Skip to content

Y Gogledd Orllewin

Gweithgareddau Gwynedd a Mon

Mawrth 2019 – Medi 2019

Trefnydd: John Griffith.  Ffon: 01286 831091

Cychwynnir pob taith am 10.30 oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Nodir unrhyw newidiadau ar wefan hon a thudalen Gweplyfr Cymdeithas Edward Llwyd

Dyddiad

Teitl

Manylion

Man Cyfarfod

Cyf. Grid

Arweinydd(ion)

2 Mawrth

Coedydd
Maentwrog, Cymerau

Taith tua 6 milltir heibio
rhaeadr Cymerau, Afon Goedol, Y Dduallt, Coed y Bleiddiau a Llyn Mair
at Dafarn yr Oakley. Trefnir fod yno geir i ddychwelyd y gyrwyr at y man
cychwyn. Esgyn 200 metr mewn un lle, mae’r llwybrau mewn coedlannau
cysgodol, felly gall fod yn wlyb; 3 chamfa.
Cychwyn ger

Arosfan Cymerau
Isaf ar y lôn A496.

SH694432 John a Carys Parry

01766 513869

9 Mawrth

Chwareli
Dyffryn Nantlle

Taith hawdd, tua chwe milltir,
trwy chwareli’r dyffryn, rhwng Talysarn a Nantlle. Cyfle i ddysgu am hanes a
daeareg yr ardal yng nghwmni awdur y llyfr: Llechi Cymru – Archaeoleg a Hanes. Cyfle i fynd i fyny incleiniau i’r rhai sydd eisiau.
Canolfan Cymdeithasol Talysarn
(hen orsaf).
SH488529 Dr
David Gwyn

01286 881857

07739806908

16 Mawrth

O Dowyn i Dudweiliog, heibio’r
Aifft

Wedi ei gohirio oherwydd rhagolygon tywydd garw. Wedi ei gohirio oherwydd rhagolygon tywydd garw. Dawi Griffiths

01286 660367

23 Mawrth

Taith
Llwybr Clywedog

Taith 1.5 milltir yn crwydro i
fyny ag i lawr ceunant Clywedog efo’i ddaeareg ddiddorol sy’n dylanwadu ar
fotaneg y safle. Posib ymestyn y daith i 5 milltir gan ddringo Moel Caerynwch
os yw’r tywydd yn ffafriol i weld y golygfeydd eang o fryniau Meirionnydd.
Llwybrau da, tipyn o ddringo graddol.
Cilfan gyferbyn â hen ysgol gynradd Brithdir SH761181 Rhys Gwynn

07748 103940

30 Mawrth

Llwybr
Llyn Barfog

Taith tua 5 milltir i fyny at
Lyn Barfog ac at ymyl Cors Barfog yr ochr draw i’r Llyn. Gweundir agored,
llwybr cadarn ar wahân wrth ymyl y gors, caeau a ffordd darmac. Gall fod yn
fudr mewn rhai mannau yn enwedig ar ôl glaw. Bydd sawl saib i fwynhau
golygfeydd godidog o aber Dyfi, ac i sylwi ar ambell i garnedd, hanes y Llyn
ei hun a’r gors yn enwedig.
Maes parcio Awdurdod Parc
Cendlaethol Eryri ger fferm Tyddyn-y-briddell, Cwm Maethlon.
SN640986 Dafydd Roberts

Uwch Ecolegydd

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Ffoniwch John Griffith

01286 831091 os am fwy o wybodaeth

6 Ebrill

Aber
Garth Celyn

Taith 4 milltir weddol ysgafn
ar lwybr troed o’r pentref i’r Rheadr Fawr ac yn ôl. Cyflwynir peth o hanes
yr ardal, a gwybodaeth am y dirwedd a byd natur. Bydd sylwi ar enwau lleoedd
sy’n cyfeirio at Lys Tywysogion Gwynedd yn Aber.
Maes Parcio ger yr A55. SH655727 Ieuan Wyn

01248 600297

13 Ebrill

Crimpiau,
Capel Curig

Taith ar lwybr da (ambell gamfa) gan esgyn a gostwng 300' yn raddol tuag at Llyn Crafnant. Cerdded o gwmpas y llyn a dychwelyd yr un ffordd. Taith 8 milltir (5 milltir gan osgoi'r llyn). Mae yma goedlan frodorol/rhostir/mawndir sy'n gynefin planhigion a bywyd gwyllt. Paned yng Nghaffi Siabod wedyn. Maes parcio Awdurdod Parc Cendlaethol Eryri

