Skip to content

Y Gogledd Ddwyrain

Mawrth 2018 – Awst 2018

Trefnydd: Iwan Roberts. Ffôn: 01824 703 906; Symudol: 07587 044 255

Cychwynnir pob taith am 10:30y.b. oni nodir yn wahanol.

Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Dyddiad Teitl Manylion Man Cyfarfod OS Grid Arweinydd(ion)
3 Mawrth Plwy’ Efenechtyd Y gwanwyn cynnar yn Nyffryn Clwyd. 5 milltir hamddenol. Neuadd Bentre Pwllglas, ger Rhuthun. SJ117548 Iwan Roberts

01824 70390607587 044255

10 Mawrth Caergwrle Taith hamddenol yn y bryniau uwchben y pentre. Peth dringo ysgafn yn y bore. Tua 5 milltir. Maes parcio yng nghanol y pentre. SJ305574 Bryn a Frances Jones

01352 756606

17 Mawrth Nantglyn Dilyn llwybrau a ffyrdd bach tawel y fro. Tua 5 milltir. Yn y pentre, parciwch yn gyfrifol. SJ005623 Hari Hughes

01745 331525

24 Mawrth Llanrwst Cylchdaith yn cynnwys Rhaeadr y Gaseg Lwyd, Llanrhychwyn a Threfriw. Tua 5milltir. Maes Parcio Glasdir yn y dre, ger yr afon. SH794617 R. Glyn Jones

01492 640227

7 Ebrill Cyrn y Brain Un o fannau ucha Mynydd Llandegla. Peth dringo ysgafn yn y bore. Tua 5 milltir. Ar draws y fforddi gaffi Ponderosa ym mhen ucha Bwlch yr Oernant.

SJ193482 Myra Pritchard

01745 815485

14 Ebrill Y Waun a’r Castell Pont ddŵr, pont rheilffordd, safle brwydyr Crogen ag Afon Ceiriog. Tua 6 milltir a hanner. Ger llyfrgell y Waun. Troi oddiar y B5070, gyferbyn â ffatri Kronospan ar gyrion y pentre. SJ29238321 Gwenda Lloyd

01490 412389,

Mari Roberts

01490 412633 a

Rhian Hâf Jones

01978 351593

21 Ebrill Brynfford a Thîr Comin Treffynnon Taith hamddenol ar dir agored, tua 6 milltir. Ger y groesffordd, i gyfeiriad y clwb golff . SJ178746 Hari Hughes

01745 331525

26 Ebrill(nos Iau am 7.00) Noson Gymdeithasol Maldwyn Sgwrs gan Dewi Roberts, ‘Agweddau Naturiol Arfordir Cymru’.Darperir lluniaeth ysgafn o safon. Cyfraniad o £5. Cwpan Pinc, Llangadfan, Maldwyn Eluned Mai Porter

07711 808584

01746 765422

28 Ebrill Ardal Gwysane Gwanwyn yn y coedlannau. Tua 5 milltir hamddenol. Neuadd bentre Sychdyn, ger Yr Wyddgrug. SJ243665 Bryn a Frances Jones

01352 756606

5 Mai Dyfroedd Alun Crwydro’r parc gwledig ar lannau Afon Alun.Tua 5 milltir eitha gwastad. Maes parcio oddiar y B5425 ar gyrion Llai, ger Wrecsam. SJ333550 Iwan Roberts

01824 703906

07587 044255

16 Mai (pnawn Mercher am 2.00)
Te yn yr ardd Taith fer, yna ymweliad â gardd Pen y Graig Bach. Mwy o fanylion yn nes at yr amser. Ger yr ysgol yn Nhremeichion. SJ083731 Lun Roberts

01824 703275

19 Mai Dyffryn Weaver, Sir Gaer Afon, camlas a choedlannau. Tua 6 milltir ar y gwastad yn bennaf. Ger eglwys pentre bach Aston. Oddiar yr M56 yng nghyffordd 12, i Sutton Weaver ag ymlaen i Aston. SJ555785 Iwan Roberts

