Skip to content

Y De a’r Canolbarth

Mawrth 2018 – Awst 2018

Trefnydd: Eirian Davies. Ffôn: 01792 844 821; Symudol : 07484 107 162

Cychwynnir pob taith am 10:30y.b. oni nodir yn wahanol.

Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Dyddiad Teitl Manylion Man Cyfarfod Cyf. Grid Arweinydd(ion)
3 Mawrth Cylchdaith Nanhyfer Cyfle
i weld eglwys a chastell Nanhyfer a thaith fer i lawr yr afon tua
Llwyngwair. Llwybrau yn gallu bod yn fwdlyd gydag ambell fan serth. Tua
3 milltir.
Ger Eglwys Nanhyfer; parcio ar ymyl
y ffordd ychydig tu draw i’r eglwys.
SN083399 Raymond Griffiths

01348 891668

10 Mawrth Mynydd Pen y Fal,
Y Fenni


Cylchdaith
tua 7 milltir. Dringo’n raddol i fyny Llanwenarth tua chopa Pen y Fal.
Y rhan olaf yn serth ond yn ddewisol. Dychwelyd ar hyd llwybrau
gwahanol.
Maes parcio di-dal Byfield, Stryd
Tudor, Y Fenni
SO295141

NP7 5DL

Helen Morgan

01873 73773
8

07539516694

17 Mawrth Ardal Mwnt a'r
Ferwig.
Cylchdaith
o ryw 6 milltir yn cynnwys rhan o lwybr yr arfordir i
gyfeiriad Ynys Aberteifi.
Bach o ddringo. Golygfeydd hyfryd.
Maes parcio'r Ymddiriedolaeth
Genedlaethol, Mwnt. Tâl.
SN194519 Marina James

01545 571045
07814868573

24 Mawrth Yr Wŷdd a'r Gwcw
Ardal LlanoferTaith
gylch tua 6 milltir; dringo yn y bore (130 metr) drwy’r caeau a choed
i’r dafarn unigryw yma, wedyn lawr y bryn ac yn ôl i lanfa Goitre ar y
gamlas.
Maes parcio Glanfa
Goitre (Goytre Wharf).Troi oddi ar yr A4042 tuag at Mamhilad os yn dod
o’r de ,troi i’r dde yn syth ar ôl mynd drwy Llanofer o’r
gogledd(arwydd i Bencroesoped)
SO311065

NP7 9EW


Ena Morris

01495 755940
07890611737

31
Mawrth
Ffordd Mwmbwls Cylchdaith
tua 8 milltir yn dilyn strydoedd a llwybrau cefn yr ardal a rhan o
lwybr yr arfordir. Peth dringo, gweddol serth(5munud) ar y dechrau.
Maes
parcio sydd yn gyfagos a safle Ailgylchu Clun, Heol Ynys Newydd, Derwen
Fawr. Troi i’r dde o’r A4067 ar ôl pasio’r troad i Ysbyty Singelton
(Arwydd brown i'r Lido). Ymlaen am tua ½ milltir, arwydd i’r ganolfan
ailgylchu ar y chwith.
SS616915 Elizabeth Jones
Abertawe


Mi fydd yn bosib dal bws yn ôl i'r
man cychwyn o'r man pellaf.


SA2 8DU


01792 864238


7 Ebrill Llwyr Angidy, Tyndyrn Cylchdaith
gymedrol 5 milltir ar hyd Afon Angidy yn un o gymoedd mwyaf diwydiannol
Prydain yn yr unfed ganrif ar bymtheg.Mewn cydweithrediad â ‘Chepstow
Walkers are Welcome’


Maes Parcio Gwaith Weiren Isaf . SO526001

NP16 6TQ


Robin Davies

01594 563172
07772197291


14 Ebrill Mynydd y Grug, ger Caerffili Cylchdaith
fynyddig, tua 8 milltir, golygfeydd eang. Dringo serth iawn i ddechrau
(tua 40 munud). Llwybrau garw, gwlyb a mwdlyd mewn mannau.
Maes
parcio Navigation Street, ger Ysgol Gynradd Ty’n y Wern, Trethomas.
Dilynwch yr arwydd i ‘St.Thomas Church Centre’ o’r A468 ym mhentref
Trethomas.
ST180888

CF83 8FL

Glyn Hughes

01443 407080

21 Ebrill Blaen Cwmystwyth Taith
gymedrol, tua 6 milltir o ymyl y Gors lwyd ac o gwmpas Byrlymau Elan yn
yr ucheldir uwchben Cwmystwyth. Ychydig ddringo a pheth tir gwlyb.
Ar ffin Powys/Ceredigion sydd tua
4.5 milltir o Gwmystwyth at gyfeiriad Cronfa Ddŵr Craig Goch.
SN855758 John Williams

01970 617173

26-EbrillNos Iau , 7 o’r
gloch.

Noson Gymdeithasol Maldwyn Sgwrs ddarluniadol gan Dewi Roberts
ar ‘Agweddau Naturiol Arfordir Cymru’. Darperir lluniaeth ysgafn o
safon: Cyfraniad o £5.
Cwpan Pinc, Llangadfan, Maldwyn. SJ011108 Eluned Mai Porter

07711 80858
401746 765422

12 Mai Llangain Cylchdaith
tua 7 milltir, cerdded ar lwybrau cadarn a thir amaethyddol sydd yn
gallu bod yn fwdlyd. Peth dringo, gweddol gymedrol.
Maes Parcio Green Castle Woods,
sydd ar y dde ar y B4312 o Gaerfyrddin i Lansteffan.
SN392164 Peter Evans

