Skip to content

Y Gogledd Orllewin

Gweithgareddau Gwynedd a Mon

Medi 2019 – Mawrth 2020

Trefnydd: John Griffith.  Ffon: 01286 831091

Cychwynnir pob taith am 10.30 oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Nodir unrhyw newidiadau ar wefan hon a thudalen Gweplyfr Cymdeithas Edward Llwyd

Dyddiad

Teitl

Manylion

Man
Cyfarfod

Cyf.
Grid

Arweinydd(ion)

7 Medi

O Dowyn i
Dudweiliog, heibio’r Aifft

Cylchdaith
5 milltir ar Lwybr yr Arfordir; cawn drafod rhai o’r pyrth ar y ffordd. Gwastad
at ei gilydd; ambell allt fer. Gall fod yn wlyb weithiau.

Maes parcio fferm
Towyn (dilyn arwyddion i’r Cwt Tatws).

SH235375

Dawi Griffiths

01286 660367

10 Medi

Cyfres Taith Ysgafn
(1) - Lon Cob Bach, Pwllheli

Taith
tua 4 milltir ar lwybrau a ffyrdd tawel ar gyrion tref Pwllheli.

Maes Parcio

Lôn Cob Bach

(am ddim)

SH373346

Ann Jones

01286 650 711

07535095547

14 Medi

Dyffryn Nantlle a’r
Cyffiniau

Cylchdaith
7 milltir ar lwybr cyhoeddus (camfa) yn olrhain hanes diwydiant y dyffryn.
Dilynwn y “Nantlle Railway” at Pen yr Orsedd yn Nantlle, esgyn 600’ i’r Fron,
a dychwelyd heibio Cilgwyn.

Maes Parcio wrth
Ganolfan Gymunedol Talysarn

SH488529

Wesley Evans

01248 680858

07762639076

20 -22 Medi

Brynbuga

Y Gynhadledd
Flynyddol

Gwesty Cwrt
Bleddyn. Llangybi, ger Brynbuga.

NP15 1PG

Elizabeth Roberts

01492 640591

28 Medi

Adar Y Foryd

Cylchdaith
5 milltir o Ddinas Dinlle heibio Aber Menai, Belan, Morfa Dinlle a’r Foryd.  (Casglu
sbwriel ar ran olaf o’r daith.)

Pen Draw Dinas
Dinlle, ger y maes awyr:

SH432583

Rhion Pritchard

01248 671301

Cofrestrydd Adar
Sir Gaernarfon, Cymdeithas Adaryddol Cymru.

5 Hydref

Cwm Eigiau

Cylchdaith 7 milltir cymedrol ar wastadedd
uchel uwchlaw Dyffryn Conwy. Ymwelwn â’r bwlch yn Argae Eigiau achosodd
llifogydd Dolgarrog, 1925.

Maes Parcio Cwm
Eigiau

SH731663

Alan Pritchard

Warden Parc
Cenedlaethol Eryri

01690 710022

07766 255508

12 Hydref

Cilgwyn a Moel
Tryfan

Taith
4 milltir drwy ardal chwarelyddol Cilgwyn a Moel Tryfan ar lwybrau
mynydd/chwarel. Gall fod yn wlyb o dan draed.

Neuadd Carmel

Parcio yma ac acw
yn y pentref.

SH494552

Rhys Mwyn

07786692112

01286 672 539

19 Hydref

Taith Clegir
Llanddeiniolen

Cylchdaith
5 milltir ar lwybr trol, ffordd gyhoeddus a llwybrau troed wysg afon
Galedffrwd i Glwt y Bont ac yn ôl drwy’r Clegir. Peth dringo, ambell ran
greigiog a garw.

Maes parcio ger
Pont Pen Llyn (pen gogleddol Llyn Padarn)

SH559623

Dafydd Whiteside
Thomas

01286 673515

26 Hydref

Wedi ei gohirio oherwydd rhagolygon tywydd garw. Wedi ei gohirio oherwydd rhagolygon tywydd garw. Wedi ei gohirio oherwydd rhagolygon tywydd garw.

Kenneth Brassil

07908280354

Ellis Davies

01678 540249

07769717374

2 Tach

Cylchdaith
Llyn Morwynion

Taith
4 milltir wastad. Ymweld â'r llyn sydd yn rhan o chwedloniaeth gyfoethog ein
cenedl, a'r ardal hyfryd o'i amgylch.

