Skip to content

Y De a’r Canolbarth

Gweithgareddau De a’r Canolbarth

Medi 2019 – Mawrth 2020

Trefnydd: Eirian Davies.  Ffon: 01792 844821   Symudol: 07484 107161

Cychwynnir pob taith am 10.30 oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn  tywys.

Nodir unrhyw newidiadau ar wefan hon a thudalen Gweplyfr Cymdeithas Edward Llwyd

Dyddiad

Teitl

Manylion

Man
Cyfarfod

Cyf.
Grid

Arweinydd(ion)

7 Medi

Cefn
y Rhondda a Phenrhys

Cylchdaith fynyddig tua 7 milltir. Dringo a disgyn graddol ar y cyfan (tua 40 munud yr un). Llwybrau’n
amrywio o darmac i garegog  a mwdlyd.

Canolfan Chwaraeon Cwm
Rhondda, Ystrad Rhondda ger yr A4058. CF41 7SY

SS989949

Glyn
Hughes

07388
330 387

14 Medi

Ardal
Ystradgynlais

Cylchdaith hanesyddol a diwydiannol
yn ardal Ystradgynlais, tua 7 milltir, gyda golygfeydd gwych o’r ardal.

Safle parcio ger Hen Waith
Haearn Ynyscedwyn

SA9 1BP

SN783092

Arwel
Michael

01639
844 080

20 – 22

Medi

Brynbuga

Y Gynhadledd Flynyddol

Gwesty Cwrt Bleddyn, Llangybi, ger Brynbuga,

NP15 1PG

Elizabeth Roberts

01492 640 591

28 Medi

Crwydro’r
Gweundir Uwchben Abertyleri

Taith fynyddig, felly peth
dringo, tua 7 milltir a fydd yn fforio tirwedd uwchben Abertyleri a
Chwmtyleri. Cyfle i edrych ar archeoleg ddiwydiannol a safleoedd Fictoraidd
anarferol.

Maes parcio aml-lawr Abertyleri,
Y Stryd Fawr, Abertyleri. (Tâl)

NP13 1AG

SO218040

Frank
Olding

07971
081 647

5 Hydref

Llanilar

Cylchdaith gymedrol tua 5.5
milltir i gyfeiriad Y Gors; peth dringo ac ambell fan gwlyb.

O gyfeiriad Llanfarian ar yr
A485, trowch i’r chwith ar ôl pasio’r eglwys, heibio’r ysgol ac i lawr i
ddiwedd y lôn.

SY23 4PA

SN625753

John
Williams

01970
617 173

12 Hydref

Amgueddfa
Glofa Cefn Coed, Creunant

Taith fer yn ardal Creunant,
wedyn ymweliad â’r lofa yn y prynhawn. Mae’r amgueddfa yn agor yn arbennig i ni gyda
thaith dywys yn y Gymraeg. Gobeithio bydd lluniaeth ysgafn ar ddiwedd y
daith!

Maes Parcio Amgueddfa Glofa
Cefn Coed, Heol Castell-nedd, Creunant, SA10 8SN.

SN785033

Alan
Williams

02920 752382    07989 451348

19 Hydref

Dyffryn
Aeron

Taith amrywiol tua 6 milltir, gweddol
esmwyth ar gyrion y dyffryn, golygfeydd hyfryd.

Ger Eglwys San Mihangel, troi
ar sgwâr Ciliau Aeron i’r B4339 (Dihewyd), i fyny'r lôn am tua ¾ milltir.SA48
7SG

SN502581

Betty Davies

01570
470 350

26 Hydref

D.S.  Talybont a Chors Fochno

wedi'i gohirio oherwydd y tywydd

wedi'i gohirio oherwydd y tywydd

wedi'i gohirio oherwydd y tywydd

Eurlys Jones

01970 832 381

07530363441

2 Tachwedd

Ar
y ffin - Pandy, Trewyn a Llanfihangel Crucornau
.

Taith 6 milltir, cymedrol ar y
cyfan, gydag un ddringfa o 140 metr mewn hanner milltir dros Lwygy Fawr. Llwybrau,
hen dramffordd a lonydd tawel. Bydd nifer o nodweddion diddorol hanesyddol a
daearegol i'w gweld.

Neuadd Y Pentref, Heol Wern
Gifford, Pandy NP7 8DL - ger yