Skip to content

Y De a’r Canolbarth

Gweithgareddau De a’r Canolbarth

Mawrth 2019 – Medi 2019

Trefnydd: Eirian Davies.  Ffon: 01792 844821   Symudol: 07484 107161

Cychwynnir pob taith am 10.30 oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn  tywys.

Nodir unrhyw newidiadau ar wefan hon a thudalen Gweplyfr Cymdeithas Edward Llwyd

Dyddiad

Teitl

Manylion

Man Cyfarfod

Cyf. Grid

Arweinydd(ion)

2 Mawrth

Ardal Glan y Fferi

Cylchdaith o
tua 6 milltir sydd yn cynnwys 2 ddringad gweddol serth.

Gall fod yn
wlyb ac yn fwdlyd mewn mannau, ond golygfeydd bendigedig.

Maes Parcio yng
nghanol y pentref gyferbyn â’r orsaf rheilffordd.

SA17 5RW

SN366104

Peter Evans

01269 832204

9 Mawrth

Coedwig Llantrisant

Cerdded
trwy’r  goedwig ac allan ar y
mynydd  agored yn dilyn Ffordd  Las Ogwr i gyfeiriad  hen Eglwys Llanbedr ar  y   Mynydd ac yn ôl dros Fynydd Meirios. Rhwng 5 a 6 milltir, ychydig o
ddringo (man uchaf 272m).
Maes Parcio
Mynydd Garthmaelwg, Ynysmaerdy, Llantrisant.

Satnav CF72
8LG
  (Ynysmaerdy Terrace. Mae’r
maes parcio ¾ milltir bellach ymlaen ar y lôn gul).

ST025847

Jackie James

07974 696416

Alan Williams

07989 451348

16 Mawrth

Cronfa Ddŵr Llandegfedd

Cylchdaith tua
7 milltir yn crwydro o amgylch y gronfa ddŵr. Gall fod yn wlyb a mwdlyd mewn rhannau.
Dewch a’ch ysbienddrychau!
Maes parcio
uwchben y ganolfan ymwelwyr.

ST328984

Ena Morris

01495 755940

07890 611737

23 Mawrth

Castell Carreg Cennen a Llygad Llwchwr

Cylchdaith tua 4 milltir o gwmpas y castell, heibio Cwrt Bryn Beirdd a Llygad
Llwchwr, Peth dringo, weddol egnïol.
Maes parcio’r castell.

SN666193

John Harry

01792 882188

30 Mawrth

Crwydro’r Gweundir Uwchben Abertyleri

Taith fynyddig,
felly, peth dringo, tua 7 milltir a fydd yn fforio tirwedd uwchben Abertyleri
a Chwmtyleri. Cyfle i edrych ar archeoleg ddiwydiannol a safleoedd
Fictorianaidd anarferol.
Maes parcio
aml-lawr Abertyleri, Y Stryd Fawr, Abertyleri. (Tâl)

NP13 1AG

SO218040

Frank Olding

07971 081647

6 Ebrill

Llanafan/Gwnws

Cylchdaith gymedrol
o tua 6 milltir drwy’r goedwig i gyfeiriad Tynygraig a heibio Eglwys Gwnnws.
Tipyn o ddringo a pheth tir gwlyb.
Lle parcio ar
ochr y ffordd i Bont-rhyd-y-groes ger Tynbedw.

SN693716

John Williams

01970 617173

13 Ebrill

Mynydd y Grug, ger Caerffili

Ail gyfle i weld y golygfeydd eang, heb y
niwl y tro yma (gobeithio!)

Cylchdaith
fynyddig, tua 8 milltir, golygfeydd eang. Dringo serth iawn i ddechrau (tua
40 munud). Llwybrau garw, gwlyb a mwdlyd mewn mannau.
Maes parcio NavigationStreet,
ger Ysgol Gynradd Ty’n y Wern, Trethomas. Dilynwch yr arwydd i ‘St.Thomas
Church Centre’ o’r A468 ym mhentref Trethomas

CF83 8FL

ST180888 Glyn Hughes

01443 407080

20 Ebrill

Efailwen a Llandissilio

Taith hawdd tua
6 milltir yn Ardal y Becca, y Bedyddwyr, yr Ogam a’r Landsker.
Maes parcio
Caffi Becca, Efailwen, ar yr A487.

SA66 7UY

SN135254

Rees Thomas

01970 828772

25 Ebrill

(Nos Iau), 7yh

Noson Gymdeithasol Maldwyn

Sgwrs
ddarluniadol gan Dewi Roberts ar Rhaeadrau:natur,
hanes a chwedl.

Darperir
lluniaeth ysgafn o safon. Cyfraniad o £5.

Cwpan Pinc,
Llangadfan, Maldwyn

SJ011108

Eluned Mai Porter

07711 808584

01746 765422

27 Ebrill Parc Piercefield

Cas-gwent

Taith gymedrol 4.5 milltir ar lwybrau
cerdded Parc

Piercefield, Cas-gwent. Golygfeydd gwych o
Afon

Gwy a chyfle i
weld “Ogof y Cewri”!

Maes parcio Canolfan

Hamdden Cas-gwent,

Welsh Street, Cas-gwent.

