Skip to content

Gwynedd a Môn – Gwanwyn – Haf 2024

Trefnyddion: John Griffiths a Hywel Madog, Ffôn: 01766530224, Symudol: 07563 146145

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Rhaglen mis Mehefin

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
1 Meh 2024Cenddwywraig a RhosygwaliauRhan o rwydwaith hamdden Llyn Tegid i gyrion Rhosygwaliau; sgwrs am waith warden ardal Tegid a Penllyn. Cymedrol 5 i 6milltirMaes Parcio Llyn Tegid LL237SNSH922355Arwel Morris , Warden Llyn Tegid ac Ardal Penllyn 01678520626 07766255504
8 Meh 2024 (Cychwyn 10.00)Taith y Pererin Porth Oer i AberdaronGolwg ar nifer o safleoedd Pererinion, mwyngloddiau, olion neolithig, a hanes cymeriadau lleol. Tirwedd odidog ac amrywiaeth o fywyd gwyllt. Dilyn Llwybr yr Arfordir peth fynnu a lawr - 8milltirMaes Parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Aberdaron. (Tâl) LL538BE Ymgynnull am 10.00. Rhannu ceir i Borthor LL538LH SH167295SH172264Alun Dwyros 01758760295 07773184617
12 Mehefin 2024 (Dydd Mercher)Taith y Pererin Trefor i Nefyn Cymal I AilgynnigTros Fwlch yr Eifl o Drefor Codi cyson o 330m tros 2km, dim rhwystrau, ffyrdd, traciau a llwybr ucheldir, gweddol heriol. Tua 2-3 milltirMaes parcio uwchben Nant Gwrtheyrn. Rhannu ceir i DreforSH353440John Griffith 01286831091 07432631210
15 Meh 2024 [Angen Cofrestru]Hen Hanes HarlechWern Fawr/Coleg Harlech, Ben Graig, datblygiadau  yn yr Hen Lyfrgell. Heibio Plas [teulu Finch-Hatton (Out of Africa)]. Parc Bron-y-Graig, a’r llwybr bryoffytau er cof am Daniel Angell Jones Pensaernïaeth hynafol rhannau  o'r dref. Taith drefol, rhiwiau.Troed craig Castell Harlech oddi ar ffordd y Morfa (A496), troi ar y ‘crossing’ am y stesion. (Hwylfa’r Nant), Harlech LL462UPSH580313Sheila Maxwell Haf Meredydd 07483857716 Cofrestru (Haf) e-bost neu neges destun hmeredydd21@gmail.com.
21 Meh 2024 [Angen Cofrestru]Llwybr y Morwyr Cymal I CofrestruCyfle olaf i gofrestru ar gyfer Taith Faes 21 GorffennafCofrestru John Griffith, erbyn 21 Mehefin 01286831091, 07432631210,
22 Meh 2024 [Angen Cofrestru]Yr Hyn a Fu a’r Hyn a Fydd: Menter Môn / Morlais, a GeoMôn.Bore: Cyflwyniad: Menter Môn a phrosiect ynni llif llanw Morlais. Prynhawn: Cylchdaith Mynydd Twr, yn trafod eigioneg a’r ddaeareg, sylfaen bywyd gwyllt yr ardal. Llwybrau mynyddig, rhai llethrau. 3-4 milltir.Safle Morlais LL651YLSH219818Dafydd Gruffydd Rheolwr-gyfarwyddwr Menter Môn 07528771483 Dei Hughes Prifysgol Bangor 07765587431 Enwau i John Griffith: hafotypenybryn@hotmail.co.uk; 01286831091 07432631210
29 Meh 2024Llwybr Mawddach, Penmaen i BermoDilyn glan ddeheuol aber y Fawddach, ardal doreithiog o ran bywyd gwyllt a hanes. Llwybr hygyrch, gwastad, tua 8milltir Manylion pellach dilynwch: y ddolen honMaes Parcio Llyn Penmaen, toiledau, di dâl Bws yn ôl – cofiwch eich Cerdyn Teithio [Tâl i groesi pont Llyn Penmaen]SH695185Mary Jones 01341423225 07779742403

Rhaglen mis Gorffennaf

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
6 Gorff 2024 Cychwyn am 10.00Taith y Pererin Waunfawr i Dalysarn (ailgynnig)Llwybr serth ar y cychwyn (500t) tir garw, ffridd, trac, camfeydd. 7milltirMaes parcio Talysarn (rhannu ceir i Waunfawr) Cychwyn am 10.00SH488529
SH488529
Wesley Evans 01248680858 07762639076
10 Gorff 2024 Dydd Mercher (Rhaid cofrestru)Pererindod i Ynys Enlli {Cyfyngedig i 24}Taith hyblyg, hanes, a thirwedd Enlli; ymweld a’r goleudy, porth Solfach, Ty Pellaf (caffi). Arddanghosfa Chrisin a’r ysgol, yr Abaty a chapel Enlli, mynydd Enlli? Traciau a thir garw. Tua 4 awrMaes Parcio Porth Meudwy 10.00 a 11.00 Cyfyngedig, rhannu ceir os yn bosib. Cwch am 10.30 a 11.30 £50.00 y pen mewn amlen i Haf ar y dydd.SH159258
SH159258
Haf Meredydd gyda Richard Hartnup Cofrestru gyda Haf M. 01766780541 07483857716 hmeredydd21@gmail.com
13 Gorff 2024Mawndiroedd Capel CurigManylion i ddilyn  Dion Roberts Parc Cenedlaethol Eryri
21 Gorff 2024 Dydd Sul, Rhaid Cofrestru)Llwybr y Morwyr Cymal I (Garnfadryn i Nefyn)Rhan o Lwybr y Morwyr  [Nefyn i Abersoch] Bywyd gwyllt a hanes Llŷn Tynnu i fyny ar y cychwyn, fyny ac i lawr wedyn. Llwybrau cefn gwlad; gwlyb mewn mannauMaes parcio’r Ddôl, Nefyn. Bws Fflecsi i Garnfadryn,  Angen archebu bws erbyn 21 Meh. Cerdyn Teithio, neu £4. LL536HESH308404Sioned Williams 07786880167 (a Dawi Griffiths) Cofrestru John Griffith, erbyn 21 Mehefin 01286831091, 07432631210,
27 Gorff 2024 (Rhaid cofrestru)Cwm Mynach a Llyn Cwm Mynach {Cyfyngedig i 24}Gwarchod ac adfer  cynefinoedd coetir, rhosdir a mawndir Ffordd coedwig, codi graddol 500t 5-6 milltir.Maes parcio Bwlch Cosyn ger yr A496 (ger Bontddu) LL402UL Rhannu ceir i  Gwm Mynach. SH6841120877SH678191Kylie Jones Mattock Rheolwr Ystâd, Cymru. Coed Cadw 03437705785 07887822466 Cofrestru John Griffith 01286 831091, 07432631210, hafotypenybryn@hotmail.co.uk

Fe drefnir Teithiau Maes ychwanegol yn fuan; cadwch olwg ar y wefan hon a thudalen Gweplyfr y Gymdeithas.

