Skip to content

Y Gogledd Orllewin

Gweithgareddau Gwynedd a Mon

Medi 2019 – Mawrth 2020

Trefnydd: John Griffith.  Ffon: 01286 831091

Cychwynnir pob taith am 10.30 oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Nodir unrhyw newidiadau ar wefan hon a thudalen Gweplyfr Cymdeithas Edward Llwyd

Pryd
a Ble
Manylion Man
Cyfarfod
Cyf.
Grid
Arweinydd(ion)
7
Maw

(09.30)

Taith
y Pererin

Bangor
i Lanberis

(Cymal
17)

Taith
10m ar ffyrdd serth weithiau. Gallwn wyro o’r llwybr swyddogol os yn wlyb.
Inclein serth i fyny o Glwt y Bont at Allt-y-foel, Deiniolen, a gall fod yn

llithrig.
Paned a chacen ym Menter Fachwen, Llanberis ar derfyn dydd.

https://pilgrims-way-north-wales.org/llwybr.html

Cyfarfod: maes parcio Mynydd Gwefru (tâl),
Llanberis, 09.30

(SH 580 601). Rhannu ceir i Fangor:
maes parcio Minafon (tâl)

(SH 579 719). Ymgynnull ger y
Gadeirlan, 10.15, am ychydig hanes y bererindod a gweddi fach gan y Tra
Pharchedig Kathy Jones, Deon Bangor.

SH580601

SH579719

Gareth Roberts

07867 810576

01286 872462

14 Maw

Traeth Llydan

(Ynys Cybi)

Cylchdaith tua 4m ar hyd llwybr yr arfordir
tuag at Draeth Llydan ac yn ôl. Gwastad ar y cyfan, cerdded ar ffyrdd
weithiau.
Maes parcio traeth Rhoscolyn (tâl)

53.245442, -4.590798

SH272751 Wil Stewart

07747118470

21 Maw

Llanfaglan a’r Fenai

Cylchdaith 4m: hanes Llanfaglan, yr hen
eglwys (gwerth ei gweld) a’r Fenai. Ffyrdd a llwybrau gwledig (ella’n fwdlyd
yma ac acw). Tirwedd yn codi hyd at 40m.
Llecyn parcio ger Hen Eglwys Llanfaglan ar
draeth Y Foryd
SH454607 Ifor Williams

01286 676905

28 Maw

Bryncrug a Thywyn

Taith 6m ar y gwastad yn ymweld ag
adfeilion hen blasty ac eglwys Sant Cadfan yn Nhywyn. Gall fod yn fwdlyd mewn
mannau.
Pentref Bryncrug

Ceisiwch rannu ceir

SH609034 Maldwyn Davies

01654 710428

4 Ebrill

Trawsfynydd:

Rhufeiniaid,

Pengryniaid a Phenhwyaid

Cylchdaith
gwta 4m, llawn hanes, heibio Llyn Gelli-gain, ac i ben Craiglaseithin am
olygfeydd i'w trysori. Awn heibio odyn glai Rhufeinig ac arsyllfa filwrol ar
ein hynt.   "Ffordd Land Rofar" a llwybrau defaid, mymryn yn wlyb
weithiau, ond dim byd dros ben esgid.
Parcio ar ochr y ffordd
ger grid gwartheg heb fod ymhell o Benstryd.

52.869142

-3.893883

SH726318 Keith O’Brien

01766 540528 07899 788169

11 Ebrill

Taith Ysbrydol

Cwm Cynfal

Taith
gwta 6m i lawr Cwm Cynfal at waelod Allt Goch, Llan Ffestiniog. Gwlyb (wrth
gwrs) ac ambell gamfa. Cipolwg ar chwedlau, hanesion, bywyd gwyllt a thirwedd
y fro. Cludiant yn ôl i’r maes parcio.
Maes
Parcio Rhaeadr y Cwm
SH733417 Marc Griffiths

07772334732

(Neges Testun)

18 Ebrill

Cwm Wybrnant

Taith 5m ym mro’r Esgob William Morgan;
cyfle ymweld â Thŷ Mawr Wybrnant wedyn (£3.50); trafod hanes, a bywyd gwyllt
yr ardal.  Ffyrdd a llwybrau cefn gwlad, un llwybr eitha’ serth.
Maes parcio Tŷ Mawr, Wybrnant. Ceir i
deithio trwy Benmachno, nid ar y ffordd gul o’r A470.