Capel Curig

SH 72046 58245

SH720582 John a Carys Parry

01766 513869

20 Ebrill

Trwyn
Talfarach a Mynydd y Rhiw

Cylchdaith o ryw 8 milltir.  Gellir ei
chwtogi os bydd angen/y tywydd yn anffafriol. Dilyn llwybr yr arfordir i
Drwyn Talfarach, llwybrau a ffordd at Fynydd y Rhiw, ac yn ôl i
Dreheli. Un clip go serth tua dechrau’r daith, graddol wedyn. Golygfeydd
gwych o bendraw Llŷn os bydd y tywydd yn caniatau.
Cyfarfod ar yr hen lôn cyn
cyrraedd Treheli.
SH241285 Anet Thomas07775671319

01758
712980

27 Ebrill

Coed Felinrhyd a
Llennyrch, y Goedwig Law Geltaidd

Mae'r daith wedi ei gohirio oherwydd rhagolygon tywydd garw. Rory
Francis

01677 830328

07539 322678

4 Mai

Cyflwyniad i Warchodfa Natur Genedlaethol Gwm Idwal

Taith 3
milltir o amgylch Llyn Idwal gan son am yr hanes, daeareg, bioamrywiaeth,
daearyddiaeth; hindreulio; planhigion prin; bywyd gwyllt; enwau lleoedd, ag
yn y blaen. Tirwedd anwastad; serth ar brydiau.
Cyfarfod yn
adeilad ymwelwyr Ogwen, parcio yn y meusydd parcio

cyhoeddus.

SH649603 Guto
Roberts

01248605535

11 Mai

Rhoscolyn, Ynys Môn

Taith
gymhedrol tua 5.5 milltir; heibio Eglwys Rhoscolyn a Ffynnon Gwenfaen. Ambell
gamfa a giât mochyn. Mae’r frân goesgoch, yr
hebog tramor, y fulfran werdd, y gigfran a’r cudyll coch yma. Gwelir morloi
llwyd weithiau yn yr ardal hon.
Maes Parcio
Traeth Rhoscolyn (Tâl)
SH272751 Wil Stewart

01407
760530

07747118470

18 Mai

Ardal Botwnnog,
Llaniestyn a Garnfadryn

Cylchdaith 7.9 milltir o Fotwnnog ar hyd ffyrdd gweldig ac ambell lwybr, heibio
pentrefi Llaniestyn a Garnfadryn ac yn ôl trwy Ros Botwnnog.
Maes Parcio Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog SH259311 John Dilwyn

01286
881531

07810 328635

22 Mai

Taith o Lanfairfechan i Rowen trwy Fwlch y Ddeufaen

Cerdded
trwy’r dref ac yna dilyn dyffryn Afon Ddu i’w tharddiad wrth Fwlch y
Ddeufaen, ac yna ymlaen i Rowen. Bws 5.55 y.h. o Rowen i Gonwy (taith 20
mun), ac yna bws o Gonwy i Lanfairfechan (bws bob chwarter awr). Mynydd-dir a
ffriddoedd agored, ambell i fan gwlyb, ffordd fach wledig; esgyn 400m. Taith
dros 6 milltir. (Lluniaeth ar gael yn Nhafarn Tŷ Gwyn, Rowen.)
Maes Parcio
neu ar ochr Ffordd yr Orsaf, Llanfairfechan.
SH681751 Wesley a
Catrin

01248
680858

07762639076

25 Mai

Bro Llanwnda

Taith 7
milltir ar lwybrau a ffyrdd gwledig plwyf Llanwnda, a chlywed ychydig hanes y
plwyfolion a’r cylch: ambell gamfa, ambell le gwlyb.
Maes Parcio
gyferbyn Y Goat, Llanwnda.
SH473577 Wesley a
Catrin

01248
680858

07762639076

1 Mehefin

10.00 y.b.

Taith Gwarchodfe Natur Genedlaethol Coedydd
Maentwrog
.