______________________________________________________________________________________________________________

Rhaglen mis Mai

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
4 Mai 2024Taith y Pererin Trefor i Nefyn Cymal 2 (Ailgynnig)Eglwys Pistyll a Nefyn Llwybrau tir amaeth a thraciau. Gweddol wastad posib mwdlyd, giatiau a dwy gamfa Tua 4.5 milltirMaes parcio'r Fron, Stryd y Plas / Fron, Nefyn. LL536HH Rhannu ceir ‘r maes parcio uwchben Nant GwrtheyrnSH309404Dawi Griffiths 01286660367
11 Mai 2024Cwm Dugoed, MallwydPeth o Hanes y Gwylliaid Cochion, Mynydd Llechwedd Llwyd a’i olion oes efydd; dychwelyd trwy Gwm Clywedog. Tir anwastad, gwlyb mewn mannau. Tua 4 milltir.Parcio ar fuarth Braichllwyd SH90771289.SH907128Tegwyn Jones 01650531411 07788705934
18 Mai 2024 [Angen Cofrestu]Cynefin Elsie Eldridge ac R.S Thomas Sarn y Plas, cartref Elsie Eldridge ac R S Thomas, gardd Plas yn Rhiw, tyddynnod Rhiw, a Chapel Galltraeth. Gwlad a natur ardal Rhiw. Llwybrau mannau anwastad, gweddol serth. Posib gwartheg, mwdlyd, camfeydd.Maes Parcio Plas yn Rhiw LL53 8AB
SH237281
Robert Parkinson 07785512385 Iwan Fletcher 07977655754 Cydlynydd Iona Price 07960505643 Cofrestru John Griffith 01286831091 07432631210
25 Mai 2024 (Cychwyn am 10.00)Taith y Pererin Towyn i Borth OerDilyn llwybr yr arfordir, rhannau yn gul ar y clogwyni uwch y weilgi, mannau bregus a phosib yn llithrig. Serth ger y nant i lawr i Draeth Penllech. Angen gofal. 8 milltir.Maes Parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Porth Oer, Cyfarfod 10.00. Tâl (am ddim i aelodau’r YG) Rhannu ceir i’r cychwyn.SH166295 Margiad Berthaur 07816201791

Rhaglen mis Ebrill

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
6 Ebrill 2024 [Angen cofrestru]Gwarchodfa Natur PensychnantFferm Pensychnant ei hanes  amaethyddiaeth  â byd natur. Ffridd Pensychnant a'r mynydd y gweundir, a’r safleoedd  hanesyddol Dylanwad dyn drwy’r oesoedd ar y dirwedd gyfoes. Llwybrau cefn gwlad ac ucheldir gweddol rwydd. 5 milltirCanolfan Gadwraeth a Gwarchodfa Natur Pensychnant, Bwlch Sychnant, LL328BJ [Te a chacennau ar gael ym Mhensychnant]. Cofrestru gyda John GriffithSH751770Julian Thompson a Mel Lloyd 01492592595 Cofrestru John Griffith 01286831091 07432631210.
13 Ebrill 2024 Canslo tywydd drwg.Taith y Pererin Waunfawr i Dalysarn (ailgynnig)Llwybr serth ar y cychwyn (500t) tir garw, ffridd, trac, camfeydd. 7milltir
Canslo tywydd drwg.
Maes parcio Talysarn am 10.00 (rhannu ceir i Waunfawr)
Canslo tywydd drwg.
SH488529Wesley Evans 01248680858 07762639076
20 Ebrill 2024 Cychwyn 10.00Taith y Pererin Nefyn i DywynCymal 23 (wedi ei gwtogi ychydig) Llwybr  yr arfordir, gweddol wastad, ychydig o fyny a lawr. Gall fod yn fwdlyd. 7milltir Maes parcio fferm Towyn, Tudweiliog a rhannu ceir yn ôl i Nefyn. LL538PD Cychwyn 10.00 SH231374John Dilwyn Williams 01286881531 07810328635
27 EbrillTaith FlynyddolGweler rhaglen arbennig   

Rhaglen mis Mawrth

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
2 Mawrth 2024Darganfod Coedwig Glaw Celtaidd Garth Cell, Cwm MynachHanes Cwm Mynach a’r gwaith adfer cynefin i gyflwr mwy naturiol drwy hybu derw,  ynn  â’r anifeiliaid sy’n ddibynnol arnynt. Llwybr coedwig. Tua 7 milltirMaes parcio Bwlch Cosyn ger yr A496 nepell o Bontddu LL402UL (Parcio’n gyfyngedig rhannwch geir os yn bosib)SH677191Gethin Davies, [Uwch Rheolwr Prosiect Coedwigoedd Glaw,]  
Dafydd Robert, [Uwch Ecolegydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri] 01766772255 07887452469
9 Mawrth 2024Ardal Penfras Uchaf a CharnguwchNatur a hanes ar gylchdaith yn cynnwys ffermydd, Tyddyn Dafydd Benfras, Tyddyn Bach, Carnguwch Fawr, Eglwys Carnguwch Tir fferm, llwybrau cefn gwlad, lôn mynydd; ffyrdd gwledig Tua 4 milltirPenfras Uchaf, Llwyndyrys, Y Ffor. LL536NGSH374416
Richard Hughes
16 Mawrth 2024 Cychwyn 10.00Taith y Pererin Trefor i Nefyn Cymal 1 a 2Tros Fwlch yr Eifl o Drefor Codi cyson o 330m tros 2km, dim rhwystrau, ffyrdd, traciau a llwybr ucheldir, gweddol heriol.
 Os nad ydych yn hapus cerdded Cymal 1, yna ymunwch â ni ar Gymal 2. Tua 6.5(2+4.5) milltir
Maes parcio'r Fron, Stryd y Plas / Fron, Nefyn  LL536HH Cychwyn 10.00 SH309404Dawi Griffiths 01286660367
16 Mawrth 2024 Cychwyn 11.30Taith y Pererin Trefor i Nefyn Cymal 2Ymlaen i Eglwys Pistyll a Nefyn Llwybrau tir amaeth a thraciau. Gweddol wastad posib mwdlyd, giatiau a dwy gamfa Tua 4.5 milltirCyfarfod yn Nefyn, fel Cymal 1 am 11.30, a rhannu ceir i'r maes parcio uwchben Nant Gwrtheyrn Tua 12.00SH352440Dawi Griffiths 01286660367
23 Mawrth 2024Llan Ffestiniog. Mannau cudd yr Afon Teigl a mwyHynodrwydd cwm Teigl a’r ardal. Ambell dynnu fyny ysgafn . Dim byd heriol. Angen pwyll ar un darn  bychan garw ar i lawr ger yr afon.Llan Ffestiniog Culfan ar yr A470 ger Morannedd i gyfeiriad Blaenau Ffestiniog LL414LG (Trefnir Paned ar y diwedd)SH705423Iona Price 01766830127 07960505643
30 Mawrth 2024 *Cychwyn am 10.00*Taith Mari Jones Llanuwchllyn i’r BalaLlwybr i Llanuwchllyn, croesi dyffryn corsiog,i’r B4403 (gofal). Troi ffwrdd ar lwybr, gyda golyfeydd o Lyn Tegid, i’r Bala  Ffordd wledig, llwybr clir codi graddol, tir gwlyb, palmant Tua 6 milltirMaes parcio ar lan Llyn Tegid Erbyn 10.00 LL237SR
Dal bws am 10.25 i Lanuwchllyn [Fferm y Lon]
 SH921355Ellis Davies a Mary Thomas 07769717374 07765711850

Rhaglen mis Chwefror

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
3 Chwef. 2024Ardal Caerhun, Dyffryn ConwyOlion caer Rufeinig, coedlannau, glan afon a golygfeydd agored. Gwastad ar y cyfan. Llwybrau drwy gaeau a lonydd cefn. Posib yn wlyb/mwdlyd mewn mannau. Ambell gamfa. 5-6 milltirCilfan ar y B5106 rhwng pentrefi Tŷ’n y Groes a Thal y BontSH771701Dilys ac Aneurin Phillips 01492650003
10 Chwef. 2024 Cofiwch gofrestruPorthdinllaenCylchdaith i Borthdinllaen Llwybr yr arfordir, mannau anwastad a mwdlyd, traeth, 3m gyda opsiwn i ymestun i tya 6 milltir
(Cyfyngir i 24, cofiwch gofrestru)
Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Parcio am ddim yn y maes parcio.
[Posibilrwydd o oedi'r cychwyn oherwydd y llanw]
SH281407Robert Parkinson a Iwan Fletcher (Ymdd.  Gen.). 01758760469 07785512385 Amlyn Parry (Cyngor Gwynedd) Cofrestru John Griffith. 01286831091
07432631210.
17 Chwef. 2024 Llanrhwydrys a ChemlynGolwg ar Esgair Cemlyn, hanes y môr wenoliaid, Trwyn Cemlyn, fferm Tyn Llan, Eglwys Llanrhwydrys a’r arfordir. Gwastad ar y cyfan ond anwastad o dan draed, gwlyb mewn mannau 5milltir Maes Parcio Dwyreiniol Cemlyn Cyfyngedig - rhannwch geir os yn bosib  SH336931 Guto Roberts 07967446379
24 Chwef. 2024 *Cychwyn am 10.00*Rhwng Dau DraethGolwg ar hynodion “penrhyn y ddau draeth” O Benrhyndeudraeth i Borthmadog Ffyrdd / traciau cefn gwlad, llwybrau amaethyddol, ambell i glip gweddol serth, posib darnau mwdlyd grisiau a chamfa. 6.5 milltirPorthmadog safle bws tafarn yr Awstralia Bws am 10.00 Parcio fel y mynnwch ym Mhorthmadog.. Neu faes parcio Penrhyn (SH611391) 10.20 - am ddim. SH569386Arwyn Jones 01766522085

