Skip to content

Y Gogledd Orllewin

Gweithgareddau Gwynedd a Mon

Medi 2018 – Chwefror 2019

Trefnydd: John Griffith.  Ffon: 01286 831091

Cychwynnir pob taith am 10.30 oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Nodir unrhyw newidiadau ar wefan hon a thudalen Gweplyfr Cymdeithas Edward Llwyd

Dyddiad

Teitl

Manylion

Man Cyfarfod

OS Grid

Arweinydd(ion)

1 Medi Cylchdaith Hanes a Natur Llanfairfechan Taith 7 milltir yn ymweld â
phentrefi oes haearn, beddrodau, a phicio i weld “Bwlch y Ddeufaen”. Serth i
gychwyn, codi 210m yn araf a phwyllog, (mynydddir agored; ffriddoedd; ambell
le gwlyb.)
Maes Parcio neu ochr Ffordd
yr Orsaf, Llanfairfechan. Wrth fod angen symud ceir, mae gofyn bod yn brydlon.
SH681751 Wesley a Catrin

01248 680858

8 Medi Glannau Moelfre Taith 6 milltir ar lwybr yr
arfordir cyn ymweld â phentref hynafol Din Lligwy a chromlech neolithig, safle
sawl llongddrylliad, a hoel 5 mil o flynyddoedd o wareiddiad. Ambell fan
serth, gall fod yn llithrig.
Ger y traeth ym Moelfre. Gellid
parcio ym maes parcio’r Cyngor sydd gyferbyn â’r safle bws ar sgwâr y
pentref. Codi’r tâl am barcio yno.Parcio: a cherdded i lawr i’r traeth o fan
honno.
SH512863 Bedwyr Rees

01248 751518

07887 622893

14-16 Medi Bodelwyddan Y Gynhadledd Flynyddol Gwesty’r Faenol Fawr,

Bodelwyddan

SJ002764 Ann Jones

01286 650711

22 Medi Gwaith Powdwr

Penrhyndeudraeth

Taith gerdded safle Gwaith
Powdwr yn y bore, gyda chyfle i wneud arolwg ymlusgiaid/gwaith ymarferol yn y
prynhawn (seiliedig ar y tywydd a niferoedd aelodau).
Parcio ger mynedfa’r Safle. SH616388 Rob Booth

07764897414

Swyddog Tirluniau Byw, Conwy a Gwynedd, Yr Ymddiriedolaethau

Natur.

29 Medi Dilyn ôl traed y Crynwyr Taith 6 milltir ar lwybrau
cefn gwlad, tir gwlyb mewn mannau gyda pheth dringo. Tua 5 camfa. Ymweld â
safle Bryn Mawr, Dewisbren Uchaf a Mynwent y Crynwyr, Tyddyn Garreg.
Maes parcio talu ac arddangos tymor hir yn Nolgellau. SH725179 Mary Jones

01341 423225

07779742403

6 Hydref O Glynnog gyda’r Glannau. Cylchdaith hamddenol o
Glynnog i Aberdesach ac yn ôl gan sylwi ar rai mannau o ddiddordeb hanesyddol
a llenyddol. Tirwedd pur wastad at ei gilydd. Cerdded ar draeth caregog am
ychydig; gall rhai rhannau fod yn wlyb.
Cyfarfod ger Porth Eglwys
Clynnog – parcio yma ac acw yn y pentref (dim maes parcio).
SH414497 Dawi Griffiths

07990 985408

13 Hydref D.S. Gohiriwyd oherwydd y tywydd Coed Felinrhyd a Llennyrch, y
Goedwig Law Geltaidd
.(Cyfle i weld darn ysblennydd o goetir hynafol, grybwyllwyd yn y
Mabinogi, mewn ceunant creigiog.)
Cylchdaith tua 6 milltir trwy Goed Felinrhyd a
Llennyrch; gweddol serth ar adegau ar dir coediog gyda gwreiddiau y gellid
baglu drostynt. Petai’r gwynt yn gryf iawn, fe fyddai rhaid canslo’r daith.
Yr encil tua
100m i’r dwyrain o’r gyffordd rhwng yr A496 a’r A487 ger Maentwrog..Rhannu ceir i’r
goedwig, tua milltir i ffwrdd; mae’r lle parcio ger y goedwig yn gyfyng.
SH668408 Rory Francis

