Skip to content

Gwynedd a Môn – Hydref a Gaeaf 2021

Trefnydd(Llanw): Hywel Madog, Ffôn: 01766 530224, Symudol: 07563 146145

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru i leihau lledaeniad Covid 19 y mae yn ofynnol cofrestru bawb ar gychwyn y  Daith Faes. Os cyfyngir ar y niferoedd dylid  cofrestru erbyn 6.00 yr hwyr y diwrnod cynt.

Dylai pawb sydd yn mynychu Taith Faes fod yn ymwybodol o ‘Gofynion ar Aelodau’ (gweler 'Gweithgareddau/ Diogelwch ar Deithiau' ar y wefan hon neu cliciwch y linc yma: Gofynion Covid – Aelodau )

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Medi 2021

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
4 MediLlangoed Ynys MônCylchdaith sy’n amrywiad ar daith Sant Seiriol a chastell Aberlleiniog. Llwybrau amaethyddol, ffyrdd cefn gwlad , traeth? un llethr cymedrolMaes parcio ar y dde i’r bont pen pellaf Llangoed.SH611796Huw a Rhian Owen 01248722846 07557039343
11 Medi  
18 MediMallwyd - dilyn ôl troed Dr John Davies
(Cyfyngir i 20)
Cylchdaith yn ardal  y nofel ‘Sgythia’ yn cynnwys chwarel Minllyn, eglwys a rheithordy Mallwyd, a phontydd John Davies. Ffyrdd tawel a phrysur, llwybrau serth, posib mwdlyd a llithrig, camfeydd tua 5mMaes parcio Lawnt y Plas , Dinas Mawddwy (ger y maes chware) SY20 9JASH858150Arfon Hughes 07426914442 Cofrestru Hywel Madog 01766530224
25 MediHelfa ffwng yng Ngoedwig Gwydir
(Cyfyngir i 20)
Ymweld a nifer o lecynnau addawol am fadarch yn y goedwig rhwng Pont Gyfyng a Phentre Du. Llwybrau amaethyddol a trwy'r coed, ffyrdd tawel, darn o'r briffordd(palmant), allt gymhedrol. Tua 7m posib cwtogi.  Maes parcio Cae'n-y-Coed SH762576Dominig Kervegant 01248602487 07719065218

Gweithgareddau Gwynedd a Môn Hydref 2021

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
2 HydrefTraeth Penllech Pen LlynHanesion lleol a dysgu am fywyd môr Cylchdaith 5m ar y traeth a llwybrau/ lonydd gwledig heibio Eglwys Llangwnadl.Maes Parcio Traeth Penllech rhwng Tudweiliog a Llangwnadl.SH205340Margiad Berthaur 01758770203 0781620179 a Nia Jones 01248351541 0785554132
9 HydrefTroed yr Arenig FawrDaeareg, celf a llenyddiaeth yr Arenig Fawr. Llwybrau gwledig gwastad ond ychydig o godi tua’r diwedd  camfeydd, posib yn wlyb, 6m.Ochor y ffordd, lôn Llidiardau  ger tro o’r A4212SH817394Kenneth Brassil 07982800354 Ellis Davies 01678540 07769717374
16 HydrefCylch Porthmadog/Tremadog/ Penmorfa/ Borth-y-GestHanesion ardal y Gest. Lonydd trefol, llwybrau cyhoeddus, codi 400t un gamfa 7m posib cwtogi ychydigArhosfan  ar ochor chwith y ffordd i Forfa BychanSH562380Arwyn Jones 01766522085
23 Hydref
Coedydd Felinrhyd  a Llenyrch
Cylchdaith drwy’r coedydd. Llwybrau, traciau coedwig, ffyrdd tawel gelltydd cymedrol. 7 milltir Llyn Tecwyn Isaf . (Parcio gweddol gyfyngedig)SH629371Rhydian Roberts Swyddog Coed a Choedlannau, Parc Cenedlaethol Eryri 
Cyswllt Hywel Madog 01766530224
30 HydrefGolwg ar ochr gadwraeth fferm Caecoch.  Cylchdaith o lawr dyffryn yr Wnion drwy ffriddoedd at gynllun hydro, dros gyforgors rugog i weld amrywiol gynefinoedd o dan ffin y mynydd.. Serth, anwastad a gwlyb mewn mannau, tua 4mBuarth fferm Caecoch LL40 2BB A494(T) troi at Dolddeuli (SH825237)wedyn troi chwith drwy fuarth Tycerrig i Caecoch -1mSH834242Alun Elidir 07730813478