Rhaglen mis Ionawr

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
6 Ion. 2024Taith Lobsgóws: Golwg ar Lithfaen a Lobsgóws yn Nant Gwrtheyrn (Taith yn llawn, lle wrth gefn yn unig)Eglwys Carnguwch,  Llithfaen, heibio’r Wal Fawr yn ôl i Ben Nant. Llwybrau tir  amaethyddol/mynyddig, ffyrdd. Ychydig o godi. 2-3 milltir Bwyd yng Nghaffi Meinir am tua 12.30Maes Parcio’r Eifl, a dal bws ‘O Ddrws i Ddrws’  i Benfras LL536NUSH353441 Sianelen Pleming 01758750462 07557658489 Bwyd - Archebu lle John Griffiths erbyn 28 Rhag - Llawn 01286831091 07432631210  
6 Ion. 2024 (~12.30)Lobsgóws yn Nant Gwrtheyrn (Taith yn llawn, lle wrth gefn yn unig)Lobsgóws cig eidion*, paned a chacen; £15.95 y pen.  *Pryd llysieuol ar gael. Cofiwch roi gwybod am unrhyw anghenion dietegol arbennig.Ymgynnull yn ystafell haul, Caffi Meinir, Nant Gwrtheyrn o gwmpas 12.30SH350449Archebu lle erbyn 28 Rhag. - Llawn John Griffiths 01286831091 07432631210 hafotypenybryn@hotmail.co.uk
13 Ionawr 2024
!!Newydd!!
Taith Gylch o gwmpas Bangor (gan osgoi’r ddinas) Mynydd Bangor, i Glanadda, heibio Eithinog at lannau’r Fenai  Llwybrau ac ychydig o ffordd.  Tipyn o fyny ac i lawr. Posib cwtau. 6 milltirParcio ger Pier Bangor (Tâl £1.50)SH584732Gareth Tilsley 01248362707 07785247482
20 Ionawr 2024
**Canslo**
Cwm Penamnen, DolwyddelanCylchdaith yn trafod hanes a hynodrwydd y cwm. Cymedrol, llwybrau coedwig, gwlyb a chorsiog mewn mannau. Codi  cyfanswm ~400m. 6mMaes parcio ger gorsaf rheilffordd Dolwyddelan
(Taith wedi ei chanslo - tywydd drwg)
SH737521Simon Roberts (Uwch Warden Parc Cenedlaethol Eryri) 01766772230 07342705884
27 Ionawr 2024Adar y Gaeaf yn ynys Tysilio a Choed Cyrnol.Taith fer (1km)o gwmpas yr ynys a’r coed a golwg ar adar môr, arfordirol, gwyddau, a chwiaid, hefyd adar y goedwig a gwiwer goch (gobeithio) Llwybrau da, grisiau..Maes Parcio Coed Cyrnol, Porthaethwy (Cofiwch dillad cynnes a binocwlars)  SH554718Ben Stammers 07764897415

Rhaglen Mis Rhagfyr

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
2 Rhag. 2023 (Cychwyn am 10.00)Hanesion Cors y Bryniau.Chwarel Cors y Bryniau, dilyn trywydd y llechen ar hyd y cledrau gynt i lawr at Dyddyn Gwŷdd (Cyffordd Tryfan) Llwybr mynyddig, gwely’r dramffordd. Cymedrol, cyff. ar i lawr. 6milltir.Maes parcio heibio ysgol Rhostryfan am 10.00 y bore. Wedyn rhannu ceir at y Lôn Wen, Rhosgadfan.SH498579John Griffith 07432631210 01286831091
9  Rhag. 2023Taith y Pererin Clynnog i DreforBore, ymweliad ag Eglwys Clynnog, wedyn ymlaen i Glynnog. Ffordd, palmant, a thraeth. 3.5 milltirMaes Parcio glan môr Trefor Bws i Glynnog  am 11.00SH37604723Hywel Madog 01766530224
16 Rhag. 2023Llyn Padarn Llanberis Cylchdaith o gwmpas Llyn Padarn; 5 milltir ar y gwastad. Panad a mins pei i ddilyn.  Maes parcio ger y ganolfan gweithgareddau dŵr. am ddim dros y Nadolig.SH574609Ann Jones, 07535095547
Jennifer Thomas 01248362125
23 Rhag. 2023Dim Taith    
30 Rhag. 2023Dim Taith    
NadoligLlawenaBlwyddynNewyddDda
     
6 Ion. 2024Taith Lobsgóws: Golwg ar Lithfaen a Lobsgóws yn Nant Gwrtheyrn (Rhaid archebu lle)Eglwys Carnguwch,  Llithfaen, heibio’r Wal Fawr yn ôl i Ben Nant. Llwybrau tir  amaethyddol/mynyddig, ffyrdd. Ychydig o godi. 2-3 milltir Bwyd yng Nghaffi Meinir am tua 12.30 Dolen i ManylionMaes Parcio’r Eifl, a dal bws ‘O Ddrws i Ddrws’  i Benfras LL536NUSH353441 Sianelen Pleming 01758750462 07557658489 Archebu lle John Griffiths 01286831091 07432631210

Rhaglen mis Tachwedd

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
4 Tach 2023 (Cychwyn am 10.00)
Taith wedi ei chanslo
Hanesion Cors y Bryniau.

Taith wedi ei chanslo- tywydd drwg
Chwarel Cors y Bryniau, dilyn trywydd y llechen ar hyd y cledrau gynt i lawr at Dyddyn Gwŷdd (Cyffordd Tryfan) Llwybr mynyddig, gwely’r dramffordd. Cymedrol, cyff. ar i lawr. 6milltir.Maes parcio heibio ysgol Rhostryfan am 10.00 y bore. Wedyn rhannu ceir at y Lôn Wen, Rhosgadfan.
SH498579
John Griffith 07432631210 01286831091
Taith wedi ei chanslo
11 Tach 2023Taith y Pererin Talysarn i GlynnogHanes a natur yn Nyffryn Nantlle a’r ardal. Ffyrdd a llwybrau cefn gwlad, cyffredinol hawdd, ambell allt, gwlyb mewn mannau. 7-8 milltir.Maes parcio TalysarnSH488529Hywel Madog 01766530224
18 Tach 2023Llwybr Cewydd Mawddwy.Brad y Llyfrau Gleision, nodau clust Cydymaith y Bugail a Cynowrach Llwybrau trwy’r coed serth a gwlyb mewn mannau. Manylion pellach - DOLEN -5milltirMaes Parcio cyhoeddus Lawnt y Plas ger toiledau cyhoeddus Dinas Mawddwy SY209JASH858149Arfon Hughes 07426914442
25 Tach 2023Cylchdaith CwmystradllynLlwybr  yr hen dramffordd a gwaith llechi, Ynys Pandy, ymlaen i Ynyswen a Cae-yr-eithin-tew. Ffyrdd a llwybrau cefn gwlad. Golygfeydd  Gwych Rhan II (posib osgoi) codi 200m llwybr mynyddig serth mewn mannau 5 milltir.Maes parcio llyn Cwmystradllyn. (parcio'n gyfyngedig, rhannwch gar  os yn bosib)SH557441Sue Peace 07786068097

