Skip to content

Y Gogledd Orllewin

Medi 2017 – Chwefror 2018

Trefnydd: John Griffith. Ffôn: 01286 831 091;

Cychwynnir pob taith am 10:30y.b. oni nodir yn wahanol.

Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys

Dyddiad Teitl Manylion Man Cyfarfod Arweinydd(ion)
2 Medi Cylchdaith Pistyll Taith tua 6-7 milltir hanesyddol ei naws gan edrych ar weddillion y diwydiant ithfaen a rhai o enwogion y fro. Efallai y bydd modd ymweld ag eglwys hynafol Pistyll. Ffyrdd gwledig a rhan o lwybr yr arfordir. Bydd rhai gelltydd ar y daith ac mae’r llwybr yn anwastad mewn mannau. Culfan ychydig cyn dod i mewn i Bistyll o ochr Llithfaen - rhannu ceir os oes modd.

SH422332

Dawi Griffiths

01286 660367

9 Medi Paradwys Llangristiolus Taith hamddenol tua 5-6 milltir ar hyd llwybrau gwastad Paradwys. Cyfarfod ym mhentref Llangristiolus ar y B4422.

SH428737

Seiriol a Beti

01248 670602

15-17

Medi

Aberystwyth Y Gynhadledd Flynyddol Gwesty Llety Parc Ann Jones

01286 650711

07535 095547

30 Medi Tre’r Ceiri Parcio ym Maes parcio’r Eifl a cherdded efo’r wal fawr wedyn i’r llwybr hawsaf i Dre’r Ceiri – golygfeydd o Lŷn ac ambell chwedl a stori wir leol ar y ffordd. Esgyn tua 1000 troedfedd. Parcio ym Maes parcio’r Eifl (uwchben Nant Gwrtheyrn).

SH353440

Kelvin a Sianelen Pleming

01758 750462

7 Hydref Harddwch dyffryn Mawddach Cylchdaith 4 milltir ar hyd bryniau dyffryn Mawddach a’r hen reilffordd. Rhywfaint o godi lled raddol ar dir amaethyddol – lonydd caled fel arall. Maes Parcio’r Parc Cenedlaethol, Llynpenmaen, ger Dolgellau.

SH695185

Rhys Gwynn

07748 103940

14 Hydref Llanberis Golwg ar hanes ac archaeoleg Cwm Dwythwch a Maesgwm, Llanberis. Taith 5 – 7 milltir ar lwybrau mynydd; llithrig, gwlyb a mwdlyd ar dywydd gwlyb. Tipyn o waith dringo fyny a lawr o Lanberis - rhan o hyn ar ffordd darmac. Cyfarfod ger Pete’s Eats, 40 Stryd Fawr, Llanberis

LL55 4EU.

Parcio yn y meysydd parcio cyfagos – codir tâl am barcio yn rhai.

Rhys Mwyn

01286 672539

07786692112

18 Hydref

(nos Fercher)

Gwenyn a Gwenyna Noson gymdeithasol yn festri Capel Emaus, Bangor, am saith o'r gloch. Mynediad i’r maes parcio oddi ar Lôn Cariadon (Love Lane) - gyferbyn ag M&S ar Ffordd y Garth. Bydd y gŵr gwadd, Wesley Evans, yn rhoi cyflwyniad ar “Wenyn a Gwenyna “, gyda chyfle am baned a sgwrs ar y diwedd.

(Gofynnir am gyfraniad bach tuag at y baned/festri).

Festri Capel Emaus

Ffordd Deiniol

Bangor

LL57 2SB

Wesley a Catrin

01248 680858

21 Hydref Harlech   Taith wedi ei gohirio am y tro oherwydd tywydd mawr Cerdded hamddenol ar hyd llwybrau coediog trwy Bron y Graig a heibio'r cytiau Gwyddelod ac i lawr at y Castell. Llwybr serth ond byr gyda rhai grisiau. Golygfeydd godidog. Te yn y caffi ger y Castell ac wedyn ymlwybro i lawr i ddal y trên. Gorsaf Trenau Harlech (Sylwer fod 2 drên yn cyrraedd am 10.20).

SH581314

John a Carys

01766 513869

07891835576

28 Hydref Cylchdaith a Hanes Cwmwd Arllechwedd Cymryd braich o’r ffordd Rufeinig i Abergwyngregyn ac yn ôl ar hyd y traeth. Taith 7.5 milltir, serth ar y cychwyn, codi 770 troedfedd yn araf a phwyllog am filltir a hanner, ar oriwaered a gwastad wedyn. Os bydd angen, bws ar gael yn ôl o Aber i Lanfairfechan; caffi yn Aber ac yn Llanfairfechan. Maes Parcio neu ochr Ffordd yr Orsaf, Llanfairfechan.

