Skip to content

Agenda Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas 2022

AGENDA CYFARFOD BLYNYDDOL CYMDEITHAS EDWARD LLWYD A GYNHELIR BRYNHAWN SADWRN HYDREF 29ain 2022 AM 5.15 O’R GLOCH YNG NGWESTY’R CELT YNG NGHAERNARFON. 

 1. GAIR O GROESO GAN Y CADEIRYDD
 2. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
 3. DERBYN COFNODION CYFARFOD BLYNYDDOL 2021
 4. MATERION YN CODI O’R COFNODION
 5. ETHOL LLYWYDD – GORONWY WYNNE
 6. ETHOL IS-LYWYDD – DUNCAN BROWN
 7. AELODAETH Y PWYLLGOR GWAITH – ETHOL SWYDDOGION (DEILIAID PRESENNOL)
  1. Cadeirydd – (IONA EVANS – yn agored i enwebiadau eraill)
  2. Is-gadeirydd – (HYWEL MADOG JONES – yn fodlon cael ei ailethol)
  3. Trysorydd – (MARGARET ROBERTS – yn fodlon cael ei hailethol)
  4. Ysgrifennydd – GARETH WYN JONES – yn fodlon cael ei ailethol)
  5. Ysgrifennydd Cofnodion – JACKIE WILMINGTON – yn fodlon cael ei hailethol)
  6. Ysgrifennydd Aelodaeth – ROB EVANS – yn fodlon cael ei ailethol)
 8. ETHOL SWYDDOGION ERAILL – Y TREFNYDDION GWEITHGAREDDAU
  1. Gogledd Orllewin – i’w (h)ethol
  2. Gogledd Ddwyrain – (IWAN ROBERTS – yn fodlon cael ei ailethol)
  3. De a’r Canolbarth – (EIRIAN DAVIES – yn fodlon cael ei ailethol)
  4. Trefnydd y Gynhadledd – (ELIZABETH ROBERTS – yn fodlon cael ei hailethol)
 9. GOLYGYDDION
  1. Y Naturiaethwr – (DAFYDD LEWIS – yn fodlon cael ei ailethol)
  2. Y Cylchlythyr – (GWYN ROBERTS – yn fodlon cael ei ailethol)
 10. CYNRYCHIOLWYR IS-BWYLLGORAU
  1. Llên Natur – (DUNCAN BROWN – yn fodlon cael ei ailethol)
 11. AELODAU ERAILL
  1. ALAN R. WILLIAMS
  2. DOMINIG KERVEGANT
  3. HAF MEREDYDD
  4. CARYS MEURIG PARRY (Trefnydd Gwyliau’r Gymdeithas)
  5. JOHN GRIFFITH
  6. TUDUR PRITCHARD (Yn dymuno gorffen)
  7. PHILIP WILLIAMS (Yn dymuno gorffen)
  8. RHISIART AP GWILYM (Yn fodlon cael ei enwebu)
 12. ADRODDIAD Y TRYSORYDD
 13. DERBYN Y FANTOLEN
 14. PENODI ARCHWILWYR
 15. ADRODDIAD Y PWYLLGOR GWAITH GAN Y CADEIRYDD
 16. UNRHYW FATER ARALL
  • Mae’n ofynnol rhoi rhybudd o bythefnos, a phe bai mater brys yn codi yn y cyfamser, mae’r Cadeirydd i benderfynu yn ôl ei barn a’i doethineb a ddylid dwyn y mater gerbron ai peidio?
 17.  Y CYFARFOD BLYNYDDOL NESAF