Skip to content

Gwynedd a Môn – Gaeaf a Gwanwyn 2022

Trefnydd(Llanw): Hywel Madog, Ffôn: 01766 530224, Symudol: 07563 146145

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru i leihau lledaeniad Covid 19 y mae yn ofynnol cofrestru bawb ar gychwyn y  Daith Faes. Os cyfyngir ar y niferoedd dylid  cofrestru erbyn 6.00 yr hwyr y diwrnod cynt.

Dylai pawb sydd yn mynychu Taith Faes fod yn ymwybodol o ‘Gofynion ar Aelodau’ (gweler 'Gweithgareddau/ Diogelwch ar Deithiau' ar y wefan hon neu cliciwch y linc yma: Gofynion Covid – Aelodau )

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Ionawr 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
15 IonawrCylchdaith TreforCylchdaith fer a hamddenol o amgylch cyrion Trefor gan roi sylw penodol i ddatblygiad y pentref a’r chwarel ithfaen. Tynnir sylw at y dirwedd ôl-ddiwydiannol. 3milltirMaes parcio glan y môr Trefor (am ddim). Digon o le.SH376472Dawi Griffiths 01286 660367
22 IonawrBorth Garreg Fawr i Drwyn Penwaig a Phorth Amlwch
Parcio yn gyfyngedig i 20 cysylltwch
O gyrion Porthllechog ar hyd y llwybr arfordirol i Borth Amlwch gan ddychwelyd ar hyd rhai llwybrau gwahanol.
Llwybr Arfordir Môn a llwybrau gwlad a thref – ambell ddarn serth, anwastad, gall fod yn wlyb a llithrig, rhimyn byr o lwybr uwchlaw’r môr ar ddechrau’r daith. 5 milltir
Os yn dod ar yr A5025 o Amlwch troi i’r dde ar ôl mynd heibio i westy Erw Felen, P wedi ei nodi’n glir – lle i tua 20 o geir.SH435932Ann a John 01248723922 07885507132
jwjwern@yahoo.co.uk  
29 IonawrRheilffordd Cwm PrysorTaith i fyny’r Cwm i gyfeiriad y draphont. Llwybrau a gwely’r rheilffordd; gwlyb mewn mannau. 7m (posib cwtogi)Capel Cwm Prysor (2m o’r A470 ar ffordd Bala)
LL41 4TP
SH737362 John Parry
 01766513869 07891835576
a Ken Robinson

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Chwefror 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
5 ChwefrorDim Taith    
12 Chwefror
Gohirio tan 12 Mawrth Tywydd garw
Llys Rhosyr ac Ynys LlanddwynLlys Rhosyr Gwarchodfa Natur Niwbwrch,Ynys Llanddwyn. Llwybrau da. Gwastad  6 milltir (posib cwtogi)Maes Parcio ger Rhos Ddu,SH426647Gareth Tilsley 07785247482 gtilsley@me.com
19 Chwefror
Gohirio oherwydd Tywydd garw
Ardal Chwareli Dyffryn Nantlle Heibio Chwareli Tal-y-sarn a Dorothea ac am y Fron, heibio Chwarel Penyrorsedd i Nantlle ac yn ôl heibio Injan Fawr, Dorothea.
Llawr ac ochrau’r dyffryn, rhai mannau serth - angen gofal,un rhyd i’w chroesi. Tua 6m.
Maes Parcio Tal-y-sarn ger y Ganolfan, canol y pentre’   SH488529 John Dilwyn Williams 01286881531
07810328635
26 ChwefrorCyffiniau Bethesda a Lon Las Ogwen Taith i drafod hanes y chwarel efo hanesydd lleol a chwarelwr Cerdded hawdd, Tua 6m. Maes parcio canol Bethesda, Troi gyferbyn a Neuadd Ogwen (Chwith o Fangor) Dilynwch Llyfrgell, ond peidiwch troi i'r chwith syth i fyny'r allt   SH623667 Janet Buckles, 01248605502 Gyda John Llywelyn Williams ac Idris Lewis

