Skip to content

Y Gogledd Ddwyrain

Gweithgareddau Gogledd Ddwyrain

Medi 2018 – Chwefror 2019

Trefnydd: Iwan Roberts.  Ffon: 01824 703906   Symudol: 07587 044255

Cychwynnir pob taith am 10.30 oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn  tywys.

Nodir unrhyw newidiadau ar wefan hon a thudalen Gweplyfr Cymdeithas Edward Llwyd

 

Dyddiad

Teitl

Manylion

Man Cyfarfod

Cyf. Grid

Arweinydd(ion)

1 Medi

Trefor a Llwybr Panorama

Golygfeydd o Ddyffryn Dyfrdwy ar ran o Lwybr Clawdd Offa. Peth dringo ysgafn yn y bore, yn ôl ar hyd y gamlas. Tua 6 milltir.

Maes parcio y gamlas yn Nhrefor ger Llangollen (I’r gogledd o’r bont ddwr). Efallai bydd angen talu.

SJ273422

Gwenda Lloyd

01490 412389

Mari Roberts

01490 412633 a

Rhian Hâf Jones

01978 351593

8 Medi

Helygain

Taith hamddenol arall ar y mynydd agored. Tua 6 milltir.

Ger tafarn y Bluebell ym mhentre Helygain

ger Treffynnon

SJ209704

Hari Hughes

01745 331525

14-16 Medi

Bodelwyddan

Y Gynhadledd Flynyddol

Gwesty’r Faenol Fawr, Bodelwyddan

SJ002764

Ann Jones

01286 650711

22 Medi

Cynwyd

Taith hamddenol yn yr ardal; hanes y fro a natur yr hydref cynnar.

Tua 5 milltir.

Ger yr ysgol yn y pentre

SJ056413

Dafydd a Nerys Horan

01492 640614

29 Medi

Dyffryn Alun

I gyfeiriad Llandegla ar lwybrau a lonydd tawel. Tua 6 milltir.

Ym mhentre Llanarmon-yn-Iâl – parciwch yn gyfrifol.

SJ191562

Philip Williams

01745 890466

6 Hydref

Prennol a Thretrallwyn

Peth dringo ar y cychwyn ond hamddenol wedyn. Tua 5 milltir.

Maes carafannau Meusydd ger Glan Conwy.Troi oddiar yr A470 ym mhen allt Bodnant.

SH806735

Hari Bryn a Frances Jones

01352 756606

20 Hydref

Coedwig Delamere , Sir Gaer

Taith hydrefol yn y goedwig. Tua 5 milltir hamddenol.

Maes parcio Yeld Lane, i’r gogledd o Kelsall, yr ochr arall i ffordd fawr yr A54.

SJ533692

Iwan Roberts

01824 703906

07587 044255

27 Hydref

Cyrn y Brain

(gohirwyd o Ebrill 7fed oherwydd tywydd gwael)

Un o fannau uchaf Mynydd Llandegla. Peth dringo ysgafn yn y bore. Tua 5 milltir.

Ar draws y ffordd i gaffi Ponderosa ym mhen ucha Bwlch yr Oernant

SJ193482

Myra Pritchard

01745 815485

3 Tachwedd

Helfa Ffwng

Taith fer i edrych am ffyngoedd yn eu amrywiol ffurf.

Ym mhentre Melin-y-wig.

SJ 039487

Iwan Roberts

07587 044255

01824 703906

8 Tachwedd

(nos Iau am 7.30)

Darlith Flynyddol Capel y Berthen

‘Arsylwi’r Ser’ gan Steffan Tudor, Athro Ffiseg a Seryddiaeth, Ysgol Glan Clwyd.

Ysgoldy Capel y Berthen, Licswm.

Mynediad: £3.50 i gynnwys paned.

Goronwy Wynne

01352 780689

10 Tachwedd

Geirionnydd a Chrafnant

Llynnoedd, coedlannau a gweithfeydd plwm. Tua 6 milltir hamddenol.

Maes parcio Trefriw.

SH782631

R. Glyn Jones

01492 640227

17 Tachwedd

Plas Newydd a Stâd Feifod

Taith hamddenol gyda pheth dringo ysgafn

oducha Llangollen. Coedlannau a ffyrdd tawel, tua 5 milltir.

Ger y gofgolofn, gyferbyn â’r Royal Hotel yn y dre.

SJ215421

Brynle Hughes

01490 430215

24 Tachwedd

Llanefydd

Yr hydref yn troi’n aeaf uwchben dyffryn Elwy. Tua 5 milltir hamddenol.

Maes parcio Neuadd y Pentref,

Llanefydd.

SH984705

Hari Hughes

01745 331525

8 Rhagfyr

Prion a’r Cylch

Taith fach hamddenol ar lwybrau tawel.

Tua 5 milltir.

Ger Ysgol Pant Pastynnog, Prion.

SJ046618

Philip Williams

01745 890466

29 Rhagfyr

Stwytho’r cyhyrau

Dim trefniadau pendant; taith yn ardal Rhuthun fel mae’r tywydd yn caniatáu.

Ger Clwb Rygbi Rhuthun ar gyrion y dre, oddi ar ffordd Cerrigydrudion.

SJ117578

Iwan Roberts

07587 044255

01824 703906

5 Ionawr 2019

Lobsgows ‘19

Manylion gan Lun yn nes at yr amser.

I’w benderfynu – cysylltwch mewn da bryd.

 

Lun Roberts

01824 703275

19 Ionawr

Adar y Gaeaf

Astudio a nodi yr amrywiaeth a geir ar y glannau yr adeg yma o’r flwyddyn.

Gwarchodfa’r RSPB, Conwy. Tâl mynediad os nad yn aelod o’r RSPB.

SH797773

Eifion Griffiths

01745 570395

26 Ionawr

Llynnoedd Parc a Sarnau

Llynnoedd a choedlannau uwchben dyffryn Conwy. Tua 6 milltir.

Maes parcio ‘llifio coed’ ar ffordd Nant Bwlch yr Haearn i fyny’r allt o Gastell Gwydir; y tro cyntaf i’r chwith.

SJ789609

R. Glyn Jones

01492 640227

2 Chwefror

Eirlysiau Llanelidan

Taith i fwynhau’r blodau hudolus

“ oll yn eu gynnau gwynion”. Llwybrau a choedlannau’r fro. Tua 5 milltir.

Ger eglwys Llanelidan.

SJ109505

Lun Roberts

01824 703275

9 Chwefror

Yr Orsedd ger Wrecsam

Glannau’r Alun eto, llethrau ysgafn a thir gwastad. Tua 6 milltir.

Maes parcio Lôn Burton yn Yr Orsedd.

SJ364572

Iwan Roberts

07587 044255

01824 703906

16 Chwefror

Llechweddau dwyreiniol Bryniau Clwyd

At Foel y Parc a llethrau Bryn Golau. Dringfa serth, fer ar gychwyn y daith. Tua 6 milltir.

Y gilfan ger Capel y Ddôl, ar yr A541 hanner milltir i’r dwyrain o Afonwen.

SJ141712

Dafydd ac Alwena Williams

01745 813065

23 Chwefror

Tremeirchion – oes golwg o’r gwanwyn?

Taith hamddenol ar wastadedd Dyffryn Clwyd. Tua 6 milltir.

Ger yr eglwys yn Nhremeirchion

SJ083731

Hari Hughes

01745 331525