Skip to content

Y De a’r Canolbarth Gaeaf a Gwanwyn 2022

Trefnydd: Eirian Davies, Ffôn 01792 844821 Symudol 07484 107161.

Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru i leihau lledaeniad Covid 19 y mae yn ofynnol cofrestru bawb ar gychwyn y  Daith Faes. Os cyfyngir ar y niferoedd dylid  cofrestru erbyn 6.00 yr hwyr y diwrnod cynt.

Dylai pawb sydd yn mynychu Taith Faes fod yn ymwybodol o ‘Gofynion ar Aelodau’ (gweler 'Gweithgareddau/ Diogelwch ar Deithiau' ar y wefan hon neu cliciwch y linc yma: Gofynion Covid – Aelodau )

Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.

Rhaglen y De a’r Canolbarth - Ionawr 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
15 IonawrCronfeydd Lliw a Phlanhigfa Bryn LlefrithTaith oddeutu chwe milltir. I fyny ochr dde'r gronfa isaf wedyn ymuno efo'r ffordd i fyny at y gronfa uchaf. Trwy ganol Bryn Llefrith cyn dychwelyd ar hyd lan y gronfa uchaf i ddychwelyd ar hyd yr argae cyn anelu yn ôl at y gronfa isaf. Yn ôl ar hyd ochr chwith y gronfa isaf a dros yr argae hwnnw hefyd. Llwybrau da ar y cyfan, ond ambell le mwdlyd.Maes parcio Cronfeydd Dwr Dyffryn Lliw. (Tal £2.50) Cod Post agosaf SA5 7NPSN650034Dewi Lewis
01792 842621
22 IonawrDim Taith    
29 IonawrDim Taith    

Rhaglen y De a'r Canolbarth - Chwefror 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
5 ChwefrorDim Taith    
12 ChwefrorDim Taith    
19 Chwefror
Taith wedi ei gohirio tan 23 Ebrill
Marina a Dociau AbertaweCylchdaith hamddenol tua 5.5 milltir yn dilyn llwybr yr arfordir o Neuadd y Ddinas i'r Marina a'r Dociau ac yn ôl. Cyfle i weld y trawsnewidiadau sydd wedi digwydd yr ardal hanesyddol yma. Mae'r llwybr yn gadarn ac yn wastad, felli yn addas i bawb o bob oedran. Mi fydd cyfle i ddal y bws yn ôl ,os dymunir, o fan pellaf y daithMaes parcio y tu allan i brif fynedfa Neuadd y Ddinas (Guildhall) Abertawe, gyferbyn a Llys y Goron. SA1 4PESS644925Eirian Davies 01792 844821
26 ChwefrorCefn Onn, CaerdyddYmweliad â Pharc Cefn Onn, cylchdaith wedyn yn cynnwys dringo’n raddol i Gefnffordd Cwm Rhymni (man uchaf 250m) gyda golygfeydd ysblennydd o’r ddinas. Tua 5 milltir.  Maes Parcio Cefn Onn, Llysfaen, Caerdydd CF14 0UD. I’r rhai sydd am ddod ar y trên, mae Gorsaf Llysfaen rhyw 200 medr o Faes Parcio Cefn Onn. Trenau yn gadael Caerdydd Canolog bob 15 munud i Gaerffili, Bargod neu Rhymni (taith 15 munud).    ST178836Alan Williams 07989 451348

Rhaglen y De a'r Canolbarth - Mawrth 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
5 MawrthArdal Y CribarthTaith ddaearegol a hanesyddol, tua 7 milltir, yn ardal Mynydd y Cribarth. Peth dringo i ddechrau ac yn esmwytho wedyn .Fe ddilynwn ran o afon hynafol sych i orffenMaes Parcio Dan-yr-Ogof ar yr A4067. SA9 1GJ (cod post agosaf)SN842164Arwel Michael 01639844080
12 Mawrth Dim Taith    
19 Mawrth Aberteifi i Gastell CilgerranTaith tua 6.5 milltir yn dilyn lein Y Cardi Bach heibio Corsydd Teifi ag olion y chwareli llech. Golygfeydd o Gastell Aberteifi a cheunant trawiadol Afon Teifi. Taith ar y gwastad, a fydd yn llawn hanes a ffeithiau difyr. Peth tir mwdlyd drwy goedwig, bydd modd ymestyn neu leihau’r daith. Cyfle am goffi ar y diwedd.  Stad Ddiwydiannol Pentood/Yr Hen fart  anifeiliaid SA43 3AD I osgoi'r dre, os ydych chi'n teithio o Aberystwyth neu Castellnewydd Emlyn ewch i'r ail gylchdro a dilyn yr arwydd at Stad Ddiwydiannol Pentood /Mart Anifeiliaid. Troi i'r dde cyn y bont i Station Road.SN180457Geoff Davies 07975893532.
26 Mawrth Y Tair Carn Uchaf ac IsafO’r castell, dros Afon Cennen ac i fyny’r Mynydd Du i’r carneddi. Nôl heibio Llygad Llwchwr. Taith tua 7 milltir, diffyg llwybrau mewn mannau a rhai llethrau serthMaes parcio Castell Carreg Cennen, Trap SA19 6UA (cod post agosaf)SN666194Richard Davies 07986562584

