Skip to content

Y De a’r Canolbarth

Medi 2017 – Chwefror 2018

Trefnydd: Eirian Davies. Ffôn: 01792 844 821; Symudol : 07484 107 162

Cychwynnir pob taith am 10:30y.b. oni nodir yn wahanol.

Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.

Dyddiad Teitl Manylion Man Cwrdd Arweinydd(ion)
27 Awst

(Dydd Sul)

Noder hefyd amser dechrau’r daith.

Trefynwy Taith ddwysedig tua 4 milltir ar lwybr Treftadaeth Placiau Gleision Trefynwy. Mewn cydweithrediad â “Monmouth Walkers are Welcome” 2pm Maes parcio “Tŷ Pont Sych”, Trefynwy, Sir Fynwy.

NP25 5AS

SO502126

Grahame Thomas

01600 715507

07816 635222

Robin Davies

01594 563172

07772197291

2 Medi Tarddiad Afon Wysg a Mynydd Llan

(Ar ôl canslo’r daith mis Medi blwyddyn diwethaf, o achos y tywydd, dyma gyfle arall)

Dilyn Afon Wysg o Bont ar Wysg i’w tharddiad wrth droed Fan Foel ac i lawr am Fynydd Llan. Tua 8 milltir, dringo hyd at y tarddiad. Pont ar Wysg

SN820271

Arwel Michael

01639 844080

07976 787640

9 Medi Taith wedi ei chanslo
15 -17

Medi

Aberystwyth Y Gynhadledd Flynyddol Gwesty Llety Parc Ann Jones

01286 650711

07535 095547

23 Medi Penpych, Rhondda Fawr Cylchdaith fynyddig tua 5 milltir. Golygfeydd eang o uchder serth iawn.

Dringo a disgyn graddol ar wahân i ddwy ran serth, tua 20 munud yr un.

Llwybrau caregog a mwdlyd iawn mewn mannau.

Maes Parcio Coedlan Penpych, Blaencwm.

SS924991

Glyn Hughes

01443 407080

30 Medi Cefn Moel, Cwmdu, Crughywel Cylchdaith tua 6 milltir; dringo’n raddol i ben Cefn Moel a Ffordd y Bannau. Yn ôl trwy’r caeau. Maes parcio Neuadd y Pentref, Cwmdu ger yr A479. Tâl £1.

SO180239

Helen Morgan

01873 737738

7 Hydref Pentir Marloes, Sir Benfro Cylchdaith tua 6 milltir yn dilyn Llwybr Arfordir Cymru. Yn canolbwyntio ar greigiau, tirffurfiau a bywyd gwyllt yr ardal. Maes parcio traeth Marloes – Tâl.

SM779082

Dyfed a Siân Elis-Gruffydd

01239 682287

14 Hydref Fan Frynych Taith 8 milltir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Dechrau o Ganolfan yr Ymwelwyr; peth dringo i fyny i Fan Frynych, ac yn ôl dros Dwyn Dylluan-ddu. Maes parcio Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus – Tâl.

SN977262

Richard Davies

02920 842923

21 Hydref Craig-cefn-parc Cylchdaith tua 8 milltir i gael hanes y ‘Death Ray’ a’r Border Bach. Peth dringo, gweddol serth mewn ambell fan, golygfeydd arbennig. Maes Parcio'r RSPB, Cwm Clydach sydd ar yr Heol o Glydach i Craig-cefn-parc, ar ôl pasio tafarn y New Inn a chroesi'r afon.

SN682025

SA6 5SU

Eirian Davies

01792 844821

28 Hydref Llantood Cylchdaith tua 6 milltir, peth dringo. Encilfa gyferbyn ag Eglwys Llantood sydd ar yr A487 tua 3 ½ milltir i’r de o Aberteifi.

SN154419

SA43 3NU

Clem Lewis

01239 858933

11 Tachwedd Corris

(Ar ôl cwtogi taith mis Chwefror 2014 o achos y tywydd, dyma gyfle arall)

Taith tua 6 milltir, trwy’r pentref, chwareli, ar hyd yr afon a thrwy’r goedwig, peth dringo, cymedrol. Maes Parcio Canolfan Crefft Corris.

SH750078

Bethan a Richard Hartnup

01970 828533

18 Tachwedd Crwydro Gwastadeddau Gwent Ymweld â Gwarchodfa Natur Aberwysg. Gwahoddir Cymry Cymraeg a dysgwyr Casnewydd a’r cylch ar y daith hon. Trefnwyd ar y cyd gyda Chyfoeth Naturiol Cymru. Canolfan Ymwelwyr Gwarchodfa Natur Aberwysg. (Uskmouth).

ST334834

NP18 2YH

Gareth Beynon

01633 421405

25 Tachwedd Hendy-gwyn ar Daf Taith hamddenol tua 4 milltir o gympas yr hen dref a’r cyffiniau. Cyfle i weld gerddi hyfryd Canolfan Hywel Dda. Maes Parcio Stryd y Santes Fair yng nghanol y dref ger Canolfan Hywel Dda.

