Skip to content

Y De a’r Canolbarth

Gweithgareddau De a’r Canolbarth

Medi 2019 – Mawrth 2020

Trefnydd: Eirian Davies.  Ffon: 01792 844821   Symudol: 07484 107161

Cychwynnir pob taith am 10.30 oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn  tywys.

Nodir unrhyw newidiadau ar wefan hon a thudalen Gweplyfr Cymdeithas Edward Llwyd

Pryd a Ble

Manylion

Man Cyfarfod

Cyf. Grid

Arweinydd(ion)

7 Mawrth

Cwmrheidol a Chwmbrwyno

Cylchdaith
gymedrol o tua 6 milltir heibio hen fwynfeydd plwm.  Peth dringo a
disgyn serth ar ddechrau a diwedd y daith.  Mannau gwlyb ac angen croesi
nant.
Maes parcio’r Tŷ Glöyn Byw ar ymyl cronfa Cwmrheidol. 

SN 697
796

SY23 3NB 

SN697796 Jackie Willmington

01970 820370

14 Mawrth

Cwm Lleucu a Mynydd Maen

Taith
tua 6 milltir ,  dringo graddol. Gweld olion diwydiannol, Llyn Lleucu a choed
Gwaun y Ffeiriad
Maes parcio 'Mountain
Air', Heol y Mynydd, Cwmbrân

ST 277 980

ST277980 Ena Morris

07890611737

01495755940

21 Mawrth

Ardal Llangatwg,

Castell-Nedd

Cylchdaith,
yn cynnwys hen waith haearn, tua 6 milltir, peth dringo ar y dechrau.
Maes parcio’r Crown and Sceptre, sydd gyferbyn a’r
dafarn ar yr A4230 yn Llangatwg.

SS 754 985

SS754985 Elizabeth Jones

01792 864238

28 Mawrth

Llanerchaeron a Dyffryn
Aeron

(ail-gyfle!)

Tua 6 milltir , gan fwyaf
ar dir ystâd Llanerchaeron. Caeau, hen reilffordd, coedwig a golygfa. Un
ddringfa serth ar ôl cinio, ond
mae’n bosibl cwtogi’r daith os oes unrhyw un am wneud.
Maes Parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol (dim tal) 

SA48 8DG

SN 480 600

SN480600 Richard a Bethan Hartnup

01970 828533

4 Ebrill

Llanwynno

Cylchdaith
tua 4 milltir o gwmpas Fforest Gwynno sy'n cynnwys argae Clydach, Pistyll
Golau a bedd Guto Nyth Bran. Cymedrol
Maes parcio/safle picnic
Cyfoeth Naturiol Cymru (Llanwynno) sydd ar yr heol o ardal Cwm Cynon

ST 031 958

ST031958 Gwyn Morgan 01685 814 348
11 Ebrill

Parc le Breos a Bae y
Tri Clogwyn

Taith gylch o tua 6 milltir
yn ardal Parc le Breos a Bae’r
Tri Chlogwyn. Dringo mewn llefydd ond nid am rhy hir.
O gyfeiriad Abertawe trowch
i’r dde oddi ar yr A4118 wrth eglwys Penmaen, trowch i’r dde yn syth ar ôl y
grid gwartheg. SA3 2HQ

SS 531 887

SS531887 Rob Evans

01792 297463

07880 628653

18 Ebrill

Llanddingad

(Dingestow)

Taith gerdded gymedrol 4.5

milltir yn dilyn llwybrau
gefn

gwlad hyfryd, gydag un
ddringfa gymedrol, 4-5 camfa. Gall fod yn fwdlyd mewn mannau – ar y cyd gyda Chepstow Walkers are
Welcome.

Maes parcio pentref

Llanddingad (tal £1) NP25 4BH

SO 458 103

SO458103 Robin Davies

07772197291

25 Ebrill

Ystrad-fflur

Cylchdaith
tua 7 milltir yn ardal Ystrad-fflur. Tipyn o ddringo cymedrol a pheth tir
gwlyb.
Ger yr Eglwys

SY25 6ES

SN 746 657

SN746657 John Williams

01970 617173

2 Mai

Mynydd Cribarth

Cylchdaith tua 7 milltir i
ben Y Cribarth. Edrychwn ar ddaeareg yr ardal a hanes diwydiannol.

 Dringo, ond yn hamddenol.

Maes Parcio Ogofau Dan yr
Ogof, ar yr A4067 i’r Gogledd o Graig y Nos.

SA9 1GJ

SN 842 163

SN842163 Arwel Michael

01639 844080

9 Mai

Mynydd Bach a Llyn
Eiddwen

Tua 5-6 milltir ym mro
mebyd Prosser Rhys a
mangre Rhyfel y Sais Bach (1820). Peth

dringo cymedrol ac ychydig
o dir gwlyb.  

Ger ffermdy Rhydfudr a Chapel
Moreia

ar y B4576 rhwng
Llangwyryfon a Bethania.

SN 596 671

SN596671 Rheinallt Llwyd

01970 617587

Rhiannon Roderick

01974 241210

23 Mai

Cleddau Wen

Cylchdaith
hamddenol tua 4 milltir yn dilyn rhan o Afon Cleddau Wen. Cyfle i weld adar y
glannau.
Maes Parcio New Road,
Maddox Moor, rhwng Freystrop Cross a Hook, Hwlffordd. SA62 4LQ

SM 968 115

SM968115 Alan Williams

02920 752382   

07989 451348

30 Mai

Talybont a Chors Fochno

(ail-gyfle!)