Rhaglen mis Hydref

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
7 Hydref 2023Helfa Ffwng Betws-y-coedGolwg ar ffwng yn Cae’n-y-Coed glannau Llugwy Pont y Mwyngloddwyr  Pentre Ddu, a Choedwig yr Artist. Cyffredinol hawdd, palmant yr A5, llwybrau coedwig, codi ychydig ac yn anwastad.4- 5mMaes Parcio Cae’n y Coed  i’r dwyrain o Tŷ Hyll ar ochor ddeheuol yr A5SH762576Dominig Kerevant 01248602487 07719065218
14 Hydref 2023Dyffryn Ogwen ‘Tirwedd Diwylliannol Eithriadol’Cylchdaith hamddenol, hanes a dylanwad y diwydiant llechi ar  dirwedd a phobl. Ffyrdd a thraciau, gwastad ar y cyfan, ychydig o godi. Tua 6 milltirCanolfan Gymunedol Tregarth, Ffordd Tanrhiw LL574AWSH603681Dafydd Roberts 07901888390
21 Hydref 2023Cynhadledd Flynyddol LlanelliDilynwch Gweithgareddau / Digwyddiadur am fanylion   
28 Hydref 2023Cynlluniau’r Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ym Mryn IfanAmaeth a chadwraeth Rhan I Cerdded o gwmpas  tir amaethyddol ‘Bryn Ifan Isaf’,.
Rhan II tir plannu ‘Bryn Ifan Uchaf’ Llwybr ochor Bwlch Mawr dychwelyd drwy’r ardal plannu. Llwybrau ucheldir, posib yn wlyb. Tua 3-4m
Maes Parcio Neuadd Clynnog Fawr. Wedyn rhannu ceir. LL545BWSH416497Dafydd Rhun Thomas Delyth Phillips. YNGC 07940008799

Rhaglen Mis Medi

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
2 Medi 2023Crwydro Wybrnant (Cyfyngu i 25), (Ar y cyd gyda’r Gogledd Ddwyrain)Ail gynnig ar y daith, gweler Rhaglen y Gogledd Ddwyrain am y manylionSH771524Eryl Owain 01690 760335 07548 790583 Cofrestru John Griffith 0743631210,
9 Medi 2023
(Cychwyn am 10.00)
Taith y Pererin Waunfawr i DalysarnLlwybr serth ar y cychwyn (500t) tir garw, ffridd, trac, camfeydd. 7milltirMaes parcio Talysarn (rhannu ceir i Waunfawr. Cychwyn am 10.00)SH488529Wesley Evans 01248680858 07762639076
16 Medi 2023Ardal y FawddachCylchdaith ar lwybrau amrywiol, dringo ysgafn, camfeydd gorffen ar Lwybr Mawddach. 5-6 milltirMaes parcio Penmaen-pwlSH695185Mary Jones
01341423225
07779742403
23 Medi 2023Her yw gweld y wiwer gochBore: Gwarchodfa Natur Tir Comin Llangoed a Choed Aberlleiniog, sgwrs am y wiwer goch, gyda’r gobaith o weld yr anifail. Prynhawn: Gwarchodfa Mariandyrys; a’r Fedw Fawr. Llwybrau cefn gwlad. Tua 6 milltirMaes Parcio Llangoed, pen pellaf pentre’, wrth Afon LleiniogSH610796Gwen Richards (Cwlwm Seiriol) 07721864661; Geraint Strello (Ymddiriedolaeth Wiwerod Coch Cymru);
30 Medi 2023
!Canslo!
Taith y Pererin Talysarn i GlynnogHanes a natur yn Nyffryn Nantlle a’r ardal. Ffyrdd a llwybrau cefn gwlad, gyffredinol hawdd, ambell allt. Rhai mannau gwlyb/mwdlyd. 7-8 milltir.Maes parcio Talysarn
Taith wedi ei chanslo oherwydd y tywydd.
SH488529Hywel Madog 01766530224

Rhaglen mis Gorffennaf

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
1 Gorff. 2023Deiniolen, Dinorwig a Chlwt y Bont.Cylchdaith o gwmpas ardal chwarelyddol. Ffyrdd cefn gwlad, llwybrau, camfeydd a serth yng Nghoed Dinorwig. Tua 6.5 milltirStryd Fawr Deiniolen, gyferbyn a chaffi EBs, parcio gyferbyn neu ar y stryd fawrSH579632Gareth Roberts
07867810576
8 Gorff. 2023Dyffryn LlugwyTaith eithaf hamddenol i lawr y dyffryn. Peth dringo ar ôl  Tŷ Hyll.  Trwy'r coed yn ôl i Gapel Curig. Tua 5milltirMaes Parcio Bryn Glo, Ger Pont Cyfyng, Capel CurigSH733572Richard Jones 07596495808
15 Gorff. 2023
Canslo
Ardal Cors y Bryniau.

Taith wedi ei chanslo oherwydd rhagolygon y tywydd 
 Dilyn llwybr llechen ar ei siwrnai o chwarel Cors y Bryniau (Moel Tryfan) i lawr i Dyddyn Gwŷdd (Tryfan Junction) Trafod tirwedd ag enwogion y fro. Rhai llwybrau cefn gwlad, da ar y cyfan. Tua 8milltir. (bosib i nifer fechan gwtogi) ‘Arosfan’ ar y ffordd rhwng Rhosgadfan a Waunfawr (Braich Moel Smytho) SH515583 John Griffith 0743631210
22 Gorff. 2023 CansloTaith y Pererin Waunfawr i Dalysarn
Taith wedi ei chanslo oherwydd rhagolygon y tywydd 
Llwybr serth ar y cychwyn (500t) tir garw, ffridd, trac, camfeydd. 7milltirMaes parcio Talysarn (rhannu ceir i Waunfawr)SH488529Wesley Evans 01248680858 07762639076
29 Gorff. 2023
Canslo
Dyffryn Ogwen ‘Tirwedd Diwylliannol Eithriadol’ Cylchdaith hamddenol, hanes a dylanwad y diwydiant llechi ar  dirwedd a phobl. Ffyrdd a thraciau, gwastad ar y cyfan, ychydig o godi. Tua 6 milltir Canolfan Gymunedol Tregarth, Ffordd Tanrhiw LL574AW
Canslo
 SH603681

Canslo
Dafydd Roberts
07901888390

Rhaglen Mis Mehefin

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
2 Meh. 2023 (Dydd Gwener
0930-1700)
BioBlitz, Plas  yn RhiwCyfle i ymweld  â stondin y Gymdeithas ac ymuno yng ngweithgareddau’r dydd dan arweinyddiaeth arbenigwyr. Cliciwch yma am Fanylion PellachPlas yn Rhiw Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cliciwch yma am Fanylion LL538ABSH236282Cydlynydd Duncan Brown. Trefnwyd gan BioBlitz a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 0783657736
10 Meh. 2023
*Taith wedi ei chanslo*
*Taith wedi ei chanslo*
Ardal Cors y Bryniau.
Dilyn llwybr llechen ar ei siwrnai o chwarel Cors y Bryniau (Moel Tryfan) i lawr i Dyddyn Gwŷdd (Tryfan Junction) Trafod tirwedd ag enwogion y fro. Rhai llwybrau cefn gwlad, da ar y cyfan. Tua 8 milltir.*Taith wedi ei chanslo*
‘Arosfan’ ar y ffordd rhwng Rhosgadfan a Waunfawr (Braich Moel Smytho)
SH515583John Griffith
07432631210.
17 Meh. 2023Cyrion Llanrug Lonydd tawel, llwybrau, gweddol wastad  Tua 6-8 milltir Cae chwarae Pwll Moelyn, Llanrug. (O Gaernarfon troi i’r dde yn sgwâr) SH532633Dafydd Whiteside Thomas 01286673515
24 Meh. 2023Llyn Cefni a’r ardal o’i gwmpasHanes Bodffordd, y llyn ac ymlaen i Nant y Pandy. Gwastad ar y cyfan 6 milltirMaes parcio ar ôl gadael RhosmeirchSH452781Nia W Jones 01248722471 07501506709