01824 703906

07587 044255

26 Mai Betws yn Rhos Taith o tua 5 milltir yng nghwmwd y Rhos. Peth dringo ysgafn yma ag acw. Yn y pentre. SH906736 Hari Hughes

01745 331525

1 Mehefin (nos Wener am 6.00) Y Parlwr Du Taith fer ar y gwastad yn ardal yr hen bwll glo. Maes parcio ym mhen draw Talacre – tâl bychan. SJ125847 Arnold Jones

01745 355836

2 Mehefin Cwm Eigiau Taith i’r cwm anghysbell ar lethrau’r Carneddau. Tafarn y Bedol, Talybont, Dyffryn Conwy.
yna ceir i’r man cychwyn.
SH767689 Alun a Mair Williams

01492 580723

6 Mehefin (nos Fercher am 6.15) Conwy Taith fer ar gyrion y dre, yna swper sglodion mewn caffi. Maes parcio Mount Pleasant yn y dre. SH778775 Lun Roberts

01824 703275

9 Mehefin Dolwyddelan Cylchdaith o’r pentre i gyfeiriad Moel Siabod. Tua 6 milltir gyda pheth dringo. Maes parcio wrth yr orsaf;, tâl gwirfoddol. SJ738521 Glyn Jones

01824 702127

16 Mehefin Burton, Cilgwri Gwarchodfa’r RSPB yn y bore (tâl os nad yn aelod), yna safleoedd eraill yn yr ardal. RSPB Burton Marshes – dilynwch yr arwyddion o’r pentre. SJ314735 Alun Williams

01745 730300

20 Mehefin (Dydd Mercher) Cwm Eidda Taith i’r cwm hudolus ar gyrion y Migneint. Ger y Neuadd Bentre yn Ysbyty Ifan. SH843489 R. Glyn Jones

01492 640227

23 Mehefin Trelawnyd I gyfeiriad Gwaenysgor, rhan o lwybr Clawdd Offa ac yn ôl heibio Melinnau Marian. Maes Parcio Neuadd Goffa, Trelawnyd. SJ091798 Eifion Griffiths

01745 570395

30 Mehefin Moel Fferna Taith eitha heriol ar lethrau gogleddol y Berwyn. Tua 6 milltir. Y gilfan ychydig i’r gorllewin o Lidiart y Parc ar yr A5 ger Corwen. SJ113432 Brynle Hughes

01490 430215

5 Gorffennaf (Nos Iau am 6.00) Llandyrnog Taith fer a swper i ddilyn. Manylion yn nes at yr amser – ffoniwch Hari cyn 2 Gorffennaf. Maes Parcio’r Ceffyl Gwyn, yn y pentre. SJ108652 Hari Hughes

01745 331525

7 Gorffennaf Astudio Planhigion Cyfarfod i ddathlu sefydlu y Gymdeithas gan Dafydd Dafis, 40 mlynedd yn ôl. Llanfair Talhaearn.Ym maes parcio yn y pentre.

SH926703 Iwan Roberts

01824 703906

07587 044255

11 Gorffennaf (Nos Fercher am 5.00) Gerddi Bodnant Cyfle i grwydro’r ardd fin nos. Dewch a phicnic. Ger y fynedfa – tâl mynediad os nad yn aelod o’r YmddiriedolaethGenedlaethol. SH802723 Iona Evans

01745 860660

14 Gorffennaf Glannau’r Alwen Taith hamddenol ar lonydd tawel a llwybrau’r goedwig. Tua 6 milltir. Ar gyrion Pentre Llyn Cymmer, ar y lon i Gyffylliog. SH977530 Dafydd ag Alwena Williams

01745 813065

21Gorffennaf Nebo, ger Llanrwst Cylchdaith gymedrol ar gyrion Hiraethog. Tua 6 milltir. Ger yr hen ysgol yn y pentre. SH836562 Elizabeth Roberts

01492 640591 Mair Owens

01492 640114

27 Gorffennaf (nos Wener am 6.00) Rhuthun Taith fer i ddod a’r tymor i ben; bwyd i ddilyn. Mwy o fanylion yn nes at yr amser. Y Ganolfan Grefftau, Rhuthun. SJ126586 Lun Roberts

01824 703275