Skip to content

Gofynion Covid 19 – Arweinydd a Threfnydd

Adol.5 - 1/02/22

Canllawiau a gofynion ar gyfer Trefnyddion  ac Arweinwyr Teithiau Maes.

Cynllunio/ paratoi’r Daith Maes

 • Mae cynllunio’r daith yn allweddol i leihau'r risg o drosglwyddo Covid 19 i’r cyhoedd a’r Aelodau. Yr ydym yn argymell osgoi parcio ac ymgynnull mewn mannau prysur, a hefyd osgoi llwybrau prysur.  Ystyriwch  natur y llwybr, llwybrau llydan gyda digonedd o fannau pasio yn rhagori ar lwybr cul cyfyngedig. Os yn ymarferol dylid osgoi llwybrau drwy fuarth fferm neu anheddau eraill.  Hefyd sicrhau bod cyn lleied â phosib o giatiau, camfeydd  ayb.
 • Ystyriwch y safleoedd yr ydych yn mynd i siarad gyda’r Aelodau gan sicrhau y gellir cadw ‘pellter cymdeithasol’  yn ystod y sgwrs. Cofiwch siarad yn uchel a chlir Dylid dewis y man yr ydych yn mynd i aros am ginio yn ofalus gan sicrhau fod digonedd o le i bawb eistedd a chadw ‘pellter cymdeithasol’
 • Ni ddylai rhannu ceir fod yn rhan o gynlyn taith faes.
 • Os bydd ymweld ag adeilad yn rhan o gynlyn y daith cofiwch yr angen i wisgo mwgwd.
 • Fe ddylech fod yn ymwybodol o gyngor Llywodraeth Cymru gweler: → Canllawiau  ‘Lefel rhybudd 0: canllawiau i’r cyhoedd’ Hefyd, Canllawiau a Gofynion  y Gymdeithas.

Cofrestru

 • Mae’n angenrheidiol i’r Arweinydd/ Trefnydd baratoi cofrestr ar ddechrau'r daith (ffurflen amgaeedig) yn cofnodi enw, cod post a rhif ffôn 
 • Oherwydd amgylchiadau’r daith faes efallai y byddwch yn dewis cyfyngu’r niferoedd ar y daith (Taith Faes Gyfyngedig)  Dylech ddewis y dull a gyda phwy i gysylltu wrth baratoi a chyhoeddi manylion y Daith Faes. Cofiwch fod angen cadarnhad ar yr Aelodau eu bod wedi eu cynnwys ar y gofrestr.
 • Fe ddylai pawb sydd ym mynd i fynychu Taith Maes Gyfyngiedig gysylltu â’r Arweinydd / Trefnydd i gofrestru cyn 1800 ar y diwrnod blaenorol. – Cofiwch y cyntaf i’r felin gaiff falu ac y dylid rhoi blaenoriaeth i Aelodau.

 Cyn cychwyn o adre

 1. Yn unol a chyngor Llywodraeth Cymru yr ydym yn argymell i bawb gymeryd  Prawf Llif Unffordd (LFT) cyn mynd ar daith faes
 2. Cofiwch eich bod eisiau cofrestru pawb ar gychwyn y daith.
 3. Gwnewch yn sicr fod gennych gyflenwad oddiheintyddaddas*,  buasai potel neu ddwy ychwanegol yn fanteisiol, rhag ofn bod rhywun wedi anghofio’i botel.
  * Fe ddylai ‘Alcohol Denat neu Ethanol’ fod yn gyntaf ar y rhestr cynhwysion.
 4. Os bydd rhan o’r daith y tu fewn i adeilad gwnewch yn sicr fod gennych fwgwd ar gael. Buasai  un neu ddau ychwanegol yn fanteisiol,
 5. I drafaelio i’r Daith dylid osgoi rhannu car gydag unigolion oddi allan i’ch ‘swigen gymdeithasol’.

Ar ddechrau’r daith

 • Cofnodwch bawb sydd yn bresennol gan ddefnyddio’r ffurflen gofnodi (Covid 4)
 • Mae’n fuddiol atgoffa’r rhai sydd yn bresennol yn ystod cyflwyno’r Daith Faes o’r angen i gydymffurfio gyda chanllawiau Covid 19 a sicrhau nad oes neb wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw achos o Covid 19 o fewn 10 diwrnod cyn y daith maes ac nad oes unrhyw gyfyngiad arall mewn grym.
 • Cofiwch bwysleisio’r angen i gadw ‘pellter cymdeithasol’ ac i ddefnyddio diheintydd pan fo’r angen.

Yn ystod y daith

 • Cofiwch gymell yr Aelodau i gadw ‘pellter cymdeithasol’, os yn ymarferol, gydol y Daith
 • Byddwch yn ymwybodol o gyffwrdd giatiau ayb, argymhellir penodi agorwr a chaewr.
 • Y mae’n angenrheidiol gwisgo mwgwd os byddwch oddi mewn i unrhyw adeilad.
 • Defnyddiwch eich diheintydd fel bo angen ac yn arbennig cyn bwyta.
 • Dylid, os yn bosib, osgoi rhannu bwyd a gwrthrychau eraill gydag Aelodau eraill.
 • Os bydd angen cymorth ar unrhyw un peidiwch â gadael i gyfyngiadau Covid 19 eich atal rhag cynnig y cymorth angenrheidiol.

Ar ddiwedd y daith

 • Os cynhelir unrhyw ddigwyddiad ‘cymdeithasol’ ar ddiwedd Taith Faes cyfrifoldeb y sefydliad (ee caffi) fydd cydymffurfio a rheoliadau a chyfarwyddid Llywodraeth Cymru. Cyfrifoldeb a dewis  yr unigolyn ydi ymuno mewn unrhyw ddigwyddiad cymdeithasol.
 • Cofiwch am y cyngor ynglŷn â rhannu ceir.