Skip to content

Gofynion Covid – Aelodau

Adol. 4  1/02/22

Canllawiau a gofynion ar gyfer Aelod(au) sy’n bwriadu mynd ar Daith Faes.

Cofiwch mai eich cyfrifoldeb chi ydyw sicrhau eich bod yn cyd-fynd a Rheoliadau a chyngor Llywodraeth Cymru. Gweler: → Canllawiau i’r cyhoedd.  Os ydych yn bryderus ynglŷn ag unrhyw agwedd o drefniant Taith Faes siaradwch gyda’r Arweinydd neu'r Trefnydd.

Cyn diwrnod y Daith

 1. Ni ddylai neb gymryd rhan mewn gweithgaredd os ydynt yn dioddef, neu yn amau eu bod yn dioddef o Coronofeirws 19. Hefyd; os ydych wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw ddioddefwr yn ystod y deg diwrnod cyn y daith faes, neu fod  cyfyngiadau ychwanegol maen grym ee , oherwydd eich wedi bod dramor yn ddiweddar.
 2. Ar gychwyn pob Taith faes fe fydd yr Arweinydd/ Trefnydd yn paratoi cofrestr o’r Aelodau fydd ar y daith, Fe fydd angen eich enw llawn, cod Post a’ch rhif ffôn.
 3. Cyfyngir ar y niferoedd a ganiateir ar rai Teithiau Maes (Taith Faes Gyfyngiedig) Fe ddylech gysylltu â’r Arweinydd / Trefnydd i gofrestru lle ar y daith erbyn 1800 y diwrnod cyn y Daith Faes. Fe hysbysir gyda phwy a sut i gysylltu gyda manylion y Daith Faes. Cofiwch mai’r cyntaf  i’r felin gaiff falu.

Cyn cychwyn o adre

 1. Yn unol a chyngor Llywodraeth Cymru yr ydym yn argymell i bawb gymeryd  Prawf Llif Unffordd (LFT) cyn mynd ar daith faes
 2. Os yw’r daith yn un Gyfyngiedig peidiwch â chychwyn o adre os ydych heb dderbyn cadarnhad eich bod wedi eich cynnwys ar gofrestr y Daith Faes.
 3. Yn ogystal â bwyd a diod cofiwch roi diheintydd addas* yn eich bag. Hefyd, ar rai teithiau fe fydd angen gwisgo mwgwd
  * Fe ddylai ‘Alcohol Denat neu Ethanol’ fod yn gyntaf ar y rhestr cynhwysion.
 4. I drafaelio i’r Daith nid ydym yn argymell rhannu ceir gydag unigolion oddi allan i’ch ‘swigen ‘gymdeithasol’.

Ar ddechrau’r daith

 1. Cyflwynwch eich hun i’r arweinydd fel y gellir cofnodi eich presenoldeb ar y gofrestr.
 2. Nodwch unrhyw gyfarwyddid gan yr Arweinydd.
 3. Cofiwch gadw ‘pellter cymdeithasol’

Yn ystod y Daith Faes

 • Cofiwch gadw ‘pellter cymdeithasol’ os yn ymarferol gydol y Daith
 • Y mae’n angenrheidiol gwisgo mwgwd os byddwch oddi mewn i unrhyw adeilad.
 • Byddwch yn ymwybodol o gyffwrdd giatiau ayb
 • Defnyddiwch eich diheintydd fel bo angen ac yn arbennig cyn bwyta.
 • Dylid, os yn bosib, osgoi rhannu bwyd a gwrthrychau eraill gydag Aelodau eraill.
 • Os bydd angen cymorth ar unrhyw un yn ystod y daith peidiwch â gadael i gyfyngiadau Covid 19 eich atal rhag cynnig y cymorth angenrheidiol.

Ar ddiwedd y Daith Faes

 • Os cynhelir unrhyw ddigwyddiad ‘cymdeithasol’ ar ddiwedd Taith Faes cyfrifoldeb y sefydliad (ee caffi) fydd cydymffurfio a rheoliadau a chyfarwyddid Llywodraeth Cymru. Cyfrifoldeb a dewis  yr unigolyn ydi ymuno mewn unrhyw ddigwyddiad cymdeithasol.
 • Cofiwch am y cyngor ynglŷn â rhannu ceir.