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Mawrth 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
5 MawrthArdal Chwareli Dyffryn NantlleHeibio Chwareli Tal-y-sarn a Dorothea ac i fyny am y Fron. I lawr heibio cefn Chwarel Penyrorsedd i bentref Nantlle ac yn ôl heibio Injan Fawr, DorotheaMaes Parcio Tal-y-sarn ger y Ganolfan, canol y pentre’SH488529John Dilwyn Williams 01286881531 07810 328635
12 MawrthLlys Rhosyr ac Ynys LlanddwynLlys Rhosyr Gwarchodfa Natur Niwbwrch, Ynys Llanddwyn. Llwybrau da. Gwastad  6 i 7 milltir (posib cwtogi)Maes Parcio ger Rhos Ddu,SH426647Gareth Tilsley 07785247482 gtilsley@me.com
19 MawrthTanygrisiau ac Augustus JohnCylchdaith heibio Llwyn Ithel a Glanrafonddu (Dilyniant i daith yr Arennig) Tir garw ac anwastad , ffyn? Tua 4m Troi oddi ar yr A496 ger Tanygrisiau, i gyfeiriad y Pwerdy a Chaffi’r Llyn. Maes Parcio ar y dde
LL413TP
 SH685448Iona a Melinda Price
01766830127 07960505643
26 MawrthComin Uwch Gwyrfai a’r CylchDylanwad y garreg las, tyddyn ar y comin, Afon Gwyrfai. gorsaf “Tryfan Junction” a lein fach  Bryngwyn Mwdlyd a llithrig yma ag acw, un gamfa gyntefig. 4mO Rosgadfan, cymerwch y lôn i Waunfawr. Parcio ar y chwith 1m ar ôl y grid gwartheg,.SH514583.John a Helen Griffith: 01286831091 hafotypenybryn@hotmail.co.uk

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Ebrill 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
2 EbrillCylchdaith LlanbedrogDaeareg, Archaeoleg - croesawu’r gwanwyn Traeth, penrhyn, ffordd gefn, llwybrau, Tir y Cwmwd - darn serth Tua 4 milltirMaes Parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Ffordd y Traeth, £2.50SH331315Ken Brassil 07908280354
9 EbrillCyffiniau Tal-y-Bont, Ardudwy
(Cysylltwch cyn mynychu)
Tŷ canoloesol Egryn, Carneddau Hengwm, Cylch cerrig, Bwlch y Rhiwgyr. Codi 300m 6/7 m Cyfarfod yn y gilfan 300 medr i'r de o bentref Tal-y-bont, Ardudwy, ar ochr y môr o'r ffordd.  SH590214Haf Meredydd
01766 780541 07483 857716  hmeredydd21@gmail.com
(Cysylltwch a Haf cyn mynychu)
16 EbrillCylchdaith i Frynllidiart a Llynnoedd Cwm Silyn (Cyfyngir i 25)Hanes Silyn Roberts a Mathonwy Hughes a hanesion lleol. Llwybrau, traciau, tir mynyddig mannau anwastad a chorsiog  codi graddol 6mMaes parcio Ysgol Nebo LL54 6EESH479505Angharad Tomos 01286882134 a Hywel Madog 01766530224 (Cofrestru gyda HMJ)  
23 EbrillDim TaithYmweliad a’r Arfordir Jwrasig   
30 EbrillCors Ddyga
(Cofiwch eich binoculars)
Cerdded o amgylch y warchodfa, gobeithio gweld Bod y Gwerni a Thelor Cetti a chlywed Deryn y Bwn ac amryw o adar eraillMaes Parcio yr RSPB yng Nghors Ddyga gadael yr A5 o dan Pentre’ BerwSH463726Gareth Jones 01248601319 07425170281

Gweithgareddau  Gwynedd a Môn - Mai 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
7 MaiDim Taith
Rhywun am wirfoddoli?
    
14 MaiGerddi Plas Brondanw a’r Tirwedd o amgylch
(Tâl mynediad £5)
Golwg ar erddi’r Plas, trafod dull Clough Williams Ellis o gynllunio, a pherthynas hynny ar y tirwedd ehangach. Cylchdaith drwy’r ‘ardd allanol’ a golwg ar gartrefi rhai o enwogion yr ardal. Ffyrdd, llwybrau, rhai mannau serth, 2 filltir.Maes parcio gerddi Plas Brondanw. (Cost £2 (arian parod)-ad-daliad yn y caffi gyda thâl mynediad)
LL48 6SW
SH616422Seran Dolma 01766770540 07881936068
21 MaiCylchdaith LlangwnnadlHanes  Llangwnnadl a’i thrigolion o’r 6ed ganrif i’r presennol. Gweddol wastad, ffordd, llwybrau tros gaeau a phen gallt y môr. 4milltirMaes parcio Traeth Penllech (am ddim)
LL53 8PA
SH206341Margiad Berthaur 01758770203 07816201791
28 Mai (Ymgynnull am 10.00, Bws am 10.33)Cylchdaith Dwygyfylchi, Maen Esgob a Phenmaenmawr.Bws (cofiwch eich tocyn) Serth ar y cychwyn, camfeydd, mynydd-dir ffordd galed. 5.5 milltirStation Road Penmaenmawr tŷ ôl i’r llyfrgell. (Tâl £3.70 arian parod)SH719762Wesley Evans 01248680858 07762639076

Fe drefnir Teithiau Maes ychwanegol yn fuan; cadwch olwg ar y wefan hon a thudalen Gweplyfr y Gymdeithas.