01269 832204

19 Mai Arfordir Sir Benfro Cyfle
i gerdded rhan o Lwybr Arfordir Sir Benfro ar lan ogleddol
Aberdaugleddau. Rhwng 5 a 7 milltir, dibynnu ar y tywydd a’r llanw.
Maes Parcio Pickleridge ger Dale,
can llath ar ôl pasio’r arwydd i Dale ar gyrion y pentref.
SM808066 SA62 3RB

Alan Williams

07989 451348

26-Mai Cefn Moel, Cwmdu, Crughywel(Ar
ôl canslo’r daith fis Medi y flwyddyn ddiwethaf o achos y tywydd: dyma
gyfle arall)
Cylchdaith tua 6 milltir; dringo’n
raddol i ben Cefn Moel a Ffordd y Bannau. Yn ôl drwy gaeau.
Maes parcio Neuadd y Pentref, Cwmdu
ger yr A479.
SO180239 Helen Morgan

01873 737738
07539516694

2 Mehefin Craig-cefn-parc(Ar ôl
gohirio’r daith fis Medi blwyddyn diwethaf o achos y tywydd; dyma gyfle
arall)


Cylchdaith
tua 8 milltir i gael hanes y ‘Death Ray’ a’r Border Bach. Peth dringo,
gweddol serth mewn ambell fan, golygfeydd arbennig.
Maes
Parcio'r RSPB, Cwm Clydach sydd ar yr Heol o Glydach i Craig-cefn-parc,
yn syth ar ôl pasio tafarn y New Inn a chroesi'r afon.
SN682025

SA6 5SU


Eirian Davies

01792 844821


9 Mehefin Ardal Matharn (Merthyr Tewdrig)
ger Cas-gwent
Taith o ryw 8 milltir yn cynnwys
pentrefi Matharn, Sain Pŷr, Pwllmeurig a choedwig Great Barnets Wood.
Parcio ar y stryd ger tafarn y
Millers Arms, Matharn.
ST521914

NP16 6JD

Richard Davies

029 20842 923

16 Mehefin Ardal Talyllychau Cylchdaith tua 7 milltir i olwg
Pigyn Siôn Nicolas; peth dringo.
Ger Abaty Talyllychau SN632327 Alun Jones

01570 423231

23 Mehefin Llyn Syfaddan Cylchdaith
esmwyth tua 5 milltir o gwmpas y llyn a thu hwnt. Gall y rhai llai
egnïol gerdded hanner y daith a chael prynhawn hamddenol ger y llyn.
Y maes parcio ger Llyn
Syfaddan,Llangors.SO128272 John Harry

01792 88218830 Mehefin Uchelfannau’r Preselau(Ar ôl
canslo’r daith fis Mehefin blwyddyn diwethaf o achos y tywydd, dyma
gyfle arall)
Cylchdaith tua 6 milltir yn dringo
Foel Drygan ac ymlaen i Fedd Cerrig Arthur, yn wlyb mewn mannau,
gobeithio clywed y gwcw.
Maes parcio (i rannu ceir)ger Heol
Parc y Ffair, tu ôl i Glwb Rygbi Crymych.
SN182339 Clem Lewis

01239 858993

7 Gorffennaf Mynydd Llanfihangel Rhos-y-corn Taith
tua 9 milltir o gwmpas Brechfa a Gwernogle. Ychydig o ddringo yn ôl i
fyny o Wernogle. Bydd modd i dorri 1 milltir allan ar y diwedd gyda
chymorth ceir.
Parcio ger y Drigfan. Troi am y
mynydd yng nghanol pentref New Inn,( arwydd i Brechfa,) man parcio ar
ôl tua 2 filltir.
SN502354 Ann Phillips

01559 384558
07833126327

14 Gorffennaf YstradowenDathlu y 40

Cyfarfod
i ddathlu ac i ail gerdded ardal taith gyntaf Y Gymdeithas 40 blynedd
yn ôl. Tua 6 milltir, peth dringo, tir gwlyb a chreigiog mewn ambell
fan.
Ger parc Ystradowen, Cwmllynfell. SN752125

SA9 2YP

Eirian Davies

01792 844821

21 Gorffennaf Ardal Carmel Cylchdaith
tua 6 milltir. Fe fyddwn yn ymweld â’r Warchodfa Natur Genedlaethol yn
cynnwys Y Llyn Tymhorol (Turlough). Peth dringo, gweddol serth mewn un
man,
Maes parcio'r warchodfa sydd oddi
ar yr A476 rhwng Carmel a Gorslas, edrychwch allan am yr arwyddion
brown i’r maes parcio.
SN590158 Gill a Alun Griffiths

01269 594406

Taith yr Eisteddfod, 9
Awst 2018


Ffynnon Taf a'r Garth Ffynnon Taf, Gwaelod-y-garth a
dringo, (gweddol egnïol), i fyny i gopa Mynydd y Garth. Golygfeydd
ysblennydd.
Ceir: Ysgol Gwaelod-y-garth,

Trafnidiaeth
Cyhoeddus: Gorsaf Ffynnon Taf – trên bob 10 munud o Gaerdydd Canolog,
neu Fws 132 (Maerdy) o’r Bae trwy ganol y ddinas bob 15 munud. Mae Bws
26 (Coed-duon) o ganol y ddinas hefyd yn stopio ger yr orsaf. Manylion
llawn yn Stondin y Gymdeithas

ST117835 CF15 9HH

Jackie James

07974 696416.

Teithiau hwyr yr
Eisteddfod
Bydd
hefyd 2 daith fer gyda’r hwyr ar y Nos Lun a Nos Fercher, un yn ymweld
â Morglawdd Bae Caerdydd ar llall yn ardal Melin Gruffydd/Radyr.Bydd
mwy o fanylion i gael ar stondin Y Gymdeithas yn ystod yr Eisteddfod.