Skip to content

Y Gogledd Orllewin

Mawrth 2018 – Awst 2018

Trefnydd: John Griffith. Ffôn: 01286 831 091;

Cychwynnir pob taith am 10:30y.b. oni nodir yn wahanol.

Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys

Dyddiad Teitl Manylion Man Cyfarfod Cyf. Grid Arweinydd(ion)
3 Mawrth Taith Mari Jones

Y Cymal Cyntaf
(Cyfle i droedio’r wyth milltir ar hugain heriol a gerddodd Mari Jones o Lanfihangel y Pennant i’r Bala i brynu Beibl yn y flwyddyn 1800. Cerddir y daith yn ucheldir Sir Feirionnydd mewn pum Cymal.)

Gweler: http://www.gobala.org/en/walking-trails/the-mary-jones-walk/

Taith 5-6 milltir o Lanfihangel y Pennant i Finffordd, Tal y Llyn. Ymweld â’r Eglwys ac adfail Ty’n Ddôl, cartref Mari Jones. Ffordd wledig. Llwybr mynyddig - gwlyb a llithrig mewn mannau. Dringo’n raddol /camfeydd /drwy goed. Hanes taith wreiddiol Mari Jones ym 1800, a’r canlyniadau. Gwybodaeth leol wrth gerdded. Dim trafnidiaeth gyhoeddus na signal ffôn ar ran fwyaf o’r cymal. Gofal wrth gerdded y ffyrdd gwledig a’r B4405. Maes Parcio Parc Cenedlaethol Dol Idris, Minffordd (A487 rhwng Dolgellau a Chorris)
am 10.00 o’r gloch. Codir tâl. Gadael am 10.20 gan rannu ceir i gychwyn y daith wrth Eglwys Llanfihangel y Pennant Man parcio ychydig o geir.
SH733115

SH672089
Mary Thomas

01678 540266

07765711850

10 Mawrth Aber Afon Conwy a Deganwy Dal bws o Gonwy i ochr orllewinol (West Shore) Llandudno a cherdded i Gonwy ar hyd Llwybr yr Arfordir. Tir gwastad hawdd; tua 5 milltir. Maes Parcio (Morfa Bach) ar ffordd Llanrwst. Tâl am barcio.Byddwch yn brydlon - dal bws 10:45 o Gonwy SH782773 Gareth a Margaret Tilsley

01248 362707
07785 247482

14 Mawrth Gwenyn a Gwenyna Noson gymdeithasol yn festri Capel Emaus, Bangor, am 7 o'r gloch. Mynediad i’r maes parcio oddi ar Lôn Cariadon (Love Lane) - gyferbyn ag M&S ar Ffordd y Garth. Bydd y gŵr gwadd, Wesley Evans, yn rhoi cyflwyniad ar “Wenyn a Gwenyna“, gyda chyfle am baned a sgwrs ar y diwedd. (Gofynnir am gyfraniad bach tuag at y baned/festri). Festri Capel Emaus Ffordd DeiniolBangorLL57 2SB Wesley a Catrin

01248 680858

17 Mawrth Natur yn Nhanybwlch Casglu deunydd fel penbyliaid, trychfilod, blodau, planhigion i’w rhoi o dan chwyddwydr a microsgop ym Mhlas Tan y Bwlch i weld rhyfeddodau a’u hadnabod o luniau. Cyfle i blant, rhieni, neiniau a theidiau – ac aelodau’r Gymdeithas! Cerdded y coetir, y gelltydd, a’r llyn yn ardal Y Plas. Peth dringo, gan fwyaf ar lwybrau. Y Stablau ym Mhlas Tanybwlch. SH655405

LL41 3YW

Tudur Pritchard

01286 650435

Twm Elias

Hywyn Williams

24 Mawrtham 10.00 y.b. Taith Mari Jones Yr Ail Gymal Taith 6 milltir o Finffordd, Tal y Llyn, i’r Brithdir. Hanner milltir ar y A487. Dringo graddol llwybr clir. Croesi’r A487 dwywaith. Corstir/cerrig camu/llwybr drwy ganiatâd/llwybr beicio/ffordd wledig. Angen gofal arbennig ar yr A487 ar ddechrau’r daith. Capel Annibynwyr, Brithdir.Cyfarfod am 10.00. Gadael am 10.20 gan rannu ceir a theithio i Faes Parcio, Parc Cenedlaethol Dol Idris, Minffordd,man cychwyn y daith. SH770188

SH733115

Mary Thomas

01678 540266
07765711850

31 Mawrth Mynydd Tŵr, Ynys Gybi, Môn. Taith 5 milltir o gwmpas Mynydd Tŵr, gan gynnwys Ynys Arw ac Ynys Lawd, ar lwybrau da. Cyfle i glywed ychydig hanes bywyd natur yr Ynys unigryw hon. Opsiwn i fynd i ben Mynydd Tŵr os dymunwch. Cewch weld olion Rhufeinig; Cytiau’r Gwyddelod; Iwerddon; waliau cerrig o’r canol oesoedd, ac olion yr oes haearn. Cyfarfod a pharcio ym Mharc Gwledig Morglawdd Caergybi, ger y ganolfan. Mae angen talu am barcio. SH227833

 

Wil Stewart

01407 760530
7747118470

7 Ebrill Harlech Cerdded hamddenol ar hyd llwybrau coediog trwy Bron y Graig a heibio'r cytiau Gwyddelod ac i lawr at y Castell. Llwybr serth ond byr gyda rhai grisiau. Golygfeydd godidog. Te yn y caffi ger y Castell ac wedyn ymlwybro i lawr i ddal y trên. Gorsaf Trenau Harlech (Sylwer fod 2 drên yn cyrraedd am 10.20) SH581314

 

John a Carys

01766 513869
7891835576

14 Ebrill Taith Mari Jones Y Trydydd Cymal Taith 5.25 milltir o’r Brithdir i Dolfeili, Rhydymain. Ffordd wledig yn codi’n raddol. Llwybr drwy dir agored a choedwig, gwlyb mewn mannau, yna’n wastad. Angen gofal ar ffyrdd gwledig – trafnidiaeth achlysurol. Capel Annibynwyr, Brithdir SH770188

 

Mary Thomas

01678 540266
7765711850

21 Ebrill Ardal Botwnnog, Llaniestyn a Garnfadryn Cylchdaith 7.9 milltir o Fotwnnog ar hyd ffyrdd gweldig ac ambell lwybr, heibio pentrefi Llaniestyn a Garnfadryn ac yn ôl trwy Ros Botwnnog. Taith wedi'i chanslo.

 

Maes Parcio Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog. Taith wedi'i chanslo.  

 

John Dilwyn

01286 881531
07810 328635

28 Ebrill Bro Kyffin a’i Hynafiaid Taith 5-6 milltir ar lwybr arfordir Môn a lonydd bach y wlad; ymweliad ag Eglwys Llanfairynghornwy. Cymharol wastad: os yn wlyb mwy o’r daith ar y lonydd bach. Troi am Gemlyn yn Nhregele, parcio am ddim ym Maes Parcio Gorllewinol Cemlyn. SH330947

 

Ann a John

01248 723922

5 Mai Taith Mari Jones Y Pedwerydd Cymal Taith 5.5 milltir o Dolfeili, Rhydymain, i Bont y Pandy, Llanuwchllyn. Llwybr o fferm i fferm yn dilyn Dyffryn Wnion a’r Garneddwen. Golwg cyntaf o Lyn Tegid a’r Bala. Golygfeydd gwych (os yn braf). Maes Parcio ger Pont y Pandy, Llanuwchllyn
Cymryd Bws T3, 10.40, i Dolfeili - dechrau’r cymal.
SH879298

 

Mary Thomas

01678 540266
07765711850

12 Mai Llangoed, Ynys Môn Taith tua 5.5 milltir; rhan o gylchdaith Seiriol yn cynnwys ymweliad â Chastell Aberlleiniog. Gwastad ar y cyfan gydag ambell gamfa/ giât mochyn. Maes parcio ar dde’r bont ym mhen pella pentref Llangoed.
.
SH611796

 

Jim Marshall

01248 714842
7809448860

18 Mai (dydd Gwener 10.00 - 3.00) Tynnu Lluniau Gwell o Fyd Natur
(Pris: £2.00 i gynnwys paned a bisgedan ar y cychwyn. Bydd y caffi hefyd ar gael, neu gall pobl ddod a'u pecyn bwyd eu hunain.)
Cwrs Undydd ar sut i wella eich sgiliau ffotograffiaeth byd natur: fflora, ffawna neu'r ddau! Mae'r cwrs wedi ei ddylunio ar gyfer pobl sydd â dealltwriaeth elfennol o sut i ddefnyddio camera. Plas Tan y Bwlch
Enwau i Ann Jones (Croesor) erbyn 14 Mai
Keith O’Brien01766 540528
7899788169
Ann Jones01286 650711/07535 095547
19 Mai O Amgylch Foel Cynwch Taith 7.5 milltir ar stad hynafol Nannau, Abaty Cymer (heb fynd ar y safle), gwaith copr Glasdir, Gardd y Goedwig (Pandy) a llecynnau eraill. Taith hawdd ar ffordd darmac, gwledig gydag ychydig draffig. Llwybr trwy’r coed yn codi’n raddol am tua ¼ milltir. Maes parcio (gyda toiledau) Saith Groesffordd, Llanfachreth. SH745212 Keith O’Brien01766 540528
7899788169
26 Mai Taith Mari Jones Y Cymal Olaf Taith 6.25 milltir yn dilyn y B4403 am 1.5 milltir. Dringo’n raddol ar lwybr gwyrdd. Ffordd wledig. Llwybr mynyddig gall fod yn wlyb yma ac acw. Palmant i’r dre ac ymlaen i Fyd Mary Jones. Maes Parcio Byd Mari Jones, Llanycil.
Bws T3, 10.35, o fynwent Llanycil i Bont y Pandy, Llanuwchllyn (dechrau’r Cymal).
SH915348

 

Mary Thomas

01678 540266
7765711850

2 Mehefin Gwarchodfa Natur Cenedlaethol Cors Erddreiniog, Ynys Môn. Taith tua 5 awr, cymedrol a gwastad, o amgylch Cors Erddreiniog gan ddechrau ym Mryn Mwcog. Tirwedd corsiog, ond mae’r llwybrau gyda wyneb caled. Dewch a Wellingtons efo chi i hwyluso cael cip olwg ar y Tegeirian – peidiwch â phoeni, bydd gwasanaeth cludo Wellingtons ar gael gan Emyr: ni fydd rhaid i chi eu gwisgo na’u cario am hir! Parcio ym Mryn Mwcog, Brynteg, Ynys Môn, LL78 7JF
SH46878 83501
Graham Williams

(Am wybodaeth, ffoniwch John Griffith:

01286 831091)

Mae'r daith ymlaen.

6 Mehefin-8.30 yr hwyr
Y Troellwr a’r Ystlym: Gwaith Powdwr, Penrhyndeudraeth. Taith gerdded, am 8.30 yr hwyr, yng Ngwaith Powdwr, Penrhyndeudraeth, i geisio gweld neu glywed y Troellwr a’r Ystlym. Bydd gan Rob Booth synhwyrydd ystlumod; ond dowch a thortsh efo chi, a byddwch yn barod am wybed! Mae'r daith ymlaen; dewch! (a chawn glywed wiparwhil.....) Parcio ger mynedfa’r Safle. SH61611 38837 Rob Booth
07764897414Mae'r daith ymlaen!
9 Mehefin Cylchdaith Cwm Bychan Cylchdaith 6 milltir yn dilyn Afon Glaslyn o Feddgelert ac i fyny drwy Gwm Bychan, heibio Llyn Dinas a dychwelyd i Feddgelert. Llwybrau hawdd eu dilyn; peth dringo (600’); gall rhai mannau fod yn wlyb a llithryg. Canolfan Croeso Parc Cenedlaethol Eryri, Canolfan Hebog, Beddgelert. (Mae sawl lle yn y pentref i barcio.) LL55 4YD

SH588480

Hywel Madog Jones

01766 530224

 

13 Mehefin6.00 yr hwyr. Caernarfon Casglu Sbwriel ar hyd y Fenai o Bont yr Aber i’r Clwb Golff ac yn ôl. Swper yng Ngwesy’r Castell wedyn. Enwau i John/Helen erbyn 9 Mehefin os gwelwch yn dda. Cyfarfod ger cofgolofn Lloyd George ar Y Maes am 6 o’r gloch. John/Helen Griffith

01286 831091

16 Mehefin Llwybr Cynwch a’r Cyffiniau Taith i Foel Offrwm a Llyn Pwll y Gele i weld blodau’r gwanwyn, golygfeydd godidog a chael rhywfaint o hanes a chwedlau’r ardal. Er yn cychwyn o'r Saithgroesffordd, mae'r daith hon yn gwbl wahanol i daith Keith O'Brien, 19 Mai. Taith tua 5 i 6 milltir mwy na thebyg; llwybrau iawn ar y cyfan, mymryn o gerdded ffyrdd eithaf tawel ac un neu ddau ddarn bach o dir ychydig mwy garw er mwyn gallu gwneud cylchdaith ohoni. Maes parcio’r Parc Cenedlaethol, Saithgroesffordd, 2.5 milltir o Ddolgellau tuag at Lanfachreth. SH745211

 

Rhys Gwynn07748 103940
20 Mehefin Diwrnod ar Ynys Enlli(Cwch o Borth Meudwy; taith dywys tair neu bedair awr o amgylch yr ynys.)
(Os byddwch wedi archebu lle ac yn methu mynd ar y funud olaf, RHAID gadael i Colin wybod ar 07971 769895 fel ei fod yn gallu llenwi’r lle gwag.)
Glanio yn y Cafn, a cherdded at safle’r Abaty gynt. Yna, dychwelyd dros y mynydd neu ar hyd yr arfordir, â chyfle i weld Porth Solfach â’r goleudy. Dewch â digon o fwyd a diod, eli haul a dillad glaw (ar gyfer croesi’r Swnt). Enwau i Haf drwy e-bost/ffôn tŷ cyn gynted â phosib, 10 Mehefin fan bellaf. Ffoniwch Colin y cychwr y noson cynt ar 07971 769895 i gadarnhau bod y cwch yn croesi. Maes parcio Porth Meudwy, ger fferm Cwrt, Aberdaron.

Rhaid rhoi o leiaf chwarter awr i gerdded i’r harbwr wedi parcio. Cysylltwch â Haf am fanylion.
SH159258 Haf Meredydd01766 780541
07760 283024hmeredydd21@gmail.com [Bydd Haf ar Enlli'r wythnos hon, ac felly ddim ar gael ar unrhyw ffôn.]
23 Mehefin Ardal Penllyn Taith ar lwybrau cymedrol cefn gwlad. Bydd ambell lwybr serth neu heb arwyneb, ar draws rhostir, tir fferm a choedwig. Corsiog mewn mannau, gydag ambell gamfa. Ychydig gerdded ar lonydd gwledig lle nad oes palmant. Maes Parcio Blaendraeth Llyn Tegid; tocynnau parcio i’w cael gan Wardeiniaid y Parc Cenedlaethol. SH921355

LL23 7SR

Simon Roberts a Bill Taylor

01766 772241
07734799249

30 Mehefin Cylchdaith Bethesda Taith 5 milltir i ddarganfod eglwysi a phentrefi coll ardal llechi chwarel Penrhyn. Tir bryniog ar lwybrau cyhoeddus, gall fod ychydig wlyb dan draed. Ambell lwybr ar hyd glaswellt gwlyb ar fryniau eithaf serth. Cyfarfod tu allan i’r Spar ym Methesda. SH623666

 

Gareth Roberts

01286 870681
07867810576

7 Gorffennaf Talsarnau a Llandecwyn Taith 4 milltir, ar lonydd gwledig a llwybrau, am Soar a thrwy Goed Garth Byr i Landecwyn. Cinio ger Llyn Tecwyn Isaf, ac yna i lawr i Gulfor. Ar hyd y clawdd llanw i olwg Ynys Gifftan, cyn dychwelyd trwy'r pentref. Rhai mannau serth. Maes parcio cyfyng o flaen (nid yn) Ysgol Talsarnau. Awgrymir rhannu car lle bo'n bosib. LL47 6TA

SH610358

Ken a Rhian Robinson

01766 770685

14 Gorffennaf Bryn Cader Faner a Llwybrau Hanesyddol Ardudwy Dilyn llwybrau hanesyddol Ardudwy (anwastad a gwlyb mewn mannau), am 6 milltir, o fferm Caerwych i Fryn Cader Faner, y beddrod godidocaf yng Nghymru, os nad gwledydd Prydain.Rhywfaint o ddringo. Parcio yn libart Craig y Nos, Llandecwyn. Cofiwch rannu ceir, gan fod y ffordd yno’n serth a chul. SH626371 Haf Meredydd

01766 780541
07760 283024
hmeredydd21@gmail.com

21 Gorffennaf10.00 y.b. Ynys Llanddwyn Taith hanesyddol, 7 milltir, yn ardaloedd Rhosyr a Llanddwyn. Cerdded hamddenol ar lwybrau a lonydd trwy'r goedwig i Ynys Llanddwyn. Ychydig ddringo ar yr Ynys; croeso i chi ddod â’ch dillad nofio. Maes Parcio Llyn Rhos Ddu, Pen Lôn, Niwbiwrch. Noder cyfarfod am 10.00 y.b. SH426647 Brian Owen

01248 723019
07890462490

28 Gorffennaf Llwybr Llyn Barfog Taith tua 5 milltir i fyny at Lyn Barfog ac at ymyl Cors Barfog yr ochor draw i’r Llyn. Gweundir agored, llwybr cadarn ar wahân wrth ymyl y gors, caeau a ffordd darmac. Gall fod yn fudr mewn rhai mannau yn enwedig ar ôl glaw. Bydd sawl saib i fwynhau golygfeydd godidog o aber Dyfi, ac i sylwi ar ambell i garnedd, hanes y Llyn ei hun a’r gors yn enwedig. Maes parcio Awdurdod Parc Cnendlaethol Eryri ger fferm Tyddyn-y-briddell, Cwm Maethlon. SN640986 Haf Roberts

01766 772 236 07969 180819