Rhannu ceir os yn bosib.

SH772523 Vivian Parry Williams

01766 831814

25 Ebrill

Taith y Pererin Llanberis i

Waunfawr

(Cymal 18)

Taith 5 milltir; codi eithaf serth a mynd
dros ochr y mynydd i’r Waunfawr. Cymysgedd o ffordd fetlin a llwybrau. Gweler
hefyd:

https://pilgrims-way-north-wales.org/llwybr.html

Parcio gyferbyn â’r ysgol, Waunfawr. . Mynd
â’r nifer lleiaf o geir i Lanberis,

maes parcio Mynydd Gwefru, (tâl) (SH 580
601
)

man cychwyn y daith.

SH524594

SH580601

Gareth Tilsley

07785 247482

01248 362707

gtilsley@aol.com

2 Mai

Y Goedwig Law

Geltaidd

Y mae'r daith wedi ei gohirio. SH668408 Rory Francis

01677 830328

07539 322678

9 Mai

Gwarchodfa Natur Cemlyn

Y mae'r daith wedi ei gohirio. Maes Parcio

Bae Cemlyn

53.408665

4.504940

SH335931 Guto Roberts

(Warden)

Gwynfor Owen

(Ceidwad)

07967446379

16 Mai

Magnelau Craig,

Ffestiniog

Y mae'r daith wedi ei gohirio. Maes parcio gyferbyn ag Ysgol y Moelwyn,
Blaenau Ffestiniog.

52.992527

-3.936198

SH701456 Hefin Hamer

07392305514

19 Mai

Cyfres Taith Ysgafn (2) – O Gwmpas Waunfawr

Y mae'r daith wedi ei gohirio. Parcio ger Y Ganolfan,

neu yma ac acw yn y pentref.

SH523595 Ann Jones

01286 650711

07535095547

23 Mai

Troed yr Arenig Fawr

Y mae'r daith wedi ei gohirio. SH831392 Kenneth Brassil

07908280354

Ellis Davies

01678 540 249

07769717374

Dydd Mercher

27 Mai

Cylchdaith

Llanfairfechan i Aber ac yn ôl (ar y
traeth.)

Y mae'r daith wedi ei gohirio. Maes
parcio, Ffordd yr Orsaf, Llanfairfechan, neu ar ochr y ffordd gyfagos.
SH680750 Wesley Evans

01248 680858

07762639076

30 Mai

Taith y Pererin

Waunfawr i

Benygroes

(Cymal 19)

Y mae'r daith wedi ei gohirio. SH488529

SH524594

Wesley Evans

01248 680858

07762639076

6 Meh

Llyn Eigiau,

Melynllyn a Dulyn

Y mae'r daith wedi ei gohirio. Richard Jones

07596495808

13 Meh

Traeth Penllech

Pen Llŷn

Cychwyn yn brydlon am 9.30

Cylchdaith
5m ar y traeth a llwybrau / lonydd gwledig heibio Eglwys Llangwnnadl.
Hanesion lleol a dysgu am fywyd môr.
Maes
Parcio Traeth Penllech rhwng Tudweiliog a Llangwnnadl

52.874463 - 4.667134

SH205340 Margiad Berthaur

(01758) 770203

07816201791

a Nia Jones

(01248) 351541 07855454132

20 Meh

Taith Eglwys Mallwyd a’r Rheithordy

Dr John Dafis a'i Bontydd

(Darllenwch Sgythia os cewch gyfle)

Cylchdaith 5m ym mhlwyf Mallwyd. Olrhain
hanes y Dr John Dafis, rheithor Mallwyd, a gwrthrych y nofel Sgythia gan
Gwynn ap Gwilym. Gwelwn ei bontydd, ei reithordy, a’i fedd yn yr eglwys.
Dychwelyd yr un ffordd neu esgyn ochrau’r dyffryn ar lwybr o’r Ddyfi i Ddinas
Mawddwy, gan ddatgelu golygfeydd gwych. Gellir gweld chwarel Minllyn ar y
ffordd. Gorffen wedi 4 y.h..
Parcio ym maes parcio Lawnt y Plas, Dinas
Mawddwy, ger y Llew Coch. Ymgynnull yng Nghaffi Crefft am ychydig gefndir y
nofel Sgythia gan Gwynn ap Gwilym, cyn cychwyn.