SH681751

Wesley a Catrin

01248 680858

07762639076

4 Tachwedd Porth Amlwch a Llaneilian Cylchdaith tua 5 milltir yn dilyn rhan o lwybr arfordir Môn. Llwybr eithaf gwastad, ambell i gamfa – delfrydol i weld harddwch “gwlad y medra”! Porth Amlwch – Maes Parcio ar y lôn uchaf, uwchben yr harbwr.

SH453936

Jim Marshall

01248 714842

07809448860

11 Tachwedd Crwydro Cefn Coch a’r Cyffiniau Taith hamddenol, tua 4 milltir, o amgylch ardal Penrhyndeudraeth – peth dringo ar y cychwyn, eithaf gwastad wedyn. Taith drefol i ddechrau yna gwledig iawn. Bydd angen croesi ffordd yr A470 wedi tuag awr o gerdded a throedio ymyl y ffordd, ar laswellt, am tua 200 llath. Gall fod rhai rhannau gwlyb os bydd y tywydd yn anffafriol. Gellir ymestyn y daith i fynd o amgylch safle’r hen waith Powdwr os bydd amser. Penrhyndeudraeth; maes parcio ym mhen pellaf y Stryd fawr gyferbyn â Chyfnewidfa BT (mae maes parcio arall bron gyferbyn).

SH611391

LL48 6PB

Ken a Rhian Robinson

01766 770685

07500542919

18 Tachwedd Ardal Dolwyddelan Taith hamddenol, tua chwe milltir, ar hyd llwybrau gwledig. Gwesty Penaeldroch

Pont y Pant

Dolwyddelan

LL25 0PJ

Elizabeth Roberts

Iona Evans

01745860660

01492640591

25 Tachwedd Arfordir dan Fygythiad Taith tua 6milltir ar y traeth i sylwi ar y dirwedd arfordirol. Llwybrau drwy'r twyni/llwybrau tarmac ac ar y traeth. Taith fwy blinedig petai'r gwynt yn gryf ! Traeth Dinas Dinlle:

Maes parcio o flaen Bwyty Lleu.

SH435566

LL54 5TW

John Grisdale

01286 674608

07772844166

2 Rhagfyr Caerhun Dyffryn Conwy Cylchdaith o tua phedair milltir a hanner ar dir gwastad. Cerdded hawdd ar hyd caeau a llwybrau. Mynychu Eglwys y Canol Oesoedd. Ymweld â safle Caer Rufeinig. Golygfeydd godidog o'r Afon Conwy. Maes parcio Tafarn Tal y Cafn.

SH787717

Richard Lloyd Jones

07596 495808

9 Rhagfyr Rhan Olaf Llwybr Arfordir Môn Dilyn Llwybr yr Arfordir o’r Tyrpeg at Eglwys y Bedd, Caergybi – man cychwyn/gorffen llwybr Arfordir Môn. Llwybr cwta 5 milltir, gwastad a hawdd ei gerdded. Dihangfa rhag dwndwr y Nadolig. Os ceir tywydd clir ceir golygfeydd hyfryd o’r arfordir – o’r Fydlyn i’r Gorad. Golwg ar borthladd Caergybi a’r Gaer Rufeinig. Parc Penrhos, Caergybi. Gadael yr A55 a mynd drwy’r Fali; ar ben draw’r cob, troi i’r dde, heibio i’r hen Dyrpeg. Digon o le parcio.

SH275805

Ann a John

01248 723922

16 Rhagfyr Penmaenmawr Taith unffordd, 6 milltir, ar Lwybr yr Arfordir i Gonwy gan ddychwelyd i Benmaenmawr ar y bws. Llwybrau esmwyth a gwastad ar lan Y Fenai ac aber Afon Conwy. Bydd y daith yn swnllyd mewn mannau oherwydd traffig yr A55. Maes parcio ger y Llyfrgell yng nghanol y pentref. Gellir dal bws rhif 5 neu X5 o Gaernarfon neu Llandudno.

SH717763

LL34 6DA

Ann Jones

01286 650711

07535 095547

6 Ionawr

2018

Llanystumdwy Taith Lobscows. Taith fer (dwy filltir) o amgylch pentref Llanystumdwy, gydag ychydig o hanes y pentref a’i gymeriadau. Tirwedd gwastad ar y cyfan. Cinio wedyn yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy. Enwau i Drefnydd Gwynedd a Môn (John a Helen) erbyn 4 Ionawr 2018. Maes parcio Llanystumdwy gyferbyn â thafarn Y Plu.