Llyn Dubach y Bont

SH745424

Vivian Parry Williams

01766 831814

9 Tach

Ymweliad â thir Ffarm
Caecoch, Rhydymain.

Cylchdro
5 milltir heriol drwy amryw gynefinoedd: tir wedi’i wella; ffriddoedd; gorgors
a mynydd. Esgyn 1200’ ar lethrau, llwybrau defaid, a ffordd torri mawn. Cyffwrdd
hanes y tir, polisi amaeth, a chadwraeth hyfyw, gyda llygad ar y dyfodol.

Buarth Ffarm
Caecoch, Rhydymain, Dolgellau

SH838241

Alun Elidyr

Cyflwynydd rhaglen
Ffermio S4C

07730813478

16 Tach

Afon Rhythallt,
Brynrefail a Phen y Bigil

Taith
4.5 milltir i weld olion y diwydiant llechi ac enghraifft anghyffredin o
dirwedd ffarmio draddodiadol lle mae natur yn dychwelyd...

Bydd
rhan o’r daith yn serth, ac efallai’n llithrig. Cerddwn ar hyd afon a thros
fryn coediog a rhostir.

Y Caban,
Brynrefail.

(Cyfle am banad yng
Nghaffi’r Caban wedi’r daith.)

SH560627

John Harold

Cyfarwyddwr

Cymdeithas Eryri

01286 685498

23 Tach

Ardal Tre Castell,
Llanuwchllyn

Cylchdaith
5 milltir yn dringo’n raddol o ddyffryn y Ddyfrdwy at goedwig y Lordship,
heibio sawl cartref enwog, cyn dychwelyd. Rhai llwybrau gwledig, ella’n
fwdlyd; ambell gamfa.

Maes Parcio Pont y
Pandy

SH879298

Ellis Davies

01678 540249

07769717374

Mary Thomas

01678 540266

07765711850

30 Tach

Ar lan y môr mae….

(Pwy ddwedodd mai’r
haf ydi’r amser gorau i fynd i lan y môr? Nid fi beth bynnag! Ymunwch â mi i
chwilota ar adeg o’r flwyddyn lle mae’r traeth ar ei orau!!)

Taith
2 filltir yn chwilota’r traethau am fywyd gwyllt morol Cymru: pethau o bell
megis gwyrain; ffa môr; ‘sbwriel megis Lego o longddrylliad? Cinio ger
Barclodiad y Gawres yna i Borth Nobla cyn hel ‘sbwriel o’r traeth.

Maes Parcio Porth
Trecastell (tâl).

SH333707

Nia Haf Jones

Ymddiriedolaeth
Natur Gogledd Cymru

01248 351541

07855454132

7 Rhag

Cylchdaith Biwmares

Taith 5 milltir ar
lonydd caled rhan fwyaf; eglwys neu ddwy, caeau a choed. Cip ar hanes a bywyd
natur. Esgyn ychydig i orffen, gall fod yn wlyb.

Eglwys y Santes Fair a Sant Nicolas, Biwmares

Sawl maes parcio ar
gael.

SH604761

Huw a Rhian Owen

01248 722846

07557039343

14 Rhag

Conwy

Taith 5 milltir
esmwyth a gwastad ar Lwybr yr Arfordir o Gonwy i Landudno. Bws yn ôl i Gonwy.

Y cei yng Nghonwy
ger y bont.

SH784774

Ann Croesor

01286 650711

07535095547

4 Ionawr

Taith Lobsgóws

Llanfairpwll, Môn

Lobsgóws yng
ngwesty’r Penrhos.
Bwydlen (tua £11 y pen):

Digon o Lobsgóws (neu
lobsgóws troednoeth) ar gael/ Bara menyn/Bara brith/Te/coffi

Enwau at John
Griffith erbyn 1af Ionawr fan bellaf os gwelwch yn dda.

Rhan o ‘Taith
dywys i gyflwyno ardal’
oedd fuddugol yn Eisteddfod  Caerdydd 2018.
Cylchdaith o Lanfairpwll i’r Fenai ac yn ôl, drwy goedwig ac ar draeth.
Grisiau cerrig a llwybrau gall fod yn llithrig,  ond nid rhy heriol.

Llanfairpwll; maes
parcio y tro cyntaf ar y dde, tua dau gan llath wedi’r garej Esso, ar y
ffordd i Gaergybi).

