Skip to content

Gogledd Ddwyrain – Haf 2022

Trefnydd: Iwan Roberts, Ffôn 01824 703 906, Symudol 07587044255.

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Fe drefnir Teithiau Maes ychwanegol yn fuan; cadwch olwg ar y wefan hon a thudalen Gweplyfr y Gymdeithas.

Rhaglen Mis Awst - Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, Tregaron

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf.GridArweinydd
30 Gorff.Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, TregaronPabell y Gymdeithas ar y Maes
30 Gorffennaf – 6_Awst
Maes yr Eisteddfod. Pabell Cymdeithas Edward Llwyd (Pabell 219-220)SN680605 
3 Awst
(11.00-12.00)
Lansiad Llyfrau 'Edward Lhwyd' a 'Parchedig yr Adar'    Lansiad llyfr Brynley Roberts ar Edward Llwyd (Cyfres Gwyddonwyr Cymru) ac i ddilyn lansiad llyfr Harri Williams –Parchedig yr Adar (Cymdeithas Edward Llwyd)Maes yr Eisteddfod. Pabell Prifysgol Aberystwyth 11.00 tan 12.00SN680605Gareth Ffowc Roberts, Goronwy Wynne, Twm Elias, ac eraill.
4 Awst
(10.15)
Taith Faes yr Eisteddfod 'Rhwng Aeron a Theifi'  Taith linellol tua 6 milltir, heibio olion hen gartref y llenor Kitchener Davies. Dringo i eglwys Llanbadarn Odwyn (golygfeydd arbennig) ac yn ôl i Langeitho heibio cof golofn Daniel Rowlands. Mae mwy o fanylion y daith ar dudalen 56 y llyfr Fan Hyn a Fan 'Co.Bydd bws (wedi ei logi gan y Gymdeithas) yn gadael y cylchdro ym mhentref Llangeitho  am 10.15 y bore i fynd a phawb yn ôl i gyrion Tregaron. Cerdded yn ôl i Langeitho. Mae maes parcio bach yn Llangeitho ond mae'n bosib parcio ar rhai o heolydd y pentref. SY256TNSN619597Anne Gwynne
4 Awst
(3.30)
Darlith yr Eisteddfod
'Gweithgareddau Canolfan Natur Ddyfi'
Bydd Alwyn Ifans  Swyddog Project Gweilch y Ddyfi yn darlithio am ei waith yn y Ganolfan a datblygiad rhaglen gwarchod y Gweilch.Maes yr Eisteddfod Pabell ‘Y Sffêr’ (Pentre Gwyddoniaeth) 3.30 – 4.15 y.p.SN680605Darlithydd
Alwyn Ifans,
Swyddog Project, Canolfan Gweilch Bro Ddyfi.

Fe drefnir Teithiau Maes ychwanegol yn fuan; cadwch olwg ar y wefan hon a thudalen Gweplyfr y Gymdeithas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Gorffennaf 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
2 Gorff.Cyrion y Gogarth ag Oriel MostynIs-lethrau’r Gogarth, Pen Dinas ag i lawr i’r promenâd. Galw yn yr Oriel i weld arddangosfa ‘Cwrdd â mi wrth yr Afon’ cyn dychwelyd at y man cychwyn. Tua 4m.Parcio am ddim ar West Parade ger y traeth gorllewinol ag ymgynnull ger y caffi.SH773815Iona Evans 01745 860660 a Mair Owens 01492 640114
5 Gorff. (dydd Mawrth)CwmpenannerTro hamddenol yn y cwm deniadol, tua 5m.Y groesffordd uwchben y cwm. Dilyn y lôn wledig i’r de o Lasfryn am ryw 2 filltir neu’r un i’r gorllewin o Gerrigydrudion am ryw 3 milltir.SH918480R. Glyn Jones 01492 640227
9 Gorff.Twyni GronantTwyni tywod a chynefinoedd eraill glan y môr. Tua 5mTroi oddi ar yr A548 ger Gronant am barc gwyliau Presthaven - maes parcio mewn 300m ar y chwithSJ091837Iwan Roberts 07587044255  
16 Gorff.Llandderfel ger   Y BalaRhan o Lwybr Tegid, dau lyn ag ymylon dwy goedlan. Peth dringo i gael golygfeydd o Ddyffryn Dyfrdwy. Tua 5mParciwch yn gyfrifol yn y pentre’ ag ymgynnull ger y neuadd.SH983371Rhian Haf Jones 01978 351593 a Gwenda Lloyd 01490 412389
20 Gorff. (nos Fercher am 5.30)LlannefyddTaith fin nos – y tro hwn am Fynydd y Gaer, peth dringo. Dewch a phicnic i’w gael ar y copa os fydd hi’n noson braf.Maes parcio yng nghanol y pentre’SH982706Iwan Roberts 07587044255
23 Gorff.Maes y GrugAr drywydd hafan dawel mewn ardal boblog o Sir y Fflint. Tua 5m.Ger Ysgol Uwchradd Argoed, Bryn y Baal ger Mynydd Isa.SJ263647Iwan Roberts 07587044255  Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Mehefin 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
4 Meh.Pwllglas a ChraigadwywyntNi chafwyd y daith ganol wythnos ar Fai 11eg oherwydd y tywydd, dyma gynnig eto felly. Hamddenol, sgythrog mewn mannau, tua 5mNeuadd Pwllglas ger RhuthunSJ118548Iwan Roberts 07587044255 01824703906
7 Meh (Nos Fawrth am 5.00)Ar drywydd y troellwr mawr (tywydd gwell na’r llynedd, gobeithio)Taith fer ar gyrion Llanrwst i ddechre, swper sglods i ddilyn, yna, wrth iddi nosi mynd mewn ceir i’r goedwig gan obeithio clywed (a gweld?) y deryn rhyfeddol.Glasdir, LlanrwstSH796617Iona Evans 01745860660
11 MehDim taith    
18 MehLlanelian yn RhosTaith hamddenol, lonydd a llwybrau tawel, dim llawer o ddringo, tua 6mMaes parcio ar y dde wrth gyrraedd y pentre’ o Hen GolwynSH863763Mair Owens 01492640114 Iona Evans 01745860660
21 Meh (Dydd Mawrth)Llanarmon Dyffryn CeiriogTaith hirddydd haf ar lannau Afon Ceiriog, eitha’ gwastad, tua 5m.Wrth yr eglwys yn y pentreSJ157328R. Glyn Jones 01492640227
25 MehCaerwysTaith yn yr ardal i’r de o’r dref, Llyn Ysgeifiog a gwarchodfa’r Ddôl Uchaf, Tua 5m hamddenol, peth dringo ysgafn.Wrth yr eglwys yng NghaerwysSJ127728Erfyl a Carys Williams 01745814832

Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Mai 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
Mai 7fedLlansilin, MaldwynTaith ar lonydd a llwybrau i’r de-orllewin* o’r pentre’ . Afon Cynllaith, Llyn Briw ag ambell fryncyn. Tua 6m. (*Nid yw ymweliad â Sycharth yn rhan o’r daith hon)Maes parcio yng nghanol y pentre’SJ209279Ray Humphreys 01244529915
Mai 11eg
(dydd Mercher)
Pwllglas a ChraigadwywyntGwanwyn y garreg galch. Rhai llwybrau ‘sgythrog, tua 4mNeuadd Pwllglas ger RhuthunSJ118548Iwan Roberts 07587044255 01824703906
Mai 14egO Ddyffryn Machno i Gwm EiddaGwanwyn mewn amryw gynefinoedd, adar a blodau’r tymor. Llwybrau garw a gwlyb mewn mannau. 9km / 6m.Ger hen felin Penmachno, tua hanner milltir o’r A5 am Benmachno ar y B4406. Rhannwch geir os yn bosib.SH806527Dafydd ag Alwena Williams 01745813065
Mai 21ainCoed Talon a Waun y LlynAmryw gynefinoedd a golygfeydd hyfryd. Peth dringo ysgafn yn y bore. Tua 5mGyferbyn â thafarn y Railway yng Nghoed Talon ger Yr Wyddgrug (A5104)SJ268588Gwenda Lloyd 01490 412389 a Rhian Haf Jones 01978351593
Mai 28ainCilcainLlethrau Bryniau Clwyd, Afon Alun, coedlannau a’r garreg galch. Peth dringo yn y bore ag ar y diwedd. Tua 6mDim parcio yn y pentre’ - dilynwch yr arwyddion ‘P’ heibio’r eglwys i’r mannau parcio tua ½ m uwch y pentre’SJ170652Iwan Roberts 07587044255 01824703906

Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Ebrill 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
2 EbrillPentrefoelasAm yr Hen Foelas gyntaf, yna’n ôl i groesi’r A5 ag anelu am ardal Bryn Prys a Phlas Iolyn. Tua 5m.Maes parcio oddi ar Ffordd Nebo (ochr ogleddol y pentre’)SH872516R. Glyn Jones 01492640227
5 Ebrill (Dydd Mawrth)ConwyTaith hamddenol drwy Goed Bodlondeb ag ar lan y môr. Tua 4m.Maes parcio Swyddfeydd y Cyngor, Bodlondeb (dim tâl am barcio yn yr wythnos)SH778779Mair Owens 07042057763 a Iona Evans  01745860660
9 Ebrill 9fedLlandyrnog a LlangwyfanAr lethrau Bryniau Clwyd, peth dringo yn y bore. Llwybrau cadarn a lonydd tawel. Tua 6mY gulfan ger croesffordd yr hen ysbyty, LlangwyfanSJ122658Jo a Menna Hughes 01352754098
16 EbrillEglwysbachLlynnoedd, coedlannau, llwybrau a golygfeydd. Peth dringo ysgafn yma ag acw. 5-6m.Ger yr ysgol ym mhen deheuol y pentre’SH804702Dilys ag Aneurin Phillips 01492650003
23 EbrillCoedlannau LlanfairTaith hamddenol ar lonydd a llwybrau tawel. Blodau’r gwanwyn ar y garreg galch. Tua 5m.Maes carafanau Llanbenwch, ar ochr yr A525 rhwng Llanfair DC a Llysfasi, ger RhuthunSJ141536Iwan Roberts 07587044255 01824703903
30 EbrillDim wedi ei drefnu etoYchwanegir unrhyw gynnig i’r rhaglen hon   
Mai Cynigion i mi erbyn Ebrill 22ain, os gwelwch yn dda  Iwan Roberts

Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Mawrth 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
5 MawrthAdar y Parlwr Du a’r Glannau (gohirwyd. 19/2/22)Astudio adar y gaeaf a dechrau’r cyfnod mudo. Penllanw addas ar gyfer diwrnod da o adarydda.Maes parcio’r cyngor yn Nhalacre, angen talu, efallaiSJ124847Alun Williams 01745 730300
12 MawrthBryn Golau a Llyn YsgeifiogGodre Bryniau Clwyd i ddechrau, yna croesi’r ffordd am Ysgeifiog a Gwarchodfa’r Ddôl. Tua 6mY gilfan ar ochr yr A451 ger hen gapel Y Ddôl, tua milltir i’r dwyrain o AfonwenSJ142711Dafydd ag Alwena Williams 01745 813065
19 MawrthEryrys a Bryn AlunTaith hamddenol trwy goedwig ag ar lonydd tawel. Peth dringo ysgafn i Fryn Alun. Tua 5m.Maes Parcio GOGLEDDOL Coedwig Nercwys, i’r de-ddwyrain o Lanferres (braidd yn ddiarffordd, cysylltwch os oes angen cymorth i ddod o hyd iddo)SJ218593Bryn a Frances Jones 07900361234
26 MawrthFroncysyllte a Threfor – camlas, afon a’r bont ddŵrTaith hamddenol, fwy neu lai ar y gwastad. Tua 5m Troi oddiar yr A539 yn Nhrefor i ‘Station Road’. I’r chwith wrth dafarn Telford, dros y bont, HEIBIO’R maes parcio ‘bathodyn glas yn unig’ am ryw chwarter milltir i’r man cyfarfod. SJ275423 Rhian Haf Jones 01978 351593 a Gwenda Lloyd 01490 412389

Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Chwefror 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
5 ChwefrorDim Taith    
12 ChwefrorLlanarmon Dyffryn CeiriogDilyn y llwybr i fyny Afon Ceiriog gan ddychwelyd ar hyd y ffordd. Tua 6m.Ger yr eglwys yn LlanarmonSJ157328R. Glyn Jones 01492 640227
19 Chwefror Gohirio oherwydd tywydd garw Adar y Parlwr Du a’r GlannauAstudio adar y gaeaf – mae’r penllanw yn amserol ar gyfer diwrnod da o adarydda.Maes parcio’r cyngor y mhentre’ Talacre. Angen talu, efallai.SJ124847Alun Williams 01745 730300
  26 ChwefrorDim Taith    
MIS MAWRTHApêlCYFRANIADAU I’R RHAGLEN I MI ERBYN 25/2/22 OS GWELWCH YN DDA. Diolch, IR   

Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Ionawr 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
4 Ionawr (Dydd Mawrth)Cyfri’r BlodauYn y Cyfarfod Blynyddol yn yr hydref cawsom ei hannog gan ein Llywydd, Goronwy i gynnal arbrawf ‘cyfri’r blodau’. Mae’n ofynnol, o ddilyn canllawiau'r mudiad BSBI I nodi planhigion gwyllt sydd yn eu blodau yn ystod 4 diwrnod cynta’r flwyddyn. Taith fer, tua 3-4m.Ger Clwb Rygbi Rhuthun, Lôn Fawr, oddi ar Ffordd Cerrig, RhuthunSJ117577Iwan Roberts 07587044255 / 01824 703906
8 IonawrLlanrwstYn rhannol ar lan Afon Conwy ag yna drwy goedwig Gwydir. Dim llawer o ddringo, tua 5m.Glasdir, LlanrwstSH796617Iona Evans 01745 860660
15 IonawrLlanrhaeadr yng NghinmeirchDros gaeau, drwy’r goedwig ag ar hyd lonydd tawel y fro. Tua 4mGer Ysgol Bro CinmeirchSJ084632Erfyl a Carys Williams 01745 814832
22 IonawrArdal TrofarthTaith ar y ‘topie’ rhwng dyffrynnoedd Conwy ag Elwy, yn rhannol ar hyd lonydd tawel. Gwastad ar y cyfan, un darn serth - ffyn o ddefnydd, tua 6m.Ger tafarn Holland Arms, ar y B5113SH839708Dilys Gwilym 01492 641185
29 IonawrGlannau DyfrdwyGlastiroedd a thorlannau mewn ardal ddiwydiannol a threfol yn ei hanfod. ‘Sbinglas’ yn ddefnyddiol, tua 6m hamddenol.Maes Parcio Parc Gwepra, uwchben Cei ConnahSJ294684Jo a Menna Hughes 01352 754098