Rhaglen Mis Mai

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
6 Mai 2023Dim Taith    
13 Mai 2023Taith y Pererinion Llanberis i WaunfawrTaith unffordd.  Codi cyson , 900 troedfedd o Lanberis dros y bryn i Waunfawr. Llwybr da 5 milltirParcio rhai ceir yn Waunfawr (cyfarfod ger y feddygfa) a rhannu yn y gweddill i Lanberis. Cofiwch beidio â llenwi’ch car. LL55 4YYSH522595Gareth Tilsley 01248362707
07785247482
13 Mai 2023Nant yr Eira
(ar y cyd a'r G. Dd.)
Taith yn seiliedig ar y cwm a anfarwolir yn y gerdd gan Iorwerth Peate. Cawn gwmni Beryl Vaughan. Peth dringo ysgafn, tua 5m.Capel Biwla, Neinthirion. Dilynwch y lôn wledig i’r de-orllewin o Lanerfyl am oddetu 6m neu’r un tua’r gogledd o Dalerddig ar yr A470.SH964066Bernard Gillespie
01588 620668
20 Mai 2023Crwydro Wybrnant (Cyfyngu i 25)Cylchdaith o Dŷ Mawr yn  ymweld â nifer o ffermdai hanesyddol yr ardal Fyrdd Coedwigaeth a llwybrau, un disgyniad serth  posib yn llithrig. 5 milltir.Maes Parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer Tŷ Mawr Teithio drwy Benmachno Peidiwch â defnyddio’r ffordd o gyfeiriad Betws-y-coed ddim ffit i geir!SH771524Eryl Owain 01690 760335 07548 790583
Cofrestru gyda Hywel Madog 01766530224
27 Mai 2023Natur y Gwanwyn (Cyfyngu i 20)Golwg ar flodau’r Gwanwyn ac adar ar y llwybr i gyfeiriad Cwm Pennant. Llwybrau a thraciau Opsiwn o fynd i gopa Craig y Garn – tir mynyddig 4-5 milltirMaes Parcio Neuadd, Garndolbenmaen, neu’r strydoedd cyfagos. (Cyfyngedig rhannu ceir os yn bosib) LL519SQSH497441Sally Silyn Roberts 01766530672 07870643677 Cofrestru gyda Hywel Madog 01766530224

Rhaglen mis Ebrill

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
1 Ebrill 2023Berffro ac Eglwys CwyfanLlwybr Arfordirol Môn, lonydd gwledig, traeth caregog, Opsiwn i fynd i'r eglwys, bosib yn llithrig, Tua 5 milltirParcio wrth ochr yr afon Ffraw ger yr hen bont, ganllath o’r A4080SH357690Ann a John 01248723922 07740782547
8 Ebrill 2023Foel Offrwm, Llanfachreth [Cyfyngu i 20]Cylchdaith ar un o hen lwybrau stad Nannau, Opsiwn i esgyn i'r copa a’r gaer Oes yr Haearn, Golygfeydd eang o dde Eryri Llwybr hawdd, gydag ambell ddarn caregog all fod yn llithrig mewn glawMaes parcio Saithgroesffordd Toiledau Cofiwch gofrestruSH745211Rhys Gwynne 07748103940 Cofrestru gyda Hywel Madog 01766530224
15 Ebrill 2023Dinas DinlleGolwg ar y traeth, a’r warchodfa natur, hanes hen a newydd.  7 milltirMeysydd parcio’r traeth Cyfarfod ar yr ochor ddeheuol  ger y siop.SH436566Hywel Madog 01766530224
22 Ebrill 2023Dim TaithTaith y Gymdeithas i Ogledd Iwerddon.   
29 Ebrill 2023Aberlleiniog - Penmon Daeareg, archaeoleg, castell, parc a phriordy. Lonydd tarmac, llwybrau gwlyb, traeth. Tua 5 milltir Maes parcio Aberlleiniog SH620790Kenneth Brassil
07908280354

Rhaglen mis Mawrth

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
4 Mawrth 2023Llechwedd ar y cyd
Y Gorffennol a’r Presennol
Y Cynefin a’i Chymuned, fel y bu, fel y mae. Chydig o gerdded ar i fyny. Garw ac anwastad mewn mannau. 5 milltirMaes Parcio Canolfan Beicio Antur Stiniog – Chwarel Llechwedd LL413NBSH697475Catrin Roberts Iona Price 01766830127 07960505643
11 Mawrth 2023Dim Taith    
18 Mawrth 2023Archaeoleg BethesdaSafleoedd Archaeolegol yn ardal Moel  Faban a’r Gyrn. Llwybrau ucheldir, tipyn o godi, tir corsiog  Tua 7/8 milltir.Plas Ffrancon, Ffordd Newydd Coetmor, LL573DT
(Os yn bosib rhannwch geir)  
SH621673Martin Davies Cwmni Ardal adral@ardal-wales.co.uk  
25 Mawrth 2023Cwm RalltgoedHen ardal chwarelyddol Aberllefenni Ffordd darmac a thraciau cadarn - nemor ddim gwaith dringo.
5 milltir
Maes parcio  ar y dde yn union cyn arwydd pentref AberllefenniSH769092Maldwyn Davies 01654710428

Rhaglen mis Chwefror.

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
4 Chwef. 2023Eirlysiau Afon DwyforDilyn yr afon at Bont  Rhyd y Benllig. Dychwelyd heibio Trefan a Thŷ Newydd. Dilyn llwybr yr arfordir  i Gricieth. Mwdlyd, 5 milltirMaes Cricieth am 10:30 i ddal bws 10:44 i Lanystumdwy. Parcio di-dâl wrth ymyl y bad achub neu dalu (£4.40) wrth y maes. LL520BTSH500381Arwyn Jones 01766522085 07591938633
11 Chwef 2023Dim Taith    
18 Chwef 2023Cylchdaith Pontllyfni – BrynaerauGolwg ar nifer o safleoedd hanesyddol o wahanol gyfnodau a mannau’n gysylltiedig â diwydiannau gwledig. Cyffredinol hawdd, gelltydd cymedrol, tir amaethyddol,  5 milltirMaes parcio bychan  wrth y bont ym Mhontllyfni, neu fannau diogel oddi ar y ffordd fawr. Rhannu ceir os oes modd.SH525445Dawi Griffiths 01286660367
25 Chwef 2023Cylchdaith Bwrdd ArthurTaith gron o gyrion Mariandyrys , llwybr arfordirol at Fwrdd Arthur [Llanfihangel Din Silwy] gan ddychwelyd ar hyd llwybrau a lonydd cefn. Cymharol heriol , darnau serth ac anwastad, gall fod yn wlyb. 6 milltirGlan-yr-Afon, milltir i’r Gogledd-orllewin o LangoedSH605807John ac Ann 01248723922 0788550713

