Skip to content

Y Gogledd Ddwyrain

Gweithgareddau Gogledd Ddwyrain

Medi 2018 – Chwefror 2019

Trefnydd: Iwan Roberts.  Ffon: 01824 703906   Symudol: 07587 044255

Cychwynnir pob taith am 10.30 oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn  tywys.

Nodir unrhyw newidiadau ar wefan hon a thudalen Gweplyfr Cymdeithas Edward Llwyd

 

Dyddiad

Teitl

Manylion

Man Cyfarfod

Cyf. Grid

Arweinydd(ion)

1 Medi Trefor a Llwybr Panorama Golygfeydd o Ddyffryn Dyfrdwy ar ran o Lwybr Clawdd Offa. Peth dringo ysgafn yn y bore, yn ôl ar hyd y gamlas. Tua 6 milltir. Maes parcio y gamlas yn Nhrefor ger Llangollen (I’r gogledd o’r bont ddwr). Efallai bydd angen talu. SJ273422 Gwenda Lloyd

01490 412389

Mari Roberts

01490 412633 a

Rhian Hâf Jones

01978 351593

8 Medi Helygain Taith hamddenol arall ar y mynydd agored. Tua 6 milltir. Ger tafarn y Bluebell ym mhentre Helygain

ger Treffynnon

SJ209704 Hari Hughes

01745 331525

14-16 Medi Bodelwyddan Y Gynhadledd Flynyddol Gwesty’r Faenol Fawr, Bodelwyddan SJ002764 Ann Jones

01286 650711

22 Medi Cynwyd Taith hamddenol yn yr ardal; hanes y fro a natur yr hydref cynnar.

Tua 5 milltir.

Ger yr ysgol yn y pentre SJ056413 Dafydd a Nerys Horan

01492 640614

29 Medi Dyffryn Alun I gyfeiriad Llandegla ar lwybrau a lonydd tawel. Tua 6 milltir. Ym mhentre Llanarmon-yn-Iâl – parciwch yn gyfrifol. SJ191562 Philip Williams

01745 890466

6 Hydref Prennol a Thretrallwyn Peth dringo ar y cychwyn ond hamddenol wedyn. Tua 5 milltir. Maes carafannau Meusydd ger Glan Conwy.Troi oddiar yr A470 ym mhen allt Bodnant. SH806735 Hari Bryn a Frances Jones

01352 756606

20 Hydref Coedwig Delamere , Sir Gaer Taith hydrefol yn y goedwig. Tua 5 milltir hamddenol. Maes parcio Yeld Lane, i’r gogledd o Kelsall, yr ochr arall i ffordd fawr yr A54. SJ533692 Iwan Roberts

01824 703906

07587 044255

27 Hydref Cyrn y Brain

(gohirwyd o Ebrill 7fed oherwydd tywydd gwael)

Un o fannau uchaf Mynydd Llandegla. Peth dringo ysgafn yn y bore. Tua 5 milltir. Ar draws y ffordd i gaffi Ponderosa ym mhen ucha Bwlch yr Oernant SJ193482 Myra Pritchard

01745 815485

3 Tachwedd Helfa Ffwng Taith fer i edrych am ffyngoedd yn eu amrywiol ffurf. Ym mhentre Melin-y-wig. SJ039487 Iwan Roberts

07587 044255

01824 703906

8 Tachwedd

(nos Iau am 7.30)

Darlith Flynyddol Capel y Berthen ‘Arsylwi’r Ser’ gan Steffan Tudor, Athro Ffiseg a Seryddiaeth, Ysgol Glan Clwyd. Ysgoldy Capel y Berthen, Licswm.

Mynediad: £3.50 i gynnwys paned.

Goronwy Wynne

01352 780689

10 Tachwedd Geirionnydd a Chrafnant Llynnoedd, coedlannau a gweithfeydd plwm. Tua 6 milltir hamddenol. Maes parcio Trefriw. SH782631 R. Glyn Jones

01492 640227

17 Tachwedd Plas Newydd a Stâd Feifod Taith hamddenol gyda pheth dringo ysgafn

oducha Llangollen. Coedlannau a ffyrdd tawel, tua 5 milltir.

Ger y gofgolofn, gyferbyn â’r Royal Hotel yn y dre. SJ215421 Brynle Hughes

01490 430215

24 Tachwedd Llanefydd Yr hydref yn troi’n aeaf uwchben dyffryn Elwy. Tua 5 milltir hamddenol. Maes parcio Neuadd y Pentref,

Llanefydd.

SH984705 Hari Hughes

01745 331525

8 Rhagfyr Prion a’r Cylch Taith fach hamddenol ar lwybrau tawel.

Tua 5 milltir.

Ger Ysgol Pant Pastynnog, Prion. SJ046618 Philip Williams

01745 890466

29 Rhagfyr Stwytho’r cyhyrau Dim trefniadau pendant; taith yn ardal Rhuthun fel mae’r tywydd yn caniatáu. Ger Clwb Rygbi Rhuthun ar gyrion y dre, oddi ar ffordd Cerrigydrudion. SJ117578 Iwan Roberts

07587 044255

01824 703906

5 Ionawr 2019 Lobsgows ‘19 Manylion gan Lun yn nes at yr amser. I’w benderfynu – cysylltwch mewn da bryd. Lun Roberts

01824 703275

19 Ionawr Adar y Gaeaf Astudio a nodi yr amrywiaeth a geir ar y glannau yr adeg yma o’r flwyddyn. Gwarchodfa’r RSPB, Conwy. Tâl mynediad os nad yn aelod o’r RSPB. SH797773 Eifion Griffiths

01745 570395

26 Ionawr Llynnoedd Parc a Sarnau Llynnoedd a choedlannau uwchben dyffryn Conwy. Tua 6 milltir. Maes parcio ‘llifio coed’ ar ffordd Nant Bwlch yr Haearn i fyny’r allt o Gastell Gwydir; y tro cyntaf i’r chwith. SJ789609 R. Glyn Jones

01492 640227

2 Chwefror Eirlysiau Llanelidan Taith i fwynhau’r blodau hudolus

“ oll yn eu gynnau gwynion”. Llwybrau a choedlannau’r fro. Tua 5 milltir.

Ger eglwys Llanelidan. SJ109505 Lun Roberts

01824 703275

9 Chwefror Yr Orsedd ger Wrecsam Glannau’r Alun eto, llethrau ysgafn a thir gwastad. Tua 6 milltir. Maes parcio Lôn Burton yn Yr Orsedd. SJ364572 Iwan Roberts

07587 044255

01824 703906

16 Chwefror Llechweddau dwyreiniol Bryniau Clwyd At Foel y Parc a llethrau Bryn Golau. Dringfa serth, fer ar gychwyn y daith. Tua 6 milltir. Y gilfan ger Capel y Ddôl, ar yr A541 hanner milltir i’r dwyrain o Afonwen. SJ141712 Dafydd ac Alwena Williams

01745 813065

23 Chwefror Tremeirchion – oes golwg o’r gwanwyn? Taith hamddenol ar wastadedd Dyffryn Clwyd. Tua 6 milltir. Ger yr eglwys yn Nhremeirchion SJ083731 Hari Hughes

01745 331525