SN200165

SA34 0PY

Alan Williams

02920 752382

07989 451348

2 Rhagfyr Ardal Pont-siân Bwlch-y-fadfa a Chroes Gwyn. Cylchdaith o amgylch 7 milltir a fydd yn defnyddio cyfuniad o lwybrau cyhoeddus a heolydd bach cefn gwlad. Maes parcio Neuadd Goffa D H Evans, Pont-siân.

SN438462

Eileen Curry

01559 362253

9 Rhagfyr Dar, Cynon a Chadlan

(cwrdd am 10.45yb i ddal bws 11yb)

Dal y bws (11yb) o Benderyn i Aberdâr a cherdded yn ôl ar hyd Ffordd Cynon. Tua 6 milltir, hamddenol. Canolfan Gymunedol Penderyn, sydd ar ochr Hirwaun y pentref.

SN950079

CF44 9UX

Gwyn Morgan

01685 814348

16 Rhagfyr Turlough Pant-y-llyn ger Llandybie Taith fer o gwmpas y Turlough a’r hen chwarel.

Cinio Nadolig (3chwrs) yn nhafarn y Llew Coch i ddilyn. Pris tua £22,

Enwau i Gill erbyn 3ydd o Dachwedd.

Maes parcio Y Llew Coch, Llandybie. SN617157

SA18 3JA

Rhannu ceir o’r fan yma i’r Turlough.

Alun a Gill Griffiths

01269 594406

6 Ionawr 2018 Cwm Angidi, Tyndyrn Cylchdaith, tua 5 milltir i fyny Cwm Angidi lle gwelwn olion diwydiant yr ardal, yn cynnwys y gwaith weiar. Maes parcio ‘Lower Wireworks’; os yn dod o Gas-gwent ar yr A466, trowch i’r chwith ger gwesty’r Royal George yn Nhyndyrn: mae’r maes parcio o fewn ½ milltir ar y dde.

SO526002

Ena Morris

01495 755940

07890 611737

13 Ionawr Y Garn Goch a Trichrug

Bethlehem

Cylchdaith tua 6 ½ milltir; dringo (gweddol serth ond ar yr heol) tuag at Y Garn Goch ac wedyn i fyny i ochr Trichrug. Mi fydd yn bosib cwtogi’r daith os fydd y tywydd yn wael. Ger Capel Bethlehem. O gyfeiriad Ffairfach, trowch i’r dde ger yr hen ysgol ym Methlehem ac wedyn y troad cyntaf ar y dde a fydd o fewn 200 llath.

SN687249

Peter Evans

01269 832204

20 Ionawr Eglwys Llanedi, Rhandir Aur a Choed y Plas Cylchdaith hamddenol iawn tua 4 milltir o gwmpas plwyf Llanedi a chyfle i hel hen atgofion. Maes parcio Eglwys Llanedi: bydd rhywun ar sgwâr y pentref i gyfarwyddo.

SN588066

John Harry

01792 882188

27 Ionawr Ardal Caerfyrddin Cylchdaith hamddenol tua 5 milltir o amgylch y dre. Maes parcio Canolfan Hamdden Tre Ioan.

SN401187

Alun Voyle

01267 275636

3 Chwefror Llynnoedd Llansamlet a Copperopolis Cylchdaith hamddenol (dim dringo) tua 5 ½ milltir ar lwybrau sefydlog i ymweld â hen safleoedd gweithfeydd metel yr ardal. Maes Parcio Llyn Fendrod, Ffordd y Cwm, Llansamlet, Abertawe.

SS676970

SA6 8QX

Eirian Davies

01792 844821

10 Chwefror Adar Penclawdd Cyfle i weld ymwelwyr y gaeaf yn y safle unigryw yma.

Cost mynediad - £5 (pris gostyngol).

Canolfan Gwlypdiroedd y WWT, Llwynhendy, Llanelli.

SA14 9SH

SS531983

Harry Williams

01792 882799

17 Chwefror Coed y Cwm, Penllergaer Taith tua 5 milltir ar ystâd John Dillwyn Llewelyn. Cyfle i weld y gwaith sydd yn cael ei wneud i adnewyddu’r cwm unigryw hwn. Maes Parcio yr ystâd, ar yr A48 ger cyffordd 47 yr M4. (Tâl)

SS624993

Helen Bevan

01239 851475

24 Chwefror Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon – Llwybr y Mynydd Haearn, Rhan 1

(Ar ôl cwtogi taith mis Chwefror 2017 o achos y tywydd, dyma gyfle arall)

Taith gerdded gylchol tua 7 milltir yn mynd o gwmpas Mynydd Blorens. Bydd y daith yn cynnwys cyfoeth o nodweddion hanesyddol a naturiol sy’n rhoi ei chymeriad unigryw i Dirwedd Ddiwydiannol Blaenafon. Maes parcio Penfforddgoch ger Blaenafon.

SO254107

NP4 9SR

Frank Olding

07971 081647