg, Archaeoleg - croesawu’r gwanwyn Traeth, penrhyn, ffordd gefn, llwybrau, Tir y Cwmwd - darn serth Tua 4 milltirMaes Parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Ffordd y Traeth, £2.50SH331315Ken Brassil 07908280354
9 EbrillCyffiniau Tal-y-Bont, Ardudwy
(Cysylltwch cyn mynychu)
Tŷ canoloesol Egryn, Carneddau Hengwm, Cylch cerrig, Bwlch y Rhiwgyr. Codi 300m 6/7 m Cyfarfod yn y gilfan 300 medr i'r de o bentref Tal-y-bont, Ardudwy, ar ochr y môr o'r ffordd.  SH590214Haf Meredydd
01766 780541 07483 857716  hmeredydd21@gmail.com
(Cysylltwch a Haf cyn mynychu)
16 EbrillCylchdaith i Frynllidiart a Llynnoedd Cwm Silyn (Cyfyngir i 25)Hanes Silyn Roberts a Mathonwy Hughes a hanesion lleol. Llwybrau, traciau, tir mynyddig mannau anwastad a chorsiog  codi graddol 6mMaes parcio Ysgol Nebo LL54 6EESH479505Angharad Tomos 01286882134 a Hywel Madog 01766530224 (Cofrestru gyda HMJ)  
23 EbrillDim TaithYmweliad a’r Arfordir Jwrasig   
30 EbrillCors Ddyga
(Cofiwch eich binoculars)
Cerdded o amgylch y warchodfa, gobeithio gweld Bod y Gwerni a Thelor Cetti a chlywed Deryn y Bwn ac amryw o adar eraillMaes Parcio yr RSPB yng Nghors Ddyga gadael yr A5 o dan Pentre’ BerwSH463726Gareth Jones 01248601319 07425170281

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Mawrth 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
5 MawrthArdal Chwareli Dyffryn NantlleHeibio Chwareli Tal-y-sarn a Dorothea ac i fyny am y Fron. I lawr heibio cefn Chwarel Penyrorsedd i bentref Nantlle ac yn ôl heibio Injan Fawr, DorotheaMaes Parcio Tal-y-sarn ger y Ganolfan, canol y pentre’SH488529John Dilwyn Williams 01286881531 07810 328635
12 MawrthLlys Rhosyr ac Ynys LlanddwynLlys Rhosyr Gwarchodfa Natur Niwbwrch, Ynys Llanddwyn. Llwybrau da. Gwastad  6 i 7 milltir (posib cwtogi)Maes Parcio ger Rhos Ddu,SH426647Gareth Tilsley 07785247482 gtilsley@me.com
19 MawrthTanygrisiau ac Augustus JohnCylchdaith heibio Llwyn Ithel a Glanrafonddu (Dilyniant i daith yr Arennig) Tir garw ac anwastad , ffyn? Tua 4m Troi oddi ar yr A496 ger Tanygrisiau, i gyfeiriad y Pwerdy a Chaffi’r Llyn. Maes Parcio ar y dde
LL413TP
 SH685448Iona a Melinda Price
01766830127 07960505643
26 MawrthComin Uwch Gwyrfai a’r CylchDylanwad y garreg las, tyddyn ar y comin, Afon Gwyrfai. gorsaf “Tryfan Junction” a lein fach  Bryngwyn Mwdlyd a llithrig yma ag acw, un gamfa gyntefig. 4mO Rosgadfan, cymerwch y lôn i Waunfawr. Parcio ar y chwith 1m ar ôl y grid gwartheg,.SH514583.John a Helen Griffith: 01286831091 hafotypenybryn@hotmail.co.uk

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Chwefror 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
5 ChwefrorDim Taith    
12 Chwefror
Gohirio tan 12 Mawrth Tywydd garw
Llys Rhosyr ac Ynys LlanddwynLlys Rhosyr Gwarchodfa Natur Niwbwrch,Ynys Llanddwyn. Llwybrau da. Gwastad  6 milltir (posib cwtogi)Maes Parcio ger Rhos Ddu,SH426647Gareth Tilsley 07785247482 gtilsley@me.com
19 Chwefror
Gohirio oherwydd Tywydd garw
Ardal Chwareli Dyffryn Nantlle Heibio Chwareli Tal-y-sarn a Dorothea ac am y Fron, heibio Chwarel Penyrorsedd i Nantlle ac yn ôl heibio Injan Fawr, Dorothea.
Llawr ac ochrau’r dyffryn, rhai mannau serth - angen gofal,un rhyd i’w chroesi. Tua 6m.
Maes Parcio Tal-y-sarn ger y Ganolfan, canol y pentre’   SH488529 John Dilwyn Williams 01286881531
07810328635
26 ChwefrorCyffiniau Bethesda a Lon Las Ogwen Taith i drafod hanes y chwarel efo hanesydd lleol a chwarelwr Cerdded hawdd, Tua 6m. Maes parcio canol Bethesda, Troi gyferbyn a Neuadd Ogwen (Chwith o Fangor) Dilynwch Llyfrgell, ond peidiwch troi i'r chwith syth i fyny'r allt   SH623667 Janet Buckles, 01248605502 Gyda John Llywelyn Williams ac Idris Lewis

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Ionawr 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
15 IonawrCylchdaith TreforCylchdaith fer a hamddenol o amgylch cyrion Trefor gan roi sylw penodol i ddatblygiad y pentref a’r chwarel ithfaen. Tynnir sylw at y dirwedd ôl-ddiwydiannol. 3milltirMaes parcio glan y môr Trefor (am ddim). Digon o le.SH376472Dawi Griffiths 01286 660367
22 IonawrBorth Garreg Fawr i Drwyn Penwaig a Phorth Amlwch
Parcio yn gyfyngedig i 20 cysylltwch
O gyrion Porthllechog ar hyd y llwybr arfordirol i Borth Amlwch gan ddychwelyd ar hyd rhai llwybrau gwahanol.
Llwybr Arfordir Môn a llwybrau gwlad a thref – ambell ddarn serth, anwastad, gall fod yn wlyb a llithrig, rhimyn byr o lwybr uwchlaw’r môr ar ddechrau’r daith. 5 milltir
Os yn dod ar yr A5025 o Amlwch troi i’r dde ar ôl mynd heibio i westy Erw Felen, P wedi ei nodi’n glir – lle i tua 20 o geir.SH435932Ann a John 01248723922 07885507132
jwjwern@yahoo.co.uk  
29 IonawrRheilffordd Cwm PrysorTaith i fyny’r Cwm i gyfeiriad y draphont. Llwybrau a gwely’r rheilffordd; gwlyb mewn mannau. 7m (posib cwtogi)Capel Cwm Prysor (2m o’r A470 ar ffordd Bala)
LL41 4TP
SH737362 John Parry
 01766513869 07891835576
a Ken Robinson