Skip to content

Y Gogledd Ddwyrain

Gweithgareddau Gogledd Ddwyrain

Medi 2019 – Mawrth 2020

Trefnydd: Iwan Roberts.  Ffon: 01824 703906   Symudol: 07587 044255

Cychwynnir pob taith am 10.30 oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn  tywys.

Nodir unrhyw newidiadau ar wefan hon a thudalen Gweplyfr Cymdeithas Edward Llwyd

Dyddiad

Teitl

Manylion

Man
Cyfarfod

Cyf.
Grid

Arweinydd(ion)

31 Awst

St.
Martins, Sir Amwythig

Gwarchodfa natur, safle gwersyll
carcharorion, camlas a Chlawdd Wat

O St. Martins, i gyfeiriad
Owrtyn ar y B5069, yna dilyn arwyddion brown Gwarchodfa Ifton Meadows.

SJ320376

Rhian
Haf Jones

01978351593,

Gwenda
Lloyd

01490423389
a

Mari
Roberts

01490412633

5 Medi

(nos Iau am 6.00)

Trelawnyd

Taith fer a bwyd i ddilyn (gohirwyd o
fis Mehefin). Enwau i Hari os am fwyd erbyn nos Lun yr 2ail.

Tafarn y Goron yn y pentre

SJ093797

Hari
Hughes

01745331525

7 Medi

Llangynhafal
a Hendrerwydd

Llwybrau ar odre Bryniau Clwyd, peth
dringo ysgafn yn y bore.

Pen pella maes parcio Hen Ysgubor Ty
Coch (unedau busnes), tua 200m o Langynhafal ar ffordd Llangwyfan.

SJ129638

Dafydd
ag Alwena Williams

01745813065

14 Medi

Henllan

Llwybrau a lonydd tawel ar
dir gweddol wastad, tua 5 milltir.

Ger eglwys y pentre

SJ023682

Hari
Hughes

01745331525

20-22 Medi

Brynbuga

Y Gynhadledd Flynyddol

Gwesty Cwrt Bleddyn, Llangybi ger
Brynbuga.

NP15 1PG

 

Elizabeth
Roberts

01492 640591

28 Medi

am 10.15

Taith
y Pererin 1

CYMAL 1: Maesglas i Lloc/Whitffordd

Ger Eglwys Whitffordd, llenwi ceir i’r
man cychwyn.

SJ197775

I’w
drefnu - cysylltwch â Iwan

07587044255

5 Hydref

Trwyn
y Fuwch a Chreigiau Rhiwledyn

Taith hamddenol; peth dringo ysgafn,
tua 5 milltir.

Ger meddygfa Bae Penrhyn

SH187815

Dilys
Gwilym

01492640185

12 Hydref

Cyffylliog

Taith ar ffriddoedd a thrwy
goedlannau’r fro. Peth dringo ysgafn yma ac acw. Tua 6 milltir.

Yn y pentre, ger yr hen ysgol.

SJ060577

Iwan
Roberts

07587044255

19 Hydref

Cynwyd

Hanes ac atgofion ar lannau’r
Ddyfrdwy. Tua 4 milltir hamddenol.

Ger yr ysgol yn y pentre

SJ056413

Dafydd a
Nerys Horan

01492640614

26 Hydref

Sir
Gaer

Coedlannau a Llwybr y Dywodfaen.

Alvanley - pentre bach ychydig i’r de
o Helsby (gadael yr M56 ar gyffordd 14).

SJ497741

Iwan
Roberts

07587044255

7 Tach.  (nos Iau am 7.30)

Darlith
Flynyddol Capel y Berthen

Y Prifardd Ieuan Wyn –

 ‘Un o lwybrau natur R. Williams
Parry’.

£4 yn cynnwys paned.

Ysgoldy Capel y Berthen, Licswm, ger
Treffynnon.

*Cofiwch astudio map cyn cychwyn ar
draws gwlad yn y nôs!!