Rhaglen Ionawr 2023

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
3 Ion. 2023

Llanrwst – nodi’r blodau (Ar y cyd a’r G Dd)Yn dilyn yr arbrawf y llynedd o nodi planhigion gwyllt yn eu blodau ar ddechrau’r flwyddyn. Mwy ffurfiol y tro hwn, yn dilyn canllawiau'r BSBI. (ystyriwch lawrlwytho ap PlantNet ar gyfer y cyfarfod hwn)Maes parcio Glasdir ger yr afon yng nghanol y dre.SH796617Delyth Williams 01824702196
7 Ion. 2023Taith Lobsgóws Llanuwchllyn
(+gweler isod)
Hanes Llanuwchllyn,  cerdded i gyfeiriad Coed y Pry, lle ganwyd Syr O.M. Edwards 2-3 milltirMaes parcio’r Parc Cenedlaethol, Pont y Pandy. Parcio yma neu ar ochr y ffordd gyferbyn a’r toiledau cyhoeddus, i gyfeiriad canol y pentrefSH879297Beryl Griffiths Mary Thomas 01678540266 07765711850
7 Ion 2023I ddilyn Lobsgóws yn Nhafarn Yr Eryrod:Lobsgóws cig eidion (neu ddewis llysieuol); bara menyn; cacen gri; te neu goffi - Pris: O gwmpas £12.00 yr un. Cyfyngir niferoedd i 40. Y cyntaf i’r felinParcio cyfyngedig yn yr EryrodSH873303Enwau i Mary Thomas erbyn 3ydd Ionawr fan bellaf. 01678540266 07765711850
14 Ion 2023Dim Taith    
21 Ion 2023Dilyn ôl troed George BorrowDilyn llwybrau ymweliad George Borrow i Lanfair Mathafarn Eithaf Gwaith Cartref - Pennod  33 a 30 o Wild Wales https://www.gutenberg.org/files/648/648-h/648-h.htm. Oddeutu 6m, posib cwtogi.
Ffordd a llwybrau, posib yn wlyb.
Maes parcio gyferbyn a chapel Soar BryntegSH493824Hywel Madog 01766530224
28 Ion. 2023   (Cychwyn 10.00)    Golwg ar Adar y Gaeaf (Byddwn hefyd yn cofnodi  brain coesgoch )Dilyn llwybr yr arfordir rhwng Trwyn Eilian a thraeth Dulas Anwastad mewn mannau gydag ambell ddarn serth 5-6 milltir. (Cofiwch eich binociwlars) Maes Parcio Porth Eilian. (Byddwn yn rhannu ceir yn ôl i’r man cychwyn) !!Erbyn 10.00!! SH474928Ben Stammers 07764897415 Cysystwch a Hywel Madog i drefnu rhannu ceir. 01766530224

Rhaglen Mis Rhagfyr

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
3 RhagfyrMorfa Berch a PhenychainTraeth, twyni ac arfordir Gwastad ond garw mewn mannau, 6-7 milltirRhan o’r hen A497 wrth geg lôn Hendre (LL53 6PZ)SH404364Iwan Edgar 01758612765
10 Rhagfyr
(10.15)
Taith Adarydda (Ymwelwyr y Gaeaf)Golwg ar adar yr arfordir (Cofiwch eich binociwlars) Gwastad, mwdlyd ella, Opsiwn o gwtogi. 7milltir.Maes parcio Ffordd yr Orsaf, Llanfairfechan. Dechrau am 10.15 i ddal bws i'r man cychwyn.        SH680751Wesley Evans 01248680858 07762639076
17 RhagfyrArdal Penmon Daeareg, Archaeoleg, Hanes Eglwys Penmon, Castell Aberlleiniog Llwybr yr Arfordir: ffyrdd tarmac, croesi caeau, camfeydd 5 milltir  Maes Parcio Trwyn Du £3.50 SH640812 Kenneth Brassil 07908280354
24 RhagfyrDim TaithNadolig Llawen   
31 RhagfyrDim TaithBlwyddyn Newydd Dda   

Rhaglen Mis Tachwedd

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
5 Tach.Mynydd Twr (Ynys Cybi)[Rhoi 'r gorau i'r daith oherwydd glaw trwm]
12 Tach.Mynydd Twr (Ynys Cybi) (Ailgynnig) Cylchdaith Mynydd Twr - (opsiwn i fynd i gopa Mynydd Twr) Llwybrau mynyddig anwastad gyda chodiad  tir. Oddeutu 3 awr Prif faes parcio– Parc Gwledig Morglawdd Caergybi. Talu (arian parod yn unig. £5 am 4awr Peidwch a cyrraedd yn fuan! ) LL651YG SH226832 Wil Stewart 07747118470
19 Tach.Ardal Coed CymerauCerdded o gwmpas Parc Cymerau Isaf, Rhyd Sarn, Dduallt Coediog, llwybr cul, anwastad, a serth 7 milltirArhosfan ar y A496 rhwng Maentwrog / Rhyd y Sarn a’r BlaenauSH694431John Parry 07891835576
26 Tach.Ardal PenmonTaith wedi ei gohirio tan yr17eg o Ragfyr oherwydd y tywydd anffafriol 

Rhaglen Mis Hydref

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
1 Hydref
(cyfyngu i 20)
Helfa FfwngTri chymal
1. I gyfeiriad Pentre Ddu ac yn ôl
2. I gyfeiriad Tŷ Hyll a Phont Gyfyng
3. Taith fer ar hyd afon Llugwy Llwybrau hawdd, ychydig yn anwastad, Ochor yr A5 (pafin) i Dŷ Hyll 7milltir
 Maes parcio cyhoeddus oddi ar yr A5, (½ m i’r dwyrain o Dy Hyll)
 SH762576Dominig Kervant 01248602487 07719065218
Cofresrtu gyda
Hywel Madog 01766530224
8 HydrefCylchdaith Plwyf LlanwndaHanes yr ardal a’i phlwyfolion, llwybrau tir amaeth, camfeydd, giatiau mochyn, ffyrdd gwledig. 5-6 milltirMaes parcio ger y Goat neu ochor ffordd yn y pentrefSH472576Wesley Evans 01248680858 07767639076
15 HydrefTalybont, Cors y Gedol a Phont SgethinTaith hanesyddol , plasty Cors y Gedol llwybrau’r porthmyn Pont Sgethin, coedlan ar ochrau’r Afon Sgethin, codi cymedrol i ddechrau. 6 milltir,Maes Parcio Talybont. (Toiled ar gael)SH589218Gareth Tilsley Margaret a Gareth Tilsley gtilsley@me.com 07785247482
22 HydrefCylchdaith Cwm Llafar
(Ail gredded taith 3 Medi ar gais)
Dilyn yr afon Llafar, camfeydd, llwybrau tir amaeth, mannau gwlyb, 6-7 milltir, toiledau a phaned.  Ysgol y Parc, Bala LL23 7YW SH875338 Ellis Davies 01678540249 07769717374
29 Hydref
(09.30)
Hen Dref CaernarfonTaith fer oddi fewn ac o gwmpas muriau’r dref.O flaen Gwesty’r Celt Caernarfon.  
LL551AY
SH481630Hywel Madog
0176653022
29 Hydref
(12.00)
Un o Lwybrau Natur R. Williams Parry (Llanllechid)Cylchdaith ffermdy Bronnydd Isaf; godre Moel Wnion, Llyn Coch a Bryn Hafod y Wern dychwelyd  hyd Lôn Bryn.  Ffyrdd gwledig llwybrau mynydd. 4 milltirOchor y ffordd ger y ffordd i Bryn Farm a Hall. (0.5 Km i’r Gogledd o Lanllechid) Pwysig; dilynwch y ffordd o Landygai a Thalybont, dim o gyfeiriad Rachub. Parcio'n gyfyngedig. LL573LHSH621690Ieuan Wyn 01248600297
(Os nad ydych yn mynychu’r Gynhadledd cysylltwch â Hywel Madog)

