Skip to content

AGENDA CYFARFOD BLYNYDDOL BLYNYDDOL 2021

CYNHELIR YN RHITHIOL ar NOS WENER HYDREF 15ed 2021 AM 7.30 y.h.

 1. GAIR O GROESO GAN Y CADEIRYDD
 2. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
 3. DERBYN COFNODION CYFARFOD BLYNYDDOL 2019
 4. MATERION YN CODI O’R COFNODION
 5. ETHOL LLYWYDD – GORONWY WYNNE
 6. ETHOL IS-LYWYDD – DUNCAN BROWN
 7. AELODAETH Y PWYLLGOR GWAITH – ETHOL SWYDDOGION (DEILIAID PRESENNOL)
  1. Cadeirydd – (IONA EVANS _ yn fodlon cael ei hailethol)
  2. Is-gadeirydd – (HYWEL MADOG JONES – yn fodlon cael ei ailethol)
  3. Trysorydd – (MARGARET ROBERTS – yn fodlon cael ei hailethol)
  4. Ysgrifennydd – GARETH WYN JONES – yn fodlon cael ei ailethol)
  5. Ysgrifennydd Cofnodion – JACKIE WILLMINGTON – yn fodlon cael ei hailethol)
  6. Ysgrifennydd Aelodaeth – ROB EVANS – yn fodlon cael ei ailethol)
 8. ETHOL SWYDDOGION ERAILL – Y TREFNYDDION GWEITHGAREDDAU
  1. Gogledd Orllewin – i’w (h)ethol
  2. Gogledd Ddwyrain – (IWAN ROBERTS – yn fodlon cael ei ailethol)
  3. De a’r Canolbarth – (EIRIAN DAVIES – yn fodlon cael ei ailethol)
  4. Trefnydd y Gynhadledd - (ELIZABETH ROBERTS -yn fodlon cael ei hailethol)
  5. Trefnydd Gwyliau - (CARYS MEURIG PARRY -yn fodlon cael ei hailethol)
 9. GOLYGYDDION
  1. Y Naturiaethwr – (DAFYDD LEWIS – yn fodlon cael ei ailethol)
  2. Y Cylchlythyr – (GWYN ROBERTS – yn fodlon cael ei ailethol)
 10. CYNRYCHIOLWYR IS-BWYLLGORAU
  1. Llên Natur a'r Panel Enwau – (DUNCAN BROWN – yn fodlon cael ei ailethol)
  2. Yr Is-bwyllgor Marchnata - (fel arfer Is-gadeirydd y Pwyllgor Gwaith)
 11. AELODAU ERAILL (hyd at 7)
  1. ALAN R. WILLIAMS
  2. TUDUR PRITCHARD
  3. PHILIP WILLIAMS
  4. JOHN GRIFFITH
 12. ADRODDIAD Y TRYSORYDD
 13. DERBYN Y FANTOLEN A PHENODI ARCHWILWYR
 14. PENNU'R TÂL AELODAETH
 15. ADRODDIAD Y CADEIRYDD
 16. UNRHYW FATER ARALL (Mae'n ofynnol rhoi rhybudd)
 17. Y CYFARFOD BLYNYDDOL NESAF