SJ168715

Goronwy
Wynne

01352780689

9  Tach.

O
Lanrwst i Fetws y Coed

Coedydd Gwydir a heibio Llyn y Parc.
Bws neu dren yn ôl. Peth dringo, tua 5 milltir.

Maes parcio Glasdir yn Llanrwst

SH796616

Mair
Owens

01492640114
ag

Elizabeth
Roberts

01492640591

16 Tach.

Llanfair
Talhaearn

Y gaeaf yn agosau yn Nyffryn Elwy.
Taith hamddenol ar lwybrau’r fro, Tua 6 milltir.

Maes parcio’r pentre ger y bont.

SH926703

Hari
Hughes

01745331525

23 Tach.

am 10.15

Taith
y Pererin 2

CYMAL 2: Lloc i Drelawnyd. Tua 6 milltir.
Rhannu ceir i’r man cychwyn.

Neuadd Bentre Trelawnyd

SJ091798

I’w
drefnu, cysylltwch ag Iwan

07587044255

30 Tach.

Gwytherin

Ffriddoedd, nentydd ac eglwys hynafol.
Rhai llwybrau eitha serth, tua 5 milltir.

Yn y pentre, ger y dafarn

SH877615

R. Glyn
Jones

01492640227

7 Rhagfyr

Adar
y Gaeaf

Lawr yr afon i’r Foryd ag yn ôl yr
ochr arall. Byddwn yn oedi i edrych ar yr adar. Tua 5 milltir.

Ger Llyfrgell Rhuddlan

SJ024783

Eifion
Griffiths

01745570395
ac Alun Williams

01745730300

28 Rhagfyr

Bontuchel

Coedlannau a llwybrau tawel. Tua 5 milltir.

Ger Clwb Rygbi Rhuthun, oddiar ffordd
Cerrig ar gyrion y dre.

SJ117578

Iwan
Roberts

07587044255

4 Ionawr

Lobsgows
2020

Taith fer a bwyd i ddilyn. Manylion yn
nes at yr amser gan Lun – cysylltwch mewn da bryd.

   

Lun
Roberts

01824703275

11 Ionawr

am 10.15

Taith
y Pererin 3

CYMAL 3: Trelawnyd i Dremeirchion. Tua
6 milltir. Rhannu ceir i’r man cychwyn.

Ger Eglwys Tremeirchion

SJ083731

I’w
drefnu – cysylltwch ag Iwan 07587044255

18 Ionawr

Caergwrle
a’r Cylch

Yr Hôb a Chaer Estyn - hanesion difyr
yr ardal. Tua 5 milltir ar y gwastad.

Maes parcio Caergwrle yng nghanol y
pentre.

SJ305574

Jo a
Menna Hughes

01352754098

25 Ionawr

Llanrhaeadr-yng-
Nghinmeirch

Taith hamddenol ar lwybrau’r fro. Tua
5 milltir.

Pen gogleddol ffordd osgoi Llanrhaeadr
(oddiar yr A525).

SJ082636

Philip
Williams

01745890466

8 Chwef.

Caerwys

Oes gwanwyn yn y tir? Taith eitha
gwastad, tua 5 milltir.

Canol y dref – parciwch yn gyfrifol a
gofalus.

SJ128729

Hari
Hughes

01745331525

15 Chwef.

Capel
Garmon

Golygfeydd o Eryri a Dyffryn Conwy,
Mynydd Garthmyn a siambr Neolithig. Peth dringo, tua 5 milltir.

Yng Nghapel Garmon – parciwch yn
ofalus.

SH816554

R. Glyn
Jones

01492640227

22 Chwef.

Dyffryn
Ceiriog

Taith wanwynol gobeithio; rhai
dringfeydd gweddol heriol ar lethrau y dyffryn. Tua 6 milltir.

Y gilfan ar ochr y ffordd rhwng Pandy
a Thregeiriog.

SJ186343

Iwan
Roberts

07587044255

29 Chwef.

Llansannan

Taith ar gyrion Hiraethog. Peth dringo
ysgafn, tua 6 milltir.

Maes parcio yn y pentre.

SH934658

Alwyn a
Cath Williams

01745870692