01677 830328

07539 322678

20 Hydref Cylchdaith
Rhosneigr, Llanfaelog a Bryn Du
Taith 5.5 milltir eithaf hawdd; lonydd gwledig, llwybrau ac arfordir.
O Rosneigr, trwy Lanfaelog a Bryn Du, tuag at Borth Trecastell, a dychwelyd
wysg y traeth. Gall darn o drac fod yn fwdlyd.
Cyfarfod ar
yr A4080 ger Llyn Maelog cyn cyrraedd Rhosneigr. Parcio ar ochr y ffordd
ger y llyn, gyferbyn â gwesty/tŷ bwyta ‘Oyster Catcher’.
SH326726 Jim Marshall

01248 714842

07809448860

27 Hydref Tanygrisiau- Tirwedd a Dyfeisgarwch. Rheilffordd, Dŵr a Sôs Coch. Taith 5 milltir; croesi
rheilffordd ac argae a chwilota am gynhyrchion y dirwedd. Ychydig o fyny ac i
lawr cymedrol ar dirwedd greigiog ar y cychwyn, ar y gwastad yn y prynhawn ar
dir mwy corsiog.
Parcio ar y dde ½ milltir
o’r troad oddi ar yr A496 i gyfeiriad yr Orsaf Rheilffordd a Phwerdy
Tanygrisiau.(Bosib ymuno/gadael y daith ½ ffordd: tua
12.30 ger Gorsaf Tanygrisiau Rheilffordd Ffestiniog.)
SH685448 Iona Price

01766830127

007960505643

3 Tachwedd Betws y Coed Wedi ei

gohirio.

Wedi ei

gohirio.

Wedi ei

gohirio.

Wedi ei

gohirio.

10 Tachwedd Adar Ardal Penmon,

Môn

Taith 4 milltir yn crwydro
at ben y Penrhyn yn gwylio adar Traeth Lafan a’r môr, ac efallai adar mudol
hwyr. Tirwedd wastad gydag ambell fryn.
Maes Parcio’r Priordy,
Penmon. Mi fydd rhaid talu am barcio.
SH631807 Rhys Jones

07807583160

17 Tachwedd Taith y Ddau Clegir Taith 7 milltir yn adrodd
hanes y ddau Glegir y naill ochr i Lyn Padarn. Bore: dringo serth ar lwybr i
gychwyn, yna ffyrdd wyneb caled. Prynhawn: llwybrau, un rhan weddol serth a
chreigiog ar i lawr.
Wrth yr Hen Bont (Pen y
Llyn), ger Brynrefail.(Gellir cwtogi yn ôl y
tywydd; ymestyn taith y bore, neu wneud un rhan yn unig.)
SH559623 Dafydd Whiteside Thomas

01286 673515

24

Tachwedd

Gwarchodfa Natur Cemlyn Yr Esgair, morlyn, Trwyn
Cemlyn, Tyn Llan a Hen Borth. Adar hirgoes, adar y môr, hwyaid; efallai morloi,
llamidyddion ac ysgyfarnogod. Traeth graeanog a charegog, tir amaeth,
gwlypdir. Llwybrau digon da, ambell le’n llithrig.
Maes Parcio Bryn Aber
(gorllewin), Cemlyn, Ynys Môn. Mae digon o le am 20
o geir neu fwy. Mae’r lôn sy’n arwain at y maes parcio yn gallu bod yn arw.
SH329936 Ben Stammers

Ymddiriedolaeth Natur
Gogledd Cymru

01248 351541

07764897415

1 Rhagfyr Bro Dysynni Cylchdaith 6 milltir wysg yr
afon i Gwm Llanfihangel. Ymweld â'r eglwys a Chastell y Bere. Taith weddol
hawdd heb lawer o ddringo. Gall fod yn wlyb mewn mannau.
Maes parcio gorsaf Abergynolwyn. SH670064 Maldwyn Davies

01654 710428

8 Rhagfyr Bangor a’r Afon Cegin; o’r
Neolithig i’r Ail Ryfel Byd
Taith 4.5 milltir i
chwilota am dirwedd Neolithig Dyffryn Cegin, bomiau’r Lufftwaffe a’r hen
dramffordd o Borth Penrhyn i Landegai. Ffyrdd gwledig, llwybrau, (un bryn
cymedrol i’w ddringo), a Lôn Las Ogwen.
Maes parcio Beach Road,
Hirael, Bangor.
SH587727 Gareth Roberts