SH476383

Linor, Nerys a Margiad

01758 770203

07816201791

13 Ionawr Taith Lôn Las Ogwen a’r Twnnel Tywyll. Rhan o Lôn Las Ogwen, trwy’r Twnnel Tywyll (gobeithio), ac yn ôl ar hyd llwybrau rhesymol. Posib bydd rhywfaint o ddringo hawdd ac ambell i le mwdlyd. Oddi ar yr A5 yng nghanol Bethesda, dilynwch yr arwydd i’r llyfrgell ar y chwith, ond peidiwch a dilyn y ffordd i’r chwith wedyn. Mynediad i’r maes parcio i fyny’r allt ar y dde. Janet Buckles

01248 605502

20 Ionawr Adar y Gaeaf ar Gors Ddyga,

Pentre Berw

Cylchdaith 3 milltir a hanner (tua thair awr) i ddarganfod adar sy’n gaeafu ar y gwlypdir yma yng nghanol Ynys Môn. Hwyaid, cornchwiglod, adar ysglyfaethus a.y.b.. Tirwedd gwastad ond o bosib yn wlyb a mwdlyd mewn mannau; cerdded ac aros bob yn ail i wylio adar. Maes Parcio Gwarchodfa RSPB Cors Ddyga, Pentre Berw (wth ymyl Tai’r Gors). SH463727 Rhys Jones

07807583160

01286 650035

27 Ionawr Llanberis Cylchdaith 5 milltir o amgylch Llyn Padarn. Rhan o’r daith ar lwybr coedwig, ond y mwyafrif ar dirwedd gadarn. Peth tynnu i fyny ar y cychwyn. Maes Parcio Mynydd Gwefru – angen talu.

SH581602

Dafydd a Barbara

01286 676601

3 Chwefror Ardal Bontddu – Coed Garthgell Cerdded llwybrau trwy’r goedwig: golygfeydd o Gader Idris a Dyffryn Mawddach. Llwybrau caregog a serth mewn mannau gyda rhai mannau gwlyb. Taith o thua 2.5 i 3 milltir. Arosfan ar ymyl y ffordd fawr ger y Drofa Goch cyn cyrraedd Bontddu o gyfeiriad Dolgellau.

SH678189

Alun Owen

01650 531570

0776637931

10 Chwefror Penygroes i Bont Cim. Ychydig o hanes Penygroes a’r ardal, golwg ar dirwedd ceg Dyffryn Nantlle. Tir amaethyddol, lonydd gwledig, ambell gamfa, mwd mewn mannau. Taith 6 milltir. Neuadd Goffa Penygroes (Stryd y Wyddfa/Heol y Bedyddwyr). Parcio fel y medrwch ar hyd y strydoedd ym Mhenygroes.

SH468530

LL54 6NN.

Hywel Madog Jones

01766 530224

07563146145

17 Chwefror Cylchdaith Capel Penstryd. Cylchdaith 4.6 milltir o Gapel Penstryd at Bont Llyn Du, Coed y Brenin, Craig Penmaen ac yn ôl at y Capel. Ffordd tarmac, trac coedwig, llwybr gwair yn dringo’n raddol heibio adfeilion Penmaen. (Hen gapel Hedd Wyn; maes tanio milwrol; cynefin ysgyfarnogod a danas; adfeilion canoloesol; Sarn Helen; ffordd y Goets Fawr; cerrig filltir 18fed ganrif; cylch cerrig oes efydd). Capel Penstryd, uwchben Bronaber, Trawsfynydd.

SH726315

Keith O'Brien

01766 540528

24 Chwefror Hanesion Pentir a Sling, Tregarth. Taith 4.5 milltir yn cynnwys hanesion safle Plas Pentir, Moel y Ci ac yn y blaen. Llwybrau cyhoeddus yn bennaf, ar wellt glas a thraciau. Rhaid croesi’r A4244 dwywaith ym Mhentir a cherdded ar hyd ochr y lôn fach yn Sling am tua 100 llath. Mae sgidiau cerdded da yn hanfodol. Mae un darn byr o lwybr rhwng Moel y Ci a Phentir yn gallu bod yn wlyb iawn wedi glaw trwm. Sgwar Pentir (tu allan i’r Faenol Arms).

SH573669

Gareth Roberts

07867 810576

01286 870681