Gweithgareddau Gwynedd a Môn Tachwedd 2021

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
6 TachweddCylchdaith i Frynllidiart a Llynnoedd Cwm Silyn
(Cyfyngir i 25)
Hanes Silyn Roberts a Mathonwy Hughes a hanesion lleol. Llwybrau, traciau, tir mynyddig mannau anwastad a chorsiog  codi graddol 6mMaes parcio Ysgol Nebo LL54 6EESH479505Angharad Tomos 01286882134
Hywel Madog 01766530224 (Cofrestru gyda HMJ)  
13 TachweddArdal DolwyddelanCylchdaith yn ardal Dolwyddelan Tirwedd Amrywiol ar lwybrau’r fro. Peth dringo. Gall fod yn wlyb mewn rhai mannau. 5-6 milltirGorsaf Drenau DolwyddelanSH737521Elizabeth Jones 01492 640114
Iona Evans 01745 860660  
20 TachweddTaith gylchynol yn ardal Y BalaHamddenol ar lannau'r Afon Tryweryn, drosodd i Lanycil a glan Llyn Tegid gan ddychwelyd ar gyrion Y Bala. Llwybrau a ffyrdd gwledig croesi’r ffordd fawr Hawdd ar y cyfan gydag ambell le serth, mwdlyd a llithrig wedi glaw. 4-5 milltirMaes Parcio Yr Hwb, Ysgubor Isaf, Y Bala
LL23 7NW
SH929364  Mary Tomos 01678540266 07765711850
Ellis Davies 07769717374
27 Tachwedd
Gohirio
Rheilffordd Cwm Prysor
Taith wedi ei gohirio tan 29 Ionawr
Taith i fyny’r Cwm i gyfeiriad y draphont. Llwybrau a gwely’r rheilffordd; gwlyb mewn mannau. 7m (posib cwtogi)Capel Cwm Prysor (2 filltir o'r A470 i gyfeiriad y Bala)
LL41 4TP
SH737362John Parry 01766513869 07891835576
Ken Robinson

Gweithgareddau Gwynedd a Môn Tachwedd 2021

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
4 RhagfyrAdar y Gaeaf yn ardal Malltraeth (Cofiwch ddod a binoculars/ telescope a dillad cynnes)Gobeithio gweld amrywiaeth o adar mewn gwahanol gynefinoedd. Llwybrau coedwig, morlyn a chaeau, gwlyb mewn mannau. Tua 3milltirMaes parcio Llyn Parc Mawr, gyferbyn a choedwig Malltraeth,. Os prinder parcio, mae yna fwy o le yn y maes parcio dros y ffordd.SH413670Ben Stammers (Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru) 07764897415 07764897415
11 RhagfyrArdal Henryd/RowenTaith trwy goedwig Parc Mawr heibio Hen Eglwys Llangelynnin ac ar hyd godre Talyfan at gromlech Maen y Bardd Tirwedd Llwybrau coedwig a mynyddig, anwastad ar adegau. Ychydig o ddringo graddol a chamfeydd. 5/6 milltirMaes parcio Coed Parc Mawr, ar ffordd wledig rhyw ¾ milltir i’r gorllewin o bentref Henryd, LL32 8EZSH761744Dilys ac Aneurin Phillips 01492 650003
18 RhagfyrCricieth HanesyddolCylchdaith yn trafod ychydig  o hanes a datblygiad  y dref. Ffyrdd a phalmentydd. 3 milltirMaes parcio Abereistedd, Lôn Fel/West Parade. (Parciwch ar y stryd) LL52 0EGSH495377Hywel Madog 01766530224 07563146145
 Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda  i bawb.    

Fe drefnir Teithiau Maes ychwanegol yn fuan; cadwch olwg ar y wefan hon a thudalen Gweplyfr y Gymdeithas.