Rhaglen Mis Medi

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
3 MediCylchdaith Cwm LlafarDilyn yr afon Llafar, camfeydd, llwybrau tir amaeth, mannau gwlyb, 6-7 milltir, toiledau a phaned.  Ysgol y Parc, Bala LL23 7YWSH875338Ellis Davies 01678540249 07769717374
10 MediMamaliaid Môr - Porth LlechogPorth Llechog i Borth Wen ac ymlaen i Benrhyn Llanlleiana (os dymunir). Craffu am  lamidyddion, morloi a gobeithio dolffin Risso.. Cofiwch eich binociwlars (rhai sbâr ar gael) a’ch mat eistedd. Llwybr arfordirol, llithrig a chul mewn mannau, gwastad ar y cyfan ond darnau serth (i P. Llanlleiana)  2.5/5 milltir   Gwesty Bull Bay (ar gau), ger llithrfa Porth Llechog, parcio ar hyd y ffordd, neu’r  maes parcio (toiledau) . LL689SG SH425944Nia Hâf  Jones 07855454132
17 MediCwmpasu Moel WnionCerdded cymedrol, llwybrau ucheldir, camfeydd, bosib yn wlyb. 6 milltirMaes parcio canol Bethesda, Troi gyferbyn a Neuadd Ogwen (Chwith o Fangor) Dilynwch  Llyfrgell, ond peidiwch troi i'r chwith syth i fyny'r allt LL57 1DTSH623667Janet Buckles 01248605502 janetcilfodan1@gmail.com
24 Medi
10.30 Lasynys
12.00 Llanfair
Taith Ellis Wynne, ArdudwyTaith dywys  yn Y Lasynys Fawr, cartref  yr awdur a’r bardd.  Tâl mynediad: £5 yr un.
Prynhawn: Cylchdaith eglwys Llanfair, harbwr Pensarn ag eglwys Llandanwg.
3 milltir.
Maes parcio Lasynys Fawr (ar y ffordd uchaf i Harlech)
Os dymunwch ymunwch ym Maes parcio Llanfair (ger y capel, agos i’r eglwys)
SH599327 Haf Meredydd
hmeredydd21@gmail.com
01766780541 07483857716 Cysylltwch os am ymuno a’r daith hon.
24 Medi

12.00 Llanfair
Taith Ellis Wynne, Ardudwy (Rhan II)Cylchdaith eglwys Llanfair, harbwr Pensarn ag eglwys Llandanwg.
3 milltir.
Maes parcio Llanfair (ger y capel, agos i’r eglwys)SH576291Haf Meredydd
hmeredydd21@gmail.com
01766780541 07483857716 Cysylltwch os am ymuno a’r daith hon

Rhaglen Mis Awst - Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, Tregaron

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
30 Gorff.Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, TregaronPabell y Gymdeithas ar y Maes
30 Gorffennaf – 6_Awst
Maes yr Eisteddfod. Pabell Cymdeithas Edward Llwyd (Pabell 219-220)SN680605 
3 Awst
(11.00-12.00)
Lansiad Llyfrau 'Edward Lhwyd' a 'Parchedig yr Adar'    Lansiad llyfr Brynley Roberts ar Edward Llwyd (Cyfres Gwyddonwyr Cymru) ac i ddilyn lansiad llyfr Harri Williams –Parchedig yr Adar (Cymdeithas Edward Llwyd)Maes yr Eisteddfod. Pabell Prifysgol Aberystwyth 11.00 tan 12.00SN680605Gareth Ffowc Roberts, Goronwy Wynne, Twm Elias, ac eraill.
4 Awst
(10.15)
Taith Faes yr Eisteddfod 'Rhwng Aeron a Theifi'  Taith linellol tua 6 milltir, heibio olion hen gartref y llenor Kitchener Davies. Dringo i eglwys Llanbadarn Odwyn (golygfeydd arbennig) ac yn ôl i Langeitho heibio cof golofn Daniel Rowlands. Mae mwy o fanylion y daith ar dudalen 56 y llyfr Fan Hyn a Fan 'Co.Bydd bws (wedi ei logi gan y Gymdeithas) yn gadael y cylchdro ym mhentref Llangeitho  am 10.15 y bore i fynd a phawb yn ôl i gyrion Tregaron. Cerdded yn ôl i Langeitho. Mae maes parcio bach yn Llangeitho ond mae'n bosib parcio ar rhai o heolydd y pentref. SY256TNSN619597Anne Gwynne
4 Awst
(3.30)
Darlith yr Eisteddfod
'Gweithgareddau Canolfan Natur Ddyfi'
Bydd Alwyn Ifans  Swyddog Project Gweilch y Ddyfi yn darlithio am ei waith yn y Ganolfan a datblygiad rhaglen gwarchod y Gweilch.Maes yr Eisteddfod Pabell ‘Y Sffêr’ (Pentre Gwyddoniaeth) 3.30 – 4.15 y.p.SN680605Darlithydd
Alwyn Ifans,
Swyddog Project, Canolfan Gweilch Bro Ddyfi.

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Gorffennaf 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
2 Gorff. (Digwyddiad gydol y diwrnod)BioBlitz yng Nglyn y Weddw LlanbedrogCyfle i gyfarfod ger  ‘stondin’ Edward Llwyd a chael golwg ar helfa gwyfynod Duncan. Dilynwch y ddolen isod  am fanylion ac amserlen y diwrnod.- BioBlitz Glyn y Weddw  Maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Tal o £5 am ddiwrnod (am ddim i aelodau’r YG)SH319324Duncan Brown, Hywel Madog, Dominig Kervant. O1766530224
9 Gorff.Cylchdaith  Ceidio (Calon Cantref Llŷn)Golwg ar safleoedd hanesyddol megis,  eglwysi Ceidio a Llandudwen, porth hen blas Madryn. Golygfeydd godidog os bydd yn braf.  Hawdd ar y cyfan, gelltydd cymedrol tir  anwastad, posib yn fwdlyd, camfa.   5-6mMaes parcio  capel Peniel Ceidio (Lle i ryw  15 car)   Rhannwch gar  os yn bosib)SH288382Dawi Griffiths 01286660367
16 Gorff.‘Cofiwch Ystradllyn’Taith yn olrhain hanes dyn a diwydiant yn y cwm. Llwybrau tros dir amaethyddol/ fridd, anwastad a gwlyb mewn mannau, camfeydd. tua 5milltir.Maes parcio ger llyn Cwmystradllyn. (parcio'n gyfyngedig, rhannwch gar  os yn bosib)SH557441Hywel Madog 01766530224
23 GorffDim taith wedi ei threfnuRhywun am wirfoddoli?   
30 Gorff.Dim TaithEisteddfod Genedlaethol Ceredigion – Croeso i bawb ym mhabell Cymdeithas Edward Llwyd ar y Maes.   

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Mehefin 2022

4 Meh.Dim Taith    
11 Meh.Blodau’r Afon Eidda (Cyfyngir i 20)Taith fer i gael golwg ar flodau glannau’r Eidda. Tir amaethyddol, anwastad, mannau gwlyb.
I ddilyn taith fer arall i gael golwg ar Gwm Eidda  
Buarth fferm Tŷ Uchaf Eidda Cwm EiddaSH831503John Jones Cofrestru gyda Hywel Madog 01766530224
Iona Evans et al.
18 Meh.Morloi a MorwenoliaidCylchdro  yn cynnwys  llwybr arfordirol, ac  Esgair Cemlyn i weld nythfa’r morwenoliaid. Tir anwastad, graean garw, a rhai llefydd gwlybMaes Parcio Bryn Aber , Cemlyn, Ynys MônSH328936Ben Stammers 07764897415
25 Meh.Rhwng yr Eiddon a’r Melau, Rhydymain Hanes a natur yn Ardal Gwarchodaeth glan afon Eiddon, Y Benglog, Drwsmelau, Blaenau Hall a’r Hengwrt.
Llwybrau amaethyddol, cymedrol. 3m
Maes Parcio Neuadd Rhydymain   SH805221 Alun Elidir 07730813478

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Mai 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
7 MaiDim Taith
Rhywun am wirfoddoli?
    