Rhaglen y De a'r Canolbarth -Ebrill 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
2 EbrillPlwyf Silian, ger Llanbedr Pont SteffanTaith tua 6 milltir rhwng Y Tawela a’r Denys. Cwmins yn rhannu’r ardal, mwdlyd mewn ambell fan.Ger Capel y Bedyddwyr, Silian
Cod Post agosaf SA48 8AR
SN577508Beryl Williams 01570 422396
Alun Jones
01570 423231
9 EbrillYstrad FflurCylchdaith tua 7 milltir yn ardal Ystrad –fflur. Tipyn o ddringo cymedrol a pheth tir gwlyb.Ger yr eglwys
SY25 6ES
SN746657John Williams 01970 617173
16 EbrillArdal Castell Newydd EmlynCylchdaith tua 6 milltir yn dilyn Afon Teifi i Genarth ac yn ôl. Peth dringo, cymedrol.Maes parcio yng nghanol y dref, ger y mart, tal.
Cod post agosaf SA38 9BA
SN306407Alun Voyle
01267 275636.
23 EbrillMarina a Dociau AbertaweCylchdaith hamddenol tua 5.75 milltir yn dilyn llwybr yr arfordir o Neuadd y Ddinas i'r Marina a'r Dociau ac yn ôl. Cyfle i weld y trawsnewidiadau sydd wedi digwydd yr ardal hanesyddol yma. Mae'r llwybr yn gadarn ac yn wastad, felly yn addas i bawb o bob oedran. Mi fydd cyfle i ddal y bws yn ôl ,os dymunir, o fan pellaf y daithMaes parcio y tu allan i brif fynedfa Neuadd y Ddinas (Guildhall) Abertawe, gyferbyn a Llys y Goron.
SA1 4PE
SS644925Eirian Davies 01792 844821
30 EbrillDyffryn AeronTaith tua 7 milltir o amgylch Dyffryn Aeron gan roi sylw i ambell blas a fydd i’w weld ar y daith.Parcio ger Eglwys Trefilan.
Cod post agosaf SA48 8QZ
SN549571Beti Davies
01570 470350

Rhaglen y De a'r Canolbarth - Mai 2022

DyddiadTeitlManylionMan CyfarfodCyf. GridArweinydd(ion)
7 MaiAr Gyrion PentyrchTaith tua 5.5 milltir drwy gaeau ac ar ffyrdd gwledig o amgylch Pentyrch. Golygfeydd o Ddinas Caerdydd a Mynydd y Garth. Peth dringo graddol. Gall fod yn fwdlyd mewn mannau.Maes parcio Clwb Rygbi Pentyrch, Heol Penuel - y pen pellaf o adeilad y Clwb. CF15 9QJ, Cod post agosafST099816Huw Jones 07312122280 Heulwen Jones 07958129538
14 MaiTyddewi – Y Ddinas a’r ArfordirCylchdaith oddeutu 7 milltir o hyd (ond fe ellir ei chwtogi) o gwmpas y ddinas hudolus hon sy’n cwmpasu llwybr yr arfordir, hanes Dewi Sant a’r Gadeirlan ynghyd a thirwedd Pentir Dewi. Ambell ripyn cymedrol hwnt ac yma, ond mae’r llwybr yn serth allan o Borth Clais.Maes Parcio Bae Caerfai. SA62 6QT, Cod Post agosafSM759243Gareth Jones 01239654309 07507091689
21 MaiBro GŵyrCylchdaith tua 7 milltir, yn dilyn rhan o Lwybr yr Arfordir. Drwy Goed Nicholaston, (yn y gobaith fydd blodau'r gwanwyn i’w gweld) heibio Castell Penrice a dringo i fyny i Gefn Bryn, lle mae ambell ran yn serth. Mi fydd yna olygfeydd arbennig, os fydd yn sych!Maes Parcio Penmaen, dilyn yr A4118 trwy bentref Parkmill, i fyny ‘r tyle a throi i’r dde ger yr eglwys. SA3 2HQ, Cod Post AgosafSS531888Eirian Davies 01792844821
28 MaiRhymni, Tredegar a’r DrenewyddDechrau yn Rhymni, dringo’n hamddenol dros y gweundir i Dredegar ac yn ôl trwy Barc Bryn Bach (cartref yr Eisteddfod yn 1990), a’r Drenewydd, pentref  hanesyddol ag adeiladwyd yn 1830 ar gyfer gweithwyr y diwydiant haearn. Tua 7 milltir.Gorsaf Trenau Rhymni NP22 5LR Mae trên 09.16 o Gaerdydd Canolog yn cyrraedd Rhymni am 10.18 (un trên bob awr).SO111074Alan Williams 07989451348

Fe drefnir Teithiau Maes ychwanegol yn fuan; cadwch olwg ar y wefan hon a thudalen Gweplyfr y Gymdeithas.