Skip to content

Y Gogledd Ddwyrain

Gweithgareddau Gogledd Ddwyrain

Medi 2019 – Mawrth 2020

Trefnydd: Iwan Roberts.  Ffon: 01824 703906   Symudol: 07587 044255

Cychwynnir pob taith am 10.30 oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn  tywys.

Nodir unrhyw newidiadau ar wefan hon a thudalen Gweplyfr Cymdeithas Edward Llwyd

Pryd
a Ble

Manylion

Man Cyfarfod

Cyf. Grid

Arweinydd(ion)

Mawrth 14

Ysceifiog

Llwybrau a ffyrdd tawel,
tua 5m

Yn y pentre – parciwch yn
gyfrifol!

SJ152715

Hari Hughes

01745 331525

Mawrth 21

Nebo

Golygfeydd o Eryri o ymylon
Hiraethog. Hamddenol, tua 5m

Y triongl tua hanner
milltir o Nebo ar y B5113 am Lanrwst

SH831569

R. Glyn Jones

01492 640227

Mawrth 28

Carrog ger Cowen

Taith hamddenol ar lannau
Afon Dyfrdwy, tua 4m

Ger Neuadd Carrog yn y
pentre.

SJ112436

Brynle Hughes

01490 430215

Ebrill 4

Llanarmon yn Iâl

Taith gylch i weld y Nurse
Fawr a ‘choluddion’. Dringo ysgafn yn y bore, tua 5m

Yn y pentre

SJ191562

Jo a Menna Hughes

01352 754098

Ebrill 11

Berth Ddu

Cyrion Mynydd Helygain,
Clawdd Wat a choedlannau Llaneurgain. Tua 5m

Ger Ysgol Rhoshelyg, tua
milltir i’r gogledd o Rosesmor ar y B5123

SJ212696

Bryn a Frances Jones

01352 756606

Ebrill 18

am 10.00

Taith y Pererin:

Cymal 4

Tremeirchion i Gefn Berain.
Cymal hir, ond hamddenol, tua 9m gyda rhannau sylweddol ar ffyrdd

Cefn Berain, tua hanner
ffordd rhwng Henllan a Llannefydd ger Dinbych

SH999693

I’w drefnu cysylltwch â
Iwan

07587044255

Ebrill 25

Bryniau Peckforton, Sir
Gaer

Taith wanwynol arall ar y
bryniau coediog. Tua 5m

Safle picnic ger cylchfan
Broxton, tua hanner ffordd rhwng Wrecsam a Nantwich ar yr A534

SJ479544

Iwan Roberts

07587044255

Mai 2

Llangower

Ar lannau Llyn Tegid, tua
5m hamddenol

Ger Neuadd Llangower

SH906324

Gwenda Lloyd

01490 423389

Rhian Haf Jones

01978 351593 ag Ian Hughes

Mai 9

Llyn Mynyllod a’r
Cyffiniau

Taith hamddenol yn y
bryniau uwchben dyffryn Dyfrdwy. Tua 5m

Tu ôl i garej Glanrafon,
ger Corwen (A494 am Y Bala)

SJ026426

Dafydd a Nerys Horan

01492 640614

Mai 16

Glasfryn

Taith i gyfeiriad Mwdwl
Eithin gan ddychwelyd ar ran o Lwybr Hiraethog. Peth dringo ysgafn, tua 5m

Y gulfan dros y ffordd i

Garej Brynllaethog ar yr A5
rhwng Cerrigydrudion a Phentrefoelas

SH916503

Elizabeth Roberts

01492 640591 a

Mair Owens

01492 640114

Mai 23

Eglwysbach

Coedlannau, llwybrau a
ffyrdd tawel ar ochr ddwyreiniol Dyffryn

Conwy. Tua 5m

Yn y pentre

SH803705

Hari Hughes

01745 331525

Mai 30

Pwllglas a
Chraigadwywynt

Y garreg galch a’i
rhyfeddodau. Tua 5m

Neuadd Pwllglas, ger
Rhuthun

SJ117547

Iwan Roberts

07587044255

Mehefin 6

O’r White Hart i Rowlyn
Uchaf

Taith hamddenol yng
ngodrau’r Carneddau. Peth dringo ysgafn, tua 6m

Culfan tua hanner milltir
i’r gogledd o Dalybont, dyffryn Conwy ar y B5106

SH770701

Alun a Mair Williams

01492 580723

07761621003

Mehefin 10

(Dydd Mercher)

Afon a Chamlas

Taith yn Nyffryn Dyfrdwy.
Tua 5m.

