Skip to content

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2021

Cefndir

Prif bwrpas  Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yw

  • Cyfle i’r swyddogion y Gymdeithas adrodd yn ôl i’r aelodaeth am weinyddiaeth a gweithgareddau’r Gymdeithas.
  • Cyfle i’r aelodau fynegi eu barn ar yr uchod ag awgrymu gwelliannau yn y weinyddiaeth a syniadau am weithgareddau amgen.
  • Ethol swyddogion ac aelodau o’r Pwyllgor Gwaith.
  • Cyflwyno’r fantolen a phenodi tâl aelodaeth.
  • Penodi Archwilydd nad yw'n aelod o'r Pwyllgor Gwaith
  • Trafod unrhyw fater a wyntyllir gan aelod(au)
  • Cydymffurfio gyda gofynion rheoliadau’r Comisiwn Elusennau.

Oherwydd cyfyngiadau Covid nid oedd yn bosib cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn 2020.  Caniatawyd hyn gan y Comisiwn Elusennau; cyflwynwyd mantolen 2019-20 iddynt heb ei chyflwyno i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Penderfynwyd cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2021 ar y We yn rhithiol drwy gyfrwng Zoom.

Prif Ystyriaethau Cyfarfod 2021 (Barn bersonol yn unig)

  • Ethol swyddogion. - y prif fylchau ar y funud ydyw,
    Penodi Trefnydd ar gyfer gweithgareddau Gwynedd a Môn .
    1/2 o aelodau ychwanegol ar y Pwyllgor Gwaith.Trefniant y Cyfarfod

Pwysig!!!

 Os yr ydych yn dymuno cymryd rhan yn y Cyfarfod y mae’n angenrheidiol cofrestru eich bwriad gyda Jackie Willmington cyn gynted â phosib. Fe fyddwch wedyn yn derbyn dolen Zoom drwy e-bost gan Jackie.

ysgrifennydd.cof@cymdeithasedwardllwyd.cymru

Yn ystod y cyfarfod byddwch yn ystyriol o eraill yn siarad, nodwch i’r Cadeirydd eich  bod eisiau dweud gair drwy godi llaw neu ddefnyddio symbol llaw Zoom.

Yn dilyn y Cyfarfod fe fydd Nia Haf Jones  yn annerch ar y testun  BYWYD MOROL CYMRU.

Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2019

Dilynwch y ddolen hon i weld y COFNODION 2019

Agenda

Dilynwch y ddolen hon i weld yr AGENDA

Os yr ydych eisiau trafod unrhyw fater arall cysylltwch â’r Ysgrifennydd neu’r Cadeirydd cyn y 10fed o Hydref.

Mantolen

Dilynwch y ddolen hon i weld y FANTOLEN