Skip to content

Canllawiau i leihau’r risg o drosglwyddo Covid 19

Adol 3 - 29/08/21

Pwrpas y canllawiau hyn ydyw;

 • Gostwng y risg o ymledu Covid 19 i aelodau Gymdeithas ac i’r cyhoedd o ganlyniad i Daith Faes.
 • Cydymffurfio a rheoliadau a chyfarwyddid Llywodraeth Cymru.

Mae’r canllawiau hyn  yn ddibynnol ar bedair ystyriaeth sylfaenol;

 • Y prif fodd i reoli’r risg o drosglwyddo Covid 19 ydyw cydymffurfio gyda gofynion Llywodraeth Cymru. Gweler: → Lefel rhybudd 0:
 • Bod cyfrifoldeb ar bawb sydd yn cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd gymryd camau rhesymol i ddiogelu eu hunain ac eraill rhag trosglwyddo Covid 19
 • Ni ddylai neb gymryd rhan mewn gweithgaredd os ydynt yn dioddef, neu yn amau eu bod yn dioddef o Coronofeirws 19.
  Yn ychwanegol;        Os ydynt wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw ddioddefwr o fewn 10 diwrnod cyn y daith faes
                                      Bod unrhyw gyfyngiad arall mewn grym ee o ganlyniad iddynt drafaelio dramor.
 • Ni ddylai cyfyngiadau Covid 19 oresgyn gofynion Iechyd a Diogelwch arferol.
  Hynny yw, ni ddylid cynyddu’r risg cyffredinol i unrhyw aelod er mwyn cydymffurfio a chyfyngiadau Covid gan gynnwys unrhyw weithred i osgoi damwain neu i gynorthwyo rhywun yn dilyn damwain
DisgrifiadMesur diogelwchSylw
   
Trefniant Taith MaesCyfrifoldeb y Trefnydd / Arweinydd ydyw cynllunio’r Daith Faes fel y gellir, hyd yn ymarferol bosib, gydymffurfio â’r Canllawiau hynNi ddylai’r angen i rannu ceir fod yn rhan o gynlyn Taith Faes.Os yw ymweliad ag unrhyw adeilad yn rhan o daith faes rhaid sicrhau fod pawb yn gwisgo mwgwd oddi mewn i’r adeilad.Os yn bosib osgoi cyfarfod mewn trefi a phentrefi prysur. Dewis safle parcio ‘tawel’
.
Ystyriwch; man parcio, natur y llwybr, nifer y rhwystrau, prysurdeb yr ardal, ayb. . Gorau po leiaf o giatiau, camfeydd ac unrhyw rwystr arall fydd ar lwybr y daith.
Nifer o unigolion  ar Daith Faes.  Yn gyffredinol nid oes unrhyw gyfyngiad ar y niferoedd ar daith faes. Ond:Gall yr Arweinydd neu’r  Trefnydd benderfynu cyfyngu’r niferoedd (Taith Faes Gyfyngedig)Mae’n ofynnol i’r unrhyw un sydd yn bwriadu mynd ar daith ‘Gyfyngiedig’ gysylltu â’r Trefnydd lleol neu’r  Arweinydd i gofrestru cyn y daith.Ni chaniateir i unrhyw un sydd heb gofrestru fynd ar  Daith Faes Gyfyngiedig.

Os yw’r daith faes yn ‘Gyfyngiedig’ fe hysbysir sut a gyda phwy i gysylltu gyda manylion y daith faes. Dylid cofrestru cyn 6.00 yh ar y diwrnod cyn y daith faes.
Trafaelio i’r man cychwyn ac yn ystod taith faes.Nid ydym yn argymell rhannu ceir i drafaelio gyda neb sydd oddi allan i’ch swigen gymdeithasol.Ni ddylid rhannu ceir yn ystod Taith Faes      Mater i’r unigolyn ydyw dewis sut i drafaelio
Ar ddechrau’r Daith Faes.Yr Arweinydd/ Trefnydd i sicrhau fod yr Aelodau sydd yn bresennol;Yn cael eu cofrestru, Yn ymwybodol o’u cyfrifoldeb i sicrhau eu bod nad ydynt wedi bod mewn cysylltiad ag achos o Covid Yn ymwybodol o’r  angen i gadw pellter cymdeithasol hyd yn bosib yn ystod y daith. Sicrhau bod diheintydd, a mwgwd, ar gael gan bawbCyfrifoldeb y Trefnydd ydyw sicrhau fod cofrestr o’r mynychwyr ar gael ar gychwyn y daith maes a bod y manylion canlynol wedi eu cofnodi; enw, cod post, rhif ffôn Mae hyn yn unol â gofynion Profi, Olrhain, a Diogelu Ll.C.
Yn ystod y daith faes.Cadw pellter cymdeithasol, rhwng yr Aelodau ac aelodau o’r cyhoedd. Osgoi hyd yn bosib cyffwrdd mewn camfeydd a giatiau aybDiheintio’r dwylo fel bo’r angen, yn arbennig cyn bwytaGwisgo mwgwd oddi mewn i unrhyw adeilad.Dylid fod yn ofalus yn ystod cyfnodau pryd bydd yn arweinydd yn sgwrsio gyda’r aelodau.     Ystyried penodi ‘agorwr’ a ‘caewr’ , cofiwch ddiheintio
Ar ddiwedd y daith.Os trefnir ‘digwyddiad cymdeithasol’ ar ddiwedd  Taith Maes noder mai cyfrifoldeb rheolwyr y man ymgynnull yw cydymffurfio a rheoliadau Covid y Llywodraeth.Noder y cyngor ynglŷn â rhannu ceir.Mater i’r unigolyn ydyw ymgynnull ai pheidio ar ddiwedd taith. Ni ystyrir hyn yn rhan o weithgaredd y Gymdeithas.