01286 870681
07867810576

15 Rhagfyr O Gwmpas y Gogarth. Cylchdaith 5.5 milltir ar
lwybr caled yr arfordir. Peth dringo, ond meinciau yma ac acw. Cerdded trwy
Gerddi Heulfre.
Cyfarfod ar y
prom ger y gofgolofn heb fod ymhell o’r pier.
SH782827 Ann Jones

01286 650711

07535 095 547

5 Ionawr Taith Lobsgóws

Llan ‘Stiniog

Cipolwg ar Lan ‘Stiniog a’i
hanes. Taith 3 milltir; tirwedd gymedrol, yna cinio yn Y Pengwern. Enwau i Vivian neu Steff erbyn 3 Ionawr.
Cyfarfod ger tafarn

Y Pengwern yng nghanol y
pentref. Digon o le parcio o amgylch.

SH700419 Vivian Parry Williams

01766 831814

Steffan ab Owain

01766 831658

12 Ionawr Cylchdaith Llyn Trawsfynydd Taith 8 milltir o amgylch
Llyn Trawsfynydd i weld adar y gaeaf, ac ymweliad â Thomen y Mur. Rhai
llwybrau serth, gan gynnwys rhostir, tir fferm a choedwig. Tirwedd gorsiog
mewn mannau; ambell gamfa.
Maes Parcio Llyn
Trawsfynydd (ger caffi Prysor) – troi i lawr am y pwerdy oddi ar gyffordd y
A470.LL41 4TA
SH696383 Simon Roberts

Myfyr Tomos

01766772241

07734799249

19 Ionawr Cylchdaith - Cae Amos, Cwm Pennant Taith 6 milltir; tipyn o
waith dringo fyny ar lwybrau gwlyb, mwdlyd a garw gyda chamfeydd -rhan o’r
daith ar darmac.
Eglwys y Santes Fair, Dolbenmaen. Rhannu ceir i fan cychwyn
y daith.LL51 9RQ
SH506432 Enid

01766 530 224

Sue

07786068097

26 Ionawr Wedi ei gohirio oherwydd rhagolygon tywydd garw. Nia Hâf Jones

Ymddiriedolaeth Natur
Gogledd Cymru

(01248) 351541

07855454132

2 Chwefror Morfa Conwy Taith gylch 4.5 milltir
hamddenol ar hyd Llwybr yr Arfordir tuag at Farina Conwy a dychwelyd ar hyd y
traeth neu’r twyni tywod. Golygfeydd gwych o Aber Afon Conwy.
Maes Parcio Bodlondeb
Swyddfeydd Cyngor Sir Conwy.
SH779778 Richard Lloyd Jones

07596 495808

9 Chwefror Ym Mawddwy Taith ym
Mawddwy o Lannerch i Fwlch Safn Ast ac yn ôl drwy'r Cytir. Taith tua 3
milltir yn codi 300m yn raddol ar hyd llwybrau caled.
Cyfarfod ar
fuarth Llannerch..
SH886164 Tegwyn Jones

01650 531411

16 Chwefror Marchros i
Gilan
(ac yn ôl).
Cylchdaith 7 milltir. Taro
golwg ar Gors Leferin, Trwyn y Wylfa, Porth Ceiriad a Rhostir Cilan. Gelltydd
môr a rhostir. Cyfle i weld rhai o blanhigion prin yr ardal (gan ystyried y
tymor).
Marchros, ger y traeth. SH317265 Iwan Edgar

01758 612765

23 Chwefror Aur, Dŵr a Thân: taith drwy Goed
y Brenin i weld llosgfynydd, rhaeadrau rhyfeddol a
cyn-waith aur
Cylchdaith 8.5 milltir ar
lwybrau coedwig heibio pinwydd Douglas mwya’r goedwig cyn troi am Gwm Hermon
a hen losgfynydd y Rhobell Fawr, a’r gwyrddfeini ger y ffordd. Ymlaen at
Raeadr Mawddach a Phistyll Cain - un o “Saith Rhyfeddod Cymru” a gwaith aur
Gwynfynydd. Angen gofal yma: ymyl ffordd ansefydlog gyda chwympiad serth i’r
afon.
Maes parcio Ty’n y Groes (Cyfoeth Naturiol
Cymru), ger yr afon Fawddach ar ffordd Llanfachreth o Ganllwyd.Gora'n byd os fydd pobl yn rhannu ceir
er mwyn lleihau pwysedd ar y maes parcio (tua 20 o geir) wrth gwrs.
SH730234 Keith O'Brien

01766 540528

07899 788169