14 MaiGerddi Plas Brondanw a’r Tirwedd o amgylch
(Tâl mynediad £5)
Golwg ar erddi’r Plas, trafod dull Clough Williams Ellis o gynllunio, a pherthynas hynny ar y tirwedd ehangach. Cylchdaith drwy’r ‘ardd allanol’ a golwg ar gartrefi rhai o enwogion yr ardal. Ffyrdd, llwybrau, rhai mannau serth, 2 filltir.Maes parcio gerddi Plas Brondanw. (Cost £2 (arian parod)-ad-daliad yn y caffi gyda thâl mynediad)
LL48 6SW
SH616422Seran Dolma 01766770540 07881936068
21 MaiCylchdaith LlangwnnadlHanes  Llangwnnadl a’i thrigolion o’r 6ed ganrif i’r presennol. Gweddol wastad, ffordd, llwybrau tros gaeau a phen gallt y môr. 4milltirMaes parcio Traeth Penllech (am ddim)
LL53 8PA
SH206341Margiad Berthaur 01758770203 07816201791
28 Mai (Ymgynnull am 10.00, Bws am 10.33)Cylchdaith Dwygyfylchi, Maen Esgob a Phenmaenmawr.Bws (cofiwch eich tocyn) Serth ar y cychwyn, camfeydd, mynydd-dir ffordd galed. 5.5 milltirStation Road Penmaenmawr tŷ ôl i’r llyfrgell. (Tâl £3.70 arian parod)SH719762Wesley Evans 01248680858 07762639076

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Ebrill 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
2 EbrillCylchdaith LlanbedrogDaeareg, Archaeoleg - croesawu’r gwanwyn Traeth, penrhyn, ffordd gefn, llwybrau, Tir y Cwmwd - darn serth Tua 4 milltirMaes Parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Ffordd y Traeth, £2.50SH331315Ken Brassil 07908280354
9 EbrillCyffiniau Tal-y-Bont, Ardudwy
(Cysylltwch cyn mynychu)
Tŷ canoloesol Egryn, Carneddau Hengwm, Cylch cerrig, Bwlch y Rhiwgyr. Codi 300m 6/7 m Cyfarfod yn y gilfan 300 medr i'r de o bentref Tal-y-bont, Ardudwy, ar ochr y môr o'r ffordd.  SH590214Haf Meredydd
01766 780541 07483 857716  hmeredydd21@gmail.com
(Cysylltwch a Haf cyn mynychu)
16 EbrillCylchdaith i Frynllidiart a Llynnoedd Cwm Silyn (Cyfyngir i 25)Hanes Silyn Roberts a Mathonwy Hughes a hanesion lleol. Llwybrau, traciau, tir mynyddig mannau anwastad a chorsiog  codi graddol 6mMaes parcio Ysgol Nebo LL54 6EESH479505Angharad Tomos 01286882134 a Hywel Madog 01766530224 (Cofrestru gyda HMJ)  
23 EbrillDim TaithYmweliad a’r Arfordir Jwrasig   
30 EbrillCors Ddyga
(Cofiwch eich binoculars)
Cerdded o amgylch y warchodfa, gobeithio gweld Bod y Gwerni a Thelor Cetti a chlywed Deryn y Bwn ac amryw o adar eraillMaes Parcio yr RSPB yng Nghors Ddyga gadael yr A5 o dan Pentre’ BerwSH463726Gareth Jones 01248601319 07425170281

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Mawrth 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
5 MawrthArdal Chwareli Dyffryn NantlleHeibio Chwareli Tal-y-sarn a Dorothea ac i fyny am y Fron. I lawr heibio cefn Chwarel Penyrorsedd i bentref Nantlle ac yn ôl heibio Injan Fawr, DorotheaMaes Parcio Tal-y-sarn ger y Ganolfan, canol y pentre’SH488529John Dilwyn Williams 01286881531 07810 328635
12 MawrthLlys Rhosyr ac Ynys LlanddwynLlys Rhosyr Gwarchodfa Natur Niwbwrch, Ynys Llanddwyn. Llwybrau da. Gwastad  6 i 7 milltir (posib cwtogi)Maes Parcio ger Rhos Ddu,SH426647Gareth Tilsley 07785247482 gtilsley@me.com
19 MawrthTanygrisiau ac Augustus JohnCylchdaith heibio Llwyn Ithel a Glanrafonddu (Dilyniant i daith yr Arennig) Tir garw ac anwastad , ffyn? Tua 4m Troi oddi ar yr A496 ger Tanygrisiau, i gyfeiriad y Pwerdy a Chaffi’r Llyn. Maes Parcio ar y dde
LL413TP
 SH685448Iona a Melinda Price
01766830127 07960505643
26 MawrthComin Uwch Gwyrfai a’r CylchDylanwad y garreg las, tyddyn ar y comin, Afon Gwyrfai. gorsaf “Tryfan Junction” a lein fach  Bryngwyn Mwdlyd a llithrig yma ag acw, un gamfa gyntefig. 4mO Rosgadfan, cymerwch y lôn i Waunfawr. Parcio ar y chwith 1m ar ôl y grid gwartheg,.SH514583.John a Helen Griffith: 01286831091 hafotypenybryn@hotmail.co.uk

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Chwefror 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
5 ChwefrorDim Taith    
12 Chwefror
Gohirio tan 12 Mawrth Tywydd garw
Llys Rhosyr ac Ynys LlanddwynLlys Rhosyr Gwarchodfa Natur Niwbwrch,Ynys Llanddwyn. Llwybrau da. Gwastad  6 milltir (posib cwtogi)Maes Parcio ger Rhos Ddu,SH426647Gareth Tilsley 07785247482 gtilsley@me.com
19 Chwefror
Gohirio oherwydd Tywydd garw
Ardal Chwareli Dyffryn Nantlle Heibio Chwareli Tal-y-sarn a Dorothea ac am y Fron, heibio Chwarel Penyrorsedd i Nantlle ac yn ôl heibio Injan Fawr, Dorothea.
Llawr ac ochrau’r dyffryn, rhai mannau serth - angen gofal,un rhyd i’w chroesi. Tua 6m.
Maes Parcio Tal-y-sarn ger y Ganolfan, canol y pentre’   SH488529 John Dilwyn Williams 01286881531
07810328635
26 ChwefrorCyffiniau Bethesda a Lon Las Ogwen Taith i drafod hanes y chwarel efo hanesydd lleol a chwarelwr Cerdded hawdd, Tua 6m. Maes parcio canol Bethesda, Troi gyferbyn a Neuadd Ogwen (Chwith o Fangor) Dilynwch Llyfrgell, ond peidiwch troi i'r chwith syth i fyny'r allt   SH623667 Janet Buckles, 01248605502 Gyda John Llywelyn Williams ac Idris Lewis

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Ionawr 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
15 IonawrCylchdaith TreforCylchdaith fer a hamddenol o amgylch cyrion Trefor gan roi sylw penodol i ddatblygiad y pentref a’r chwarel ithfaen. Tynnir sylw at y dirwedd ôl-ddiwydiannol. 3milltirMaes parcio glan y môr Trefor (am ddim). Digon o le.SH376472Dawi Griffiths 01286 660367
22 IonawrBorth Garreg Fawr i Drwyn Penwaig a Phorth Amlwch
Parcio yn gyfyngedig i 20 cysylltwch
O gyrion Porthllechog ar hyd y llwybr arfordirol i Borth Amlwch gan ddychwelyd ar hyd rhai llwybrau gwahanol.
Llwybr Arfordir Môn a llwybrau gwlad a thref – ambell ddarn serth, anwastad, gall fod yn wlyb a llithrig, rhimyn byr o lwybr uwchlaw’r môr ar ddechrau’r daith. 5 milltir
Os yn dod ar yr A5025 o Amlwch troi i’r dde ar ôl mynd heibio i westy Erw Felen, P wedi ei nodi’n glir – lle i tua 20 o geir.SH435932Ann a John 01248723922 07885507132
jwjwern@yahoo.co.uk  
29 IonawrRheilffordd Cwm PrysorTaith i fyny’r Cwm i gyfeiriad y draphont. Llwybrau a gwely’r rheilffordd; gwlyb mewn mannau. 7m (posib cwtogi)Capel Cwm Prysor (2m o’r A470 ar ffordd Bala)
LL41 4TP
SH737362 John Parry
 01766513869 07891835576
a Ken Robinson