Skip to content

Y Gogledd Ddwyrain

Medi 2017 – Chwefror 2018

Trefnydd: Iwan Roberts. Ffôn: 01824 703 906; Symudol: 07587 044 255

Cychwynnir pob taith am 10:30y.b. oni nodir yn wahanol.

Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Dyddiad Teitl Manylion Man Cyfarfod Arweinydd(ion)
2 Medi Coedwig Clocaenog Taith hamddenol o ryw 5miltir yn ardal Afon Clwyd yn ei ieuenctid. Maes parcio Foel Bach, ar y B5150 tua milltir a hanner o Glawddnewydd am Gerrigydrudion.

SJ055520

Iwan Roberts

01824 703906

07587044255

7 Medi

(Nos Iau)

Llandyrnog Taith fer a swper i ddilyn – enwau i Hari erbyn 4ydd Medi. Ger yr eglwys yn y pentre

SJ108652

Hari Hughes

01745 331525

9 Medi Llangollen Taith eitha heriol, heibio’r abaty, i greigiau Eglwyseg a Chastell Dinas Bran. Tua 7 milltir. Maes Parcio’r

Pafiliwn ar gyrion y dre. Taliad o £3.50

SJ211426

Aneurin a Dilys Phillips

01492 650003

15-17

Medi

Aberystwyth Y Gynhadledd Flynyddol Gwesty Llety Parc, Ann Jones

01286 650711

07535 095547

23 Medi Gronant Taith ar hyd y glannau, yna dringo ychydig tuag at bentre Gwespyr. Tua 5milltir. Maes parcio Ffordd y Traeth, Gronant Isaf, ger parc gwyliau Presthaven.

SJ090837

Hari Hughes

01745 331525

30 Medi Creigiau Llwyn Gwern Dyffrynoedd a choedlannau – peth dringo ysgafn, tua 6 milltir. Ger Capel Pont Rhyd Sarn, ar yr A494 tua milltir i’r de- orllewin o Lanuwchllyn.

SH859288

Brynle Hughes

01490 430215

4 Hydref

(Nos Fercher am 7.30)

Darlith Flynyddol Capel y Berthen Aneurin Phillips : ‘Cynefinoedd a Natur mewn Lluniau’.

£3.50, yn cynnwys paned.

Festri’r Capel, Licswm, ger Treffynnon Goronwy Wynne

01352 780689

7 Hydref Afon Clywedog a Llethrau Llanynys Lonydd a llwybrau tawel y plwyf. Tua 6 milltir. Ar ochr yr A 525, ychydig i’r de o Bentre Llanrhaeadr

SJ089619

Philip Williams

01745 890466

21 Hydref

Am 12.00

Cyrion Yr Wyddgrug Pryd o fwyd yn Y Glasfryn yna taith brynhawn o ryw 5 milltir – hamddenol a choediog. Glasfryn, ger Theatr Clwyd

SJ239652

Bryn a Frances Jones

01352 756606

28 Hydref Parc Gwledig Arrowe Tro arall I Gilgwri. Tua 6 milltir ar y gwastad. Maes parcio Arrowe Bridge ar gyrion Penbedw.

SJ265868

Iwan Roberts

01824 703906

07587044255

4 Tachwedd Rhiwabon Taith oddi amgylch y pentre; rhannau o Gloddiau Wat ag Offa. 5 milltir hamddenol. Maes parcio Lôn Maes y Llan yng nghanol y pentre

SJ305440

Enid Young

01352 756365

11 Tachwedd Afonydd Ystrad, Clwyd a Chlywedog Tua 5 milltir/8km ar y gwastad; nifer o gamfeydd, gall fod yn wlyb mewn mannau. Ger Capel Brwcws, oddiar yr A525 (ffordd Rhuthun) ar gyrion Dinbych.

SJ072658

Dafydd ac Alwena Williams

01745 813065

25 Tachwedd Dinbych – i gyfeiriad Prion Peth dringo ysgafn yma ag acw, tua 6 milltir. Swyddfeydd y Cyngor, Caledfryn ar yr A543 (ffordd Pentrefoelas) ar gyrion y dre.

SJ048458

Myra Pritchard

01745 815485

2 Rhagfyr Llanelian yn Rhos Tro hamddenol yn y fro uwchben y Bae. Tua 5 milltir. Ger yr eglwys yn y pentre.

SH864764

Hari Hughes

01745 331525

9 Rhagfyr Dyffryn Alun I gyfeiriad Llandegla ar lonydd tawel a thrwy goedlannau. 5 milltir hamddenol. Canol pentre Llanarmon yn Iâl- parciwch yn gyfrifol.

SJ191562

Philip Williams

01745 890466

30 Rhagfyr Ystwytho’r cyhyrau ar Fynydd Hiraethog Taith ychydig yn ben agored – dibynnu ar y tywydd. 5-6 milltir. Tafarn yr Heliwr, Bryntrillyn

SH953591

Iwan Roberts

01824 703906

07587044255

6 Ionawr

2018

Taith Lobsgows 2018 Taith fer a bwyd i ddilyn Manylion yn nes at yr amser – cysylltwch â Lun mewn da bryd. Lun Roberts

01824 703275

20 Ionawr Adar y glannau O Lanfairfechan i warchodfa Madryn –tua 3milltir. Maes parcio’r traeth, Llanfairfechan.

SH678755

Alun Williams

01745 730300

10 Chwefror Llwybr Hanes Llangollen Y gamlas, yr abaty ac eglwys Llantysilio. Godre’r castell yn unig- dim llawer o ddringo. Ymgynnull ger y Pafiliwn

SJ211425

ond symud i’r man cychwyn.

Gwenda Lloyd

01490 412389

Mari Roberts

01490 412633

Rhian Hâf Jones

01978 351593

17 Chwefror Maes Glas, ger Treffynnon Crwydro’n hamddenol yn y dyffryn ôl- ddiwydiannol. Tua 5 milltir. Maes Parcio’r Parc Treftadaeth, oddiar yr A 548 ym Maes Glas.

SJ197775

Hari Hughes

01745 331525

24 Chwefror Oes golwg o’r gwanwyn yn Nyffryn Alwen? Yr ardal i’r de o Lanfihangel GM. Peth dringo ysgafn, tua 5milltir/8.5km. Ochr y lôn am Bentrellyncymer o Lanfihangel.

SH990493

Dafydd ac Alwena Williams

01745 813065