52.720092

-3.691277

SH858149 Arfon Hughes

01650 531237

24 Meh

Glannau Llyn

Padarn, Craig yr

Undeb, a Fachwen

(10.00 am baned cyn cychwyn)

Taith
4 awr ar hyd Lôn Las Peris at Benllyn. Tipyn o ddringo at Fachwen, y llwybr
yn arw weithiau. Yna heibio Bedwargoed ac

Ysbyty’r
Chwarel i’r caffi. Toiledau yn yr Amgueddfa, Y Glyn ac Ysbyty’r Chwarel.

Amgueddfa Lechi Cymru, Gilfach Ddu,
Llanberis LL55 4TY. Paned yn y caffi rhwng 10.00 a 10.30, cyn cychwyn.

Parcio ym maes parcio Gilfach Ddu/Parc
Padarn: (tâl).

SH585604 Dr Dafydd

Roberts,

Ceidwad,

Amgueddfa
Lechi Cymru

02920573701

0790188390

27 Meh

Cwm Dugoed

Ger Mallwyd

Cylchdaith 4 milltir. Peth o hanes y
Gwylliaid Cochion cyn troi am Fynydd Llechwedd Llwyd i weld olion o'r oes
efydd; dychwelyd trwy Gwm

Clywedog. Tir anwastad, gwlyb mewn mannau.

Parcio ar fuarth Braichllwyd SH907128 Tegwyn Jones

01650 531411

4 Gorff

Taith y Pererin

Penygroes i Glynnogfawr

(Cymal 20)

Taith 6 milltir a hanner o Benygroes i
Glynnog dros dir amaethyddol ac ar hyd ffyrdd cefn gwlad gan

ddysgu
am hanes a natur Dyffryn Nantlle ar  ffordd, camfeydd a rhai darnau mwdlyd.

https://pilgrims-way-north-wales.org/llwybr.html

Cyfarfod ger Eglwys Beuno Sant, Clynnog (SH
414 496); parcio ar y stryd, a rhannu’r nifer lleiaf o geir i Benygroes.
Cychwyn o Neuadd Goffa

Penygroes  11y.b.

SH 468 530

SH414496

SH468530

Hywel Madog

01766530224

07563146145

11 Gorff

Cylch Porthmadog / Tremadog / Penmorfa /

Borth-y-Gest

Cylchdaith 7m heibio

Tremadog, Penmorfa, Y Wern a Borthygest.
Gellir dal bws (pob ½ awr) i Borthmadog o’r Wern os am dorri’r daith.
Llwybrau cyhoeddus, ychydig o

darmac; codi tua

400 troedfedd o’r Wern am Foel y Gest,  ddwy
gamfa.

Gwesty’r Queens, Porthmadog.

SH 566 392 Maes Parcio (di-dâl) bach wrth y Queen’s. Maes parcio Iard yr Orsaf (tâl)

52.930732

-4.135478

SH566392 Arwyn Jones

01766 522085

18 Gorff

Gwarchodfa Ymddiriedolaeth Natur Gogledd
Cymru, Gors Maen Llwyd, Hiraethog

Taith 5m yng Nghors Maen Llwyd (rhostir,
cors a gwlypdir wedi'i lenwi â mwsogl migwyn, ffeuen y gors a llugaeron).
Dyma ‘cors garreg lwyd’ - carreg a ddygwyd yma yn oes yr iâ. Safle agored ac
anghysbell, gyda signal ffôn gwamal; llwybrau'n anwastad mewn mannau. Cyfle i
weld gwenoliaid y môr, a’r gweilch ar Lyn Brenig.

(Hefyd yn Rhaglen y G-Ddn)

Maes Parcio Gors Maen Llwyd SH970580 Iwan Edwards

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd

Cymru

07584 311 583

25 Gorff

Mamaliaid y môr -

Porth Llechog

Taith arfordir 5m o Borth Llechog (ger
Amlwch) at hen waith frics Borth Wen ac yn ôl i chwilio am famaliaid môr
megis y llamhidydd, morloi llwyd a’n hymwelydd hynod –

y dolffin Risso. Pwy a ŵyr beth y gwelwn?

Maes Parcio Gwesty Porth Llechog. SH424944 Nia Hâf Jones

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd

Cymru

(01248) 351541

07855454132