Maes parcio'r gamlas  yn
Nhrefor ger Llangollen (tâl)

SJ272422

Iwan Roberts

07587044255

Mehefin 20

Trofarth

Y fro rhwng dyffrynnoedd
Conwy ag Elwy. Tua 6m.

Tafarn yr Holland Arms, ar
y B5113 rhwng Bae Colwyn a Llanrwst.

SH839708

Dilys Gwilym

01492 640185

Mehefin 24 (Dydd Mercher
am 11.00)

Glannau Aberconwy

Taith o ryw 4m ar y gwastad
o Ddeganwy i Gonwy, bws yn ôl

Maes parcio Traeth Melyn,
Deganwy, ar y chwith wrth adael am Landudno (tâl?)

SH776797

Mair Williams

01492 580723

07761621003

Mehefin 27

(am 10.15)

Taith y Pererin: Cymal 5

Cefn Berain i Lansannan,
tua 6m hamddenol

Maes parcio yng nghanol
Llansannan

SH934658

I’w drefnu – cysylltwch ag
Iwan 07587044255

Gorff. 4

Y Gogarth –

planhigion, adar a
phryfetach

Taith i werthfawrogi
cyfoeth naturiol y pentir. Tua 4m

Maes parcio Traeth y
Gorllewin, Llandudno

(angen talu)

SH773815

Alun Williams

01745 730300

Gorff 8

(dydd Mercher)

Ardal y Foelas

Taith hamddenol heibio’r
Hen Foelas, yr Hafodydd a Phlas Iolyn. Tua 6m.

Maes parcio ffordd Nebo
uwchlaw’r pentre ym Mhentrefoelas

SH872515

R. Glyn Jones

01492 640227

Gorff. 11

Llanferres

Dilyn llethrau Fron Hen at
y Clwyd Gate. Tua 5m

Ger Tafarn y Druid yn y
pentre

SJ188605

Jo a Menna Hughes

01352 754098

Gorff. 12

(Dydd Sul am 11.00)

Pensarn

Taith fer o ryw 3m. (dewch
a chinio)

Maes parcio’r traeth,
Pensarn ger Abergele

SH945786

Iona Evans

01745 860660

Gorff. 14 (Pnawn Mawrth
am 1.00)

Llandrillo yn Rhos

Taith fer ag ysgafn ger
glan y môr gyda phaned i

ddilyn.

Defnyddiwch lefydd parcio
ar y strydoedd gerllaw ag ymgynnull ger y cloc ar lan y môr

SH843805

Iona Evans

01745 860660

Gorff. 16

(nos Iau am 6.00)

Noson Gymdeithasol

Taith fer a swper yn ardal
Dinbych

Manylion i ddilyn –
cysylltwch â Hari mewn da bryd

(cyn y nos Lun flaenorol)

 

Hari Hughes

01745 331525

Gorff. 18

Gresffordd a

Marford  ger Wrecsam

Amrywiol gynefinoedd ar lannau
Afon Alun. Tua 5m.

Ger yr eglwys a’r ysgol ar
gyrion y pentre

SJ346547

Iwan Roberts

07587044255

18 Gorff

Gors Maen
Llwyd,

Hiraethog

Gwarchodfa
Ymddiriedolaeth Natur Gogledd

Cymru,

Taith 5m yng
Nghors Maen Llwyd (rhostir, cors a gwlypdir wedi'i lenwi â mwsogl migwyn,
ffeuen y gors a llugaeron). Dyma ‘cors garreg lwyd’ - carreg a ddygwyd yma yn
oes  yr iâ. Safle agored ac anghysbell, gyda signal ffôn gwamal; llwybrau'n
anwastad mewn mannau. Cyfle i weld gwenoliaid y môr, a’r gweilch ar Lyn
Brenig.

(Hefyd yn
Rhaglen y G-Mn)

Maes Parcio Gors
Maen Llwyd

SH970580

Iwan Edwards

Ymddiriedolaeth
Natur Gogledd

Cymru

07584 311 583

Gorff.  23

(Pnawn Iau am 1.00)

Conwy

Taith fer ger y glannau
gyda phaned i ddilyn

Maes parcio gwarchodfa’r
RSPB

SH797773

Iona Evans

01745 860660

Gorff. 25 am 10.15

Taith y Pererin:

Cymal 6

Llansannan i Wytherin.
Eitha hamddenol, tua 7m

Gwytherin – dim maes

parcio, parciwch yn
gyfrifol

SH877614

I’w drefnu – cysylltwch ag
Iwan 07587044255