Cychwyn 10.00 y.b. er
mwyn bachu lle parcio. Ffoniwch ffôn bach Graham os yn hwyr: 07884 111802.

Cylchdaith
4.5 milltir drwy Warchodfa Natur Genedlaethol Coedydd Maentwrog o Goed Llyn
Mair heibio gorsaf Dduallt. Coedwig gynhenid ar lwybrau cul a serth mewn
llefydd. Rhannau o’r daith ar lôn weddol ddistaw ond cul. Dowch ag eli
pryfaid i atal gwybed a gwisgwch ar gyfer osgoi trogod.
10 y bore ym maes parcio Coed
Llyn Mair

Yn
ychwanegol, parcio i gwsmeriaid yn yr Oakley Arms 0.5m lawr lôn. Parcio
arall wrth Llyn Hafod y Llyn SH
645415
a Rheilffordd Ffestiniog Tan y Bwlch SH 649415.

SH652413 Graham
Williams

03000
655251 / 07884 111802

8 Mehefin

Mae yna fwy na llechi’m Mlaenau! Gwrych gwych ag olion hynafol.

Taith cwta 4 milltir weddol
wastad (bryniau, tarmac, camfa a mwd) ar yr hen lonydd a gweld cartrefi’r
oesoedd neu eu holion; porthwn ar welltglas a gwrych, a dysgwn gwneud eli er
ein lles ni a'n hanifeiliaid gyda'r hyn y sefwn arno - gyda phigion hanes y fro...o
fwrdwr i drysor a mwy.
Maes Parcio

Cae Clyd, Manod, Blaenau Ffestiniog.

SH707443 Catrin Roberts

01766 830 568

12 Mehefin

3.30 y.p.

Llanberis:
Chwarel Dinorwig: Barics y Dre Newydd, ac Allt Ddu

Ymunwch â ni am bryd o fwyd yn unig os dymunwch...

(Enwau i John Griffith erbyn 8 Mehefin os
gwelwch yn dda.)

Taith tua 2 awr ar hyd Llwybr
Main at Barics Dre Newydd. Yn ôl heibio Chwarel Vivian, Parc Padarn, ac
Amgueddfa Ysbyty’r Chwarel. Pryd o fwyd yng Nghaffi’r Ffowntan yr Amgueddfa i
ddilyn. Mae Llwybr Main yn arw mewn mannau, ac yn dringo’n syth; gall fod yn
llithrig. Defnyddiwch ffyn cerdded.
Derbynfa/siop Amgueddfa Lechi
Cymru:

Parcio yn Maes Parcio Parc
Gwledig Padarn (£4.00)

LL55 4TY

SH584603 Dr Dafydd Roberts

Ceidwad,

Amgueddfa Lechi Cymru

02920573701

Enwau i John Griffith erbyn 8 Mehefin os gwelwch yn dda.

01286 831091

15 Mehefin

Glannau
Penmaenmawr a Ffordd Penyclip

Taith tua 5 milltir ar hyd
promenâd Penmaenmawr ac yna ar hyd y ffordd beicio i Lanfairfechan ac yn ôl
ar hyd y traeth os yw’r llanw yn caniatáu. Bydd cyfle i drafod y blodau a’r
adar sydd i’w gweld ar y daith.
Parcio ger gorsaf trên
Penmaenmawr (Paradise Road - rhad ac am ddim).
SH718765 Dennis J. Roberts

01492 622404

19 Mehefin

Diwrnod
ar Ynys Enlli

(Cwch o Borth Meudwy; taith dywys tair neu bedair
awr o amgylch yr ynys.)

(Os byddwch wedi archebu lle ac yn methu
mynd
 ar y funud olaf, RHAID gadael i Haf neu Colin
y cychwr wybod ar 07971 769895 fel ei fod yn gallu llenwi’r lle gwag.)

O'r Cafn, heibio'r odyn a'r ysgol hyd at safle’r hen Abaty.
Dychwelyd dros y mynydd neu ar hyd yr arfordir; cyfle i weld Porth Solfach
a’r goleudy. Dewch â digon o fwyd a diod, eli haul a dillad glaw (ar gyfer
croesi’r Swnt). Enwau i Haf drwy e-bost/ffôn tŷ cyn gynted â phosib,12
Mehefin fan bellaf. Ffoniwch y cychwr y noson cynt ar 07971 769895 i
gadarnhau bod y cwch yn croesi (bydd neges ar ei ffôn i bawb).
Maes parcio Porth Meudwy, ger fferm Cwrt, Aberdaron.

