Skip to content

Canllawiau i leihau’r risg o drosglwyddo Covid 19

Canllawiau Cymdeithas Edward Llwyd i leihau’r risg o drosglwyddo Covid 19

Adol 3: 30/05/21

Pwrpas y canllawiau hyn ydyw;

 • Gostwng y risg o ymledu Covid 19 i aelodau’r cyhoedd o ganlyniad i Daith Faes. (Risg A)
 • Gostwng y risg o ymledu Covid 19 ymhlith yr unigolion sydd yn cymryd rhan mewn Taith Faes. (Risg B)
 • Cydymffurfio a rheoliadau a chyfarwyddid Llywodraeth Cymru.

Mae’r canllawiau hyn  yn ddibynnol ar bedair ystyriaeth sylfaenol;

 1. Y prif fodd i reoli’r risg o drosglwyddo Covid 19 ydyw cydymffurfio gyda gofynion Llywodraeth Cymru. Gweler: → Canllawiau
 2. Ni ddylai neb gymryd rhan mewn gweithgaredd os ydynt yn dioddef, neu yn amau eu bod yn dioddef o Coronoveirws 19.
  Yn ychwanegol;           Os ydynt wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw ddioddefwr yn ystod y pythefnos cyn y daith faes
                                      Bod cyfyngiadau ychwanegol mewn grym oherwydd lleoliad eu cartref
                                      Bod cyfyngiadau ychwanegol mewn grym o ganlyniad iddynt drafaelio dramor.
 3. Ni ddylai cyfyngiadau Covid 19 oresgyn gofynion Iechyd a Diogelwch arferol.
  Hynny yw, ni ddylid cynyddu’r risg cyffredinol i unrhyw aelod er mwyn cydymffurfio a chyfyngiadau Covid gan gynnwys unrhyw weithred i osgoi damwain neu i gynorthwyo rhywun yn dilyn damwain
 4. Bod cyfrifoldeb ar bawb sydd yn cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd ddiogelu eu hunain ac eraill rhag trosglwyddo Covid 19
RisgDisgrifiadMesur diogelwchSylw
    
A BTrefniant Taith Maes1. Cyfrifoldeb y Trefnydd / Arweinydd ydyw cynllunio’r Daith Faes fel y gellir, hyd yn ymarferol bosib, gydymffurfio â’r Canllawiau hyn
2. Ni ddylid trefnu unrhyw Daith Faes lle mae cyfyngiadau ychwanegol mewn grym.
Ystyriwch; man parcio, natur y llwybr, nifer y rhwystrau, prysurdeb yr ardal, ayb. . Gorau po leiaf o giatiau, camfeydd ac unrhyw rwystr arall fydd ar lwybr y daith. Hefyd noder pwynt 3 ynglyn a thrafaelio (isod)
ACysylltiad â’r cyhoedd ar ddechrau a diwedd y daithOsgoi cyfarfod mewn trefi a phentrefi prysur. Dewis safle parcio ‘tawel’.     
ACysylltiad â’r cyhoedd yn ystod y daith1. Osgoi llwybr, hyd yn bosib, sydd yn arwain drwy unrhyw annedd
2.Osgoi llwybr, hyd yn bosib, sydd yn debygol o fod yn brysur/ poblogaidd.
 
BRheoli’r  nifer o Aelodau  ar Daith Faes.1. Cyfyngir y teithiau maes  i  Aelodau yn unig.
2. Cyfyngir y nifer ar daith faes i uchafswm o 50. Gall yr Arweinydd / Trefnydd gyfyngu ymhellach ar y nifer ohewydd gwahanol ystyriaethau megis llefydd parcio.
3. I sicrhau’r uchod y mae yn ofynnol i unrhyw un sydd yn bwriadu mynd ar daith gysylltu â’r Trefnydd lleol neu’r  Arweinydd i gofrestru cyn y daith.
4. Ni chaniateir i unrhyw un sydd heb gofrestru fynd ar  Daith Faes.
Noder  bod rheoliadau Ll C yn cyfyngu’r nifer sydd yn cymryd rhan mewn gweithgaredd awyr agored i 50.

Cyfrifoldeb y Trefnydd ydyw sicrhau fod cofrestr o’r mynychwyr ar gael cyn cychwyn y daith maes a bod y manylion canlynol wedi eu cofnodi; enw, cod post, rhif ffôn a'u bod yn ymwybodol o ofynion Canllawiau  2 a 4 (uchod). Hysbysir sut a gyda phwy i gysylltu gyda manylion y daith faes. Mae hyn yn unol â gofynion Profi, Olrhain, a Diogelu Ll.C.
BTrafaelio i’r man cychwyn ac yn ystod taith faes.1. Ni ddylid rhannu ceir i drafaelio gyda neb sydd ddim yn rhan o’ch swigen gymdeithasol.
2. Os yn bosib dylid osgoi trafnidiaeth gyhoeddus.
3. Ni ddylid trefnu unrhyw daith sydd angen rhannu ceir neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.
      Mater i’r unigolyn ydyw dewis trafaelio ar drafnidiaeth gyhoeddus
BAr ddechrau’r Daith Faes.Yr Arweinydd/ Trefnydd i sicrhau fod yr Aelodau sydd yn bresennol;
a) Wedi eu cofrestru, b) Yn ymwybodol o’u cyfrifoldeb i sicrhau eu bod nad ydynt wedi bod mewn cysylltiad ag achos o Covid 19 ac yn cyd-fynd a Chanllaw 2 (uchod)
c) Yn ymwybodol o’r  angen i gadw pellter cymdeithasol hyd yn bosib yn ystod y daith
ch) Sicrhau bod diheintydd ar gael gan bawb
 
BYn ystod y daith faes.1. Cadw pellter cymdeithasol, rhwng yr Aelodau ac aelodau o’r cyhoedd.


2. Osgoi hyd yn bosib cyffwrdd mewn camfeydd a giatiau ayb

3. Diheintio’r dwylo fel bo’r angen, yn arbennig cyn bwyta
Dylid fod yn ofalus yn ystod cyfnodau pryd bydd yn arweinydd yn sgwrsio gyda’r aelodau.     Ystyried penodi ‘agorwr’ a ‘caewr’ , cofiwch ddiheintio
A BAr ddiwedd y daith.1. Ni ddylid trefnu ‘digwyddiad cymdeithasol’ ar ddiwedd y daith.
2. Noder y cyngor ynglŷn â rhannu ceir.
Mater i’r unigolyn ydyw ymgynnull ar ddiwedd taith. Nid yw yn rhan o weithgaredd y Gymdeithas.