Cylchdaith
weddol hamddenol o 6-7 milltir drwy goetir a chaeau ac ar hyd lonydd caled at
ymylon Cors Fochno.  Dim llawer o ddringo. Gallai fod yn fwdlyd mewn
mannau.
Maes parcio Ysgol Talybont.  SY24 5HE

SN
655 897

SN655897 Eurlys Jones

01970 832381

07530363441

6 Mehefin

Ardal Glaniad y Ffrancod

Cylchdaith
6 milltir o gwmpas Pen Caer, ychydig ddringo ar hyd yr arfordir, gellir
cwtogi’r daith.
Pentref Llanwnda

SM 932 395

SM932395 Gareth Jones

01239 654309

11
Mehefin

B’nawn
Iau 1:30

Cyfarfod
Astudio

Gallt
y Clodion

Taith
fer yn canolbwyntio ar Goed a Bywyd gwyllt gyda Warden Ymddiriedolaeth Natur
De a Gorllewin Cymru (Cyfraniad y Warden yn Saesneg)
Maes
parcio Castell Llanymddyfri, SA20 0AW, cerdded o i’r safle, tua ¾
milltir.

SN 767 344

SN767344

Alun
Jones

01570
423231

13 Mehefin

Ardal Pencader

Taith
gylch tua 7.5 milltir, dringo yn raddol i fynydd Rhoswen, lawr i Alltwalis,
dringo eto tua nant Gyfre, lawr i Ddolgran ac yn ôl.
Maes parcio Capel y

Tabernacl sydd ar y B4459
yng nghanol y pentref. SA39 9HG

SN 587 378

SN445359 Ann Phillips

01559 384558

07833 126327

20 Mehefin

Crucywel a'i hardal

Cylchdaith
tua 5 milltir a fydd yn dringo 260 metr tuag at Langenni , wedyn i lawr at
Grug Hywel ac yn ôl ar lannau’r Wysg.
Culfan ger Mynedfa Gwersyll
y Fyddin Cwrt-y-Gollen sydd ar yr A40 i’r de o Grug Hywel NP8 1TP

SO 230 171

SO230171 Ade Bates

07875370840

01873810800

27 Mehefin

Wernffrwd a Crofty

Cylchdaith
tua 7 milltir,2 ddringad gweddol serth, peth o’r daith ar heolydd, yn ôl ar
lwybr yr arfordir. Golygfeydd arbennig.
Gan nad oes llawer o le i
barcio yn Wernffrwd, cwrdd (erbyn 10.15) yn y Maes Parcio ar lan y foryd ym
mhentref Penclawdd gyferbyn a Siop Sglodion Roma  i rannu ceir.

SA4 3YF

SS 544 959

SS544959 Eirian Davies
4 Gorffennaf

Milltir sgwâr

D J Williams

Taith
tua 8 milltir, peth dringo, heibio Esgair ceir, pentref Rhydcymerau a
gobeithio ymweld â Phen Rhiw Fawr, cartref bore oes D J Williams
Parcio yn y safle picnic
milltir i'r dde o Rydcymerau ar y B4337 

SN 587 378

SN587378 Alun Jones

01570 423231

11 Gorffennaf

Mynydd Pen Cloch y
Pibwr, Cwmdu a Dyffryn Rhiangoll

Cylchdaith
tua 6 milltir. Peth dringo cymedrol i ddechrau, yna ymuno â Ffordd y Bannau
ar odre’r mynydd, dychwelyd ar hyd lôn goed ar lawr y dyffryn 
Maes parcio Tretŵr, sydd ar yr A479, troi o'r A40 rhwng
Crug Hywel a Bwlch

NP8 1RF

SO 185 211

SO185211 John Harry

01792 882188

18 Gorffennaf (10:00)

Taith Arfordirol o
Trefdraeth i

Bwllgwaelod

Taith gymedrol 6 milltir,
peth dringo graddol hwnt ac yma. NODER y bydd angen ymgynnull am 10.00 y.b
i ddal bws
. Gellir cwtogi’r daith
Maes Parcio Pwllgwaelod ger
pentre Dinas 

SN 004 399

SN004399 Gareth Jones

01239 654309

25 Gorffennaf

Ardal Ynysgynwraidd, Sir
Fynwy

Taith
6 milltir. Weddol hamddenol trwy gaeau a choedwigoedd. Peth dringo cymedrol.
Golygfeydd hyfryd dros y ffin.
Parcio o flaen Castell
Ynysgynwraidd NP7 8UH

SO 456 202

SO456202 Olwen Jones 01873 857866
6 Awst

Taith yr Eisteddfod,
Rhwng Aeron a

Theifi –

‘Yno mae Haf’

Taith
gymedrol tua 5 milltir o Dregaron i Langeitho, heibio olion cartref y llenor
Kitchener Davies.
Sgwâr Llangeitho, bws
preifat i Dregaron (cyfraniad) a cherdded yn ôl i Langeitho Maes parcio ger Neuadd y Pentref ar y
B4342. SY25 6TN

SN 619 597

SN619597 Anne Gwynne

01974 298995