Rhaid rhoi o leiaf chwarter awr ar ôl parcio i
gerdded i Borth Meudwy i ddal y cwch.

Cysylltwch â Haf am fanylion.

SH159258 Haf Meredydd

01766 780541

07760 283024

hmeredydd21@gmail.com

22 Mehefin

Castell
Prysor

Taith tua 5 milltir i ymweld â
Chastell Prysor a safle o ddiddordeb gwyddonol yng Nghwm Prysor. Tirwedd
wastad; dilyn yr hen drac rheilffordd. Esgyn cymedrol iawn i’r Castell.
Parcio ar y ffordd i Lidiardau
ger y gyffordd gyda’r A4212 rhwng Trawsfynydd a Bala. Taith unffordd, bydd
angen trefnu rhannu ceir.
SH817393 Iona Price

01766830127

07960505643

29 Mehefin

Cylchdaith Comin Penrhosfeilw –
Porthdafarch, Ynys Môn.

(Peidiwch
ag anghofio’r camera!
)

Cylchdaith 5.5m hawdd a gwastad
ar lonydd gwledig a llwybr yr arfordir (dwy gamfa hawdd). Rhannau byr o’r
daith gall fod yn wlyb. Golygfeydd godidog tuag at Ynys Lawd a Mynydd Twr.
Cyfarfod yn y maes parcio di-dâl, dan reolaeth yr RSPB, ar gyfer
tir comin Penrhosfeilw

(cyfeirir at y safle fel ‘Y Range’ yn lleol).

SH216803 Ann a John

01248 723922

6 Gorff.

Arwyddion
ac Olion Mamaliaid ac Adar yn Mro Ffestiniog.

Gylchdaith 4+ milltir ym Mro
Ffestiniog, ar lwybrau cyhoeddus anwastad ond boddhaol trwy goedwig a thir
agored: camfa.  Taith yn codi a disgyn
234m.
Maes parcio gyferbyn ag Ysgol y
Moelwyn
SH701456 Hefin Hamer

07392305514

13 Gorff.

Hanesion
Coll Llanllechid a Rachub

Hanesion chwareli coll,
adeiladau coll, yr ail ryfel byd a mynwent brwydr Y Dalar Deg…… Taith 5
milltir; bryniog ar adegau. Anwastad mewn un neu ddau o lefydd ond llwybrau
da. Lonydd cul yma ac acw.
Y daith i gychwyn ger hen Glwb
Rygbi Bethesda (Ffordd yr Orsaf)

Maes Parcio ychwanegol ym Mhen
y Graig, tu cefn i Gaffi Coed y Brenin.

SH 623668

SH619668 Gareth Roberts Menter Fachwen

01286 870681 (Gwaith)

07867 810576

20 Gorff.

Cylchdaith
Bro Dwyran

Cylchdaith tua 7 milltir ar ran
o lwybr yr arfordir i Ddwyran ac Eglwys y Santes Fair, Llanfair y Cwmwd.
Tirwedd wastad, ambell le’n fwdlyd, ambell le’n serth; cerrig llamu (Gofal!)
yn yr afon Braint. Cawn hanes diddorol dau o’r plwyfolion.
Llyn Rhos Ddu, Penlon,
Niwbwrch, Môn.
SH428649 Brian Owen

01248 723019

07890462490

27 Gorff.

10.00 y.b.

(oherwydd prysurdeb gwyliau’r haf.)

Ôl
Traed Darwin Awst 1831: tirlun, daeareg ac ymateb arlunwyr
.

Taith linynol 4.5 milltir o
droed Tryfan i Gapel Curig ar hyd y ‘Ffordd Rufeinig’ yn Nyffryn Ogwen.
Maes parcio Gwesty Tyn y Coed,
Capel Curig

am 10.00 y bore, Yna rhannu
ceir i Gwern Gof Uchaf, Tryfan Bach (£1 am barcio) sef man cychwyn y daith.
Cofiwch fod prinder llefydd parcio: Joe Brown (am ddim) a Gwesty Tyn y Coed
(£3)

SH732574 Kenneth Brassil

07908280354

12%