(ar safle’r Ysgol Gyfun)

NP16 5LR

ST527944

Robin Davies

077721 97291

11 Mai Nant Gafenni a Triley Taith yn
dechrau gydag ymweliad â Dolydd y Castell a pherllan gymunedol. Wedyn, dal y
bws X3 o’r Fenni (11.35), i Triley i ymweld â choedydd diddorol cyn anelu’n
ôl ar hyd godre Mynydd Pen y Fâl.  Tua
7 milltir, cymedrol.
 Maes parcio Byfield Lane, Stryd
Tudor, y Fenni (parcio di-dâl)

NP7 5DL

SO294141 Jeff Davies

01873 856863 / 07854
777019

18 Mai

Wisemans’s Bridge

Cylchdaith tua
5 milltir o Wiseman’s Bridge yn cynnwys ymweliad â’r hen weithfeydd haearn a phwll
glo’r Grove yn Stepaside. Ar wahân i beth dringo at safle’r pwll bydd y daith
yn dilyn yr hen rheilffordd ac yn gwbl wastad.
Parcio ar ochr
y ffordd ger y traeth yn Wiseman’sBridge ac yn cychwyn o ochr y bont.

SA69 9AU

SN145061

Rob Evans.

01792 297463

07880 628653

25 Mai

Arfordir Sir Benfro

Cylchdaith tua
6 milltir o Fae Gelliswick i Sandy Haven ac yn ôl.
Maes Parcio Bae
Gelliswick, Aberdaugleddau.

SA73 3RS

SM887056

Alan Williams

02920 752382

07989 451348

1 Mehefin

Pencader

Taith tua 6.5
milltir o’r pentref i odre Mynydd Llanllwni ar hyd llwybrau a lonydd tawel.
Maes parcio
Capel Y Tabernacl sydd ar y B4459 yng nghanol y pentref.

SN445358

Ann Phillips

01559 384558

07833 126327

8 Mehefin

Siambr Trawsfynydd a Hafodwnog

(ar ôl cwtogi’r daith Mis Medi blwyddyn
ddiwethaf oherwydd y tywydd, dyma gyfle arall)

Taith egnïol o
8 milltir ar hyd traciau coedwigaeth a llwybrau mynydd. Dringo drwy’r bore ac
un ddisgynfa serth tua diwedd y daith.
O ffordd
Machynlleth i Ddylife ger y bont yn Forge (y Bontfaen) trowch am Uwchygarreg.
Ymlaen am 3 milltir heibio Fferm Talbontdrain(SY20 8RR). Parcio ½ milltir ymhellach ar ochr chwith y trac.
SN776947 Jackie
Willmington

01970 820370

Carwen Wigley
Vaughan

01970 615864

15 Mehefin

Llangadog

Taith gylch tua
7 milltir, heibio Plas Glansefin. Bydd rhaid croesi nant fechan, efallai  yn syniad i gario dau gwdyn plastig i roi
dros eich esgidiau rhag ofn bydd y nant mewn llif.
Ar y comin ger pont
Afon Sawdde, sydd ar yr A4069 i gyfeiriad Brynaman o Langadog.

SN705276

Mary a Garfield Rees

01269 842123

22 Mehefin

Llanrhidian

Cylchdaith tua
7.5 milltir a fydd yn dringo i fyny  Cefn Bryn (weddol gymedrol),  i lawr
i Landimôr ac yn ôl ar Lwybr yr Arfordir.
Gan nad oes
llawer o le i barcio yn Llanrhidian, cwrdd (erbyn 10.15) yn y Maes Parcio ar lan y foryd ym mhentref
Penclawdd gyferbyn â Siop Sglodion Roma  i rannu ceir.

SA4 3YF

SS544959

Eirian Davies

01792 844821

29 Mehefin

Dilyn y Teifi

Taith tua 6
milltir , un dringad, i ymweld ag olion Pont Hamilton ac edrych ar fyd natur
yr afon.
Maes parcio Y
Rookery ger Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan. Tâl.

SN572480

Alun Jones

01570 423231

6 Gorffennaf

 Llandeilo

Cylchdaith tua
7 milltir, a fydd yn cynnwys ymweliad â  Pharc Dinefwr.
Maes parcio
Gorsaf Rheilffordd Llandeilo.

SN633226

Alun Voyle

01267 275636

13 Gorffennaf

Coed Aberllolwyn, Ffos Las a Llwybr yr Arfordir

(ar ôl canslo’r daith Mis Hydref blwyddyn
diwethaf oherwydd y tywydd, dyma gyfle arall)

Cylchdaith
gymedrol/egnïol tua 7 milltir. Peth dringo, ychydig o sticlau a mannau gwlyb.
Bydd modd hepgor darn olaf y daith lle mae disgynfa serth.
O’r A487 trowch
i’r gorllewin yn Rhydyfelin (Arwydd Morfa Bychan 2 ½ ), ewch heibio Capel
Gosen a pharcio ar ymyl y ffordd ger Pont Tanycastell.

SY23 4PY

SN589788 Beryl Wyn
Jenkins

01970
624751

07817772818

20 Gorffennaf

Crwydro Coedwig Hensol, Bro Morgannwg

Taith tua 7
milltir yn cynnwys Coedwig Hensol, pentrefi hanesyddol Llanddunwyd a
Phendeulwyn a llyn hardd Pysgodlyn.
Maes parcio
Cyfoeth Naturiol Cymru  tua 500m o
bentref Llanddunwyd (Welsh St.Donats) Bro Morgannwg.

ST032768

Richard Davies

02920 842923

27 Gorffennaf

Penrhyn Dale

Cylchdaith o
tua 7 milltir, yn dilyn rhan o lwybr yr arfordir, yn pasio Mill Bay, lle
glaniodd Henry VII. Peth dringo ar y dechrau
Maes parcio
pentref Dale – Tâl.

SM811058

Gareth Jones

01239 654309