SH528716

John Parry,
Llanfairpwll

John Griffith

01286 831091

11 Ionawr

 Y daith hon wedi ei gohirio oherwydd rhagolygon tywydd garw.

Y Lôn Goed a’r Cyffiniau

“A llonydd
gorffenedig

Yw llonydd y Lôn
Goed,

O fwa’i tho
plethedig

I’w glaslawr dan fy
nhroed...”

R Williams Parry

Cerdded hawdd

7 milltir ar
lwybrau/ lonydd gwastad gan ymweld â Phlas Hen, Gaerwen, Capel Gallt y Coed,
a Betws Mawr.

Lôn Goed ger

Afon Wen

SH439376

John a Carys Parry

01766 513869

18 Ionawr

Taith Moel Offrwm,
Llanfachreth

Esgyn Moel Offrwm
(150 medr) ac yn ôl cyn cinio (os yw’r tywydd yn caniatáu), gyda thaith 3 milltir
hamddenol o’i hamgylch wedyn.

Maes Parcio

Saithgroesffordd, Llanfachreth

SH746212

Ann Thomas

01341 422736

25 Ionawr

Cors Goch, Ynys Môn

Taith 4 milltir o gwmpas
Cors Goch, un o’r goreuon o fannau bywyd gwyllt arbennig Môn. Gall y llwybrau
(sawl pompren) fod yn wlyb neu’n fwdlyd iawn - gwisgwch yn addas.

Culfan fach rhwng
Llanbedrgoch a Brynteg ger arwydd Gwarchodfa Natur Cors Goch

(Mae Culfan arall
wrth fynediad Chwarel Bryn Engan.

SH505814)

SH504816

Ben Stammers
Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

01248 351541

07764897415

1 Chwefror

Betws y Coed

Glannau’r Afon
Llugwy, llwybrau coedwigaeth a Llyn Elsi. Taith gymedrol 5 milltir yn cynnwys
milltir o godi graddol ond cyson.

Maes parcio Pont y
Pair (tâl)

SH791568

Dilys ac Aneurin
Phillips

01492 650003

8 Chwefror

 Y daith hon wedi ei gohirio oherwydd rhagolygon tywydd garw.

Tomen y Mur a Chwm
Prysor

Taith 9 milltir o
Lyn Trawsfynydd heibio Tomen y Mur at chwarel Graig Wen, trwy afon fas am hen
reilffordd Cwm Prysor ac yn ôl. Os tywydd garw, osgown Cwm Prysor gan docio
milltir oddi ar y daith.

Maes Parcio Llyn
Trawsfynydd (dros y ffordd ac ychydig ymhellach i lawr o’r caffi.

SH696383

Seimon Roberts

01766772241

07734799249

15 Chwefror

 Y daith hon wedi ei gohirio oherwydd rhagolygon tywydd garw. Chwarel Dinorwig

1769-1969

Taith (3.5 milltir)
i’r gorffennol: hen chwareli, tirweddau ac adeiladau; hanesion chwarelwyr, a
llawer mwy. Anwastad; serth yma ac acw; yn wlyb ar adegau.

Maes Parcio Allt
Ddu, Dinorwig.

SH590611

Gareth Roberts
Menter Fachwen

01286 870681
(Gwaith)

07867 810576

22 Chwefror

Adar y Glannau –
Cob Porthmadog a’r cyffiniau

Taith wastad, tua 4
awr o amgylch Llyn Bach ac yna ar hyd y Cob i wylio adar y gaeaf:  hwyaid,
gwyddau, rhydyddion a.y.b. Dewch ac ysbienddrych.

(Ar Chwefror 23
1980 cynhaliwyd taith gyntaf y Gymdeithas yn y Gogledd - Adar y Glannau tan
arweiniad Twm Elias.)

Maes Parcio Llyn
Bach. Arhosiad Hir – talu am docyn parcio;

tu ôl i
archfarchnad Wilko.

SH570387

Rhys Jones

(01286679782)

a Twm Elias.

29 Chwefror

Cylchdaith
Talsarnau

Cylchdaith 4 milltir:
i fyny am Soar, Glanwern ac Eglwys  Llanfihangel – y -Traethau a Chefn Gwyn,
os bydd amser; yn ôl dros y clawdd llanw.

Maes parcio ar y
ffordd fawr o flaen Ysgol Talsarnau; mae lle ger yr ysgol hefyd.

SH611357

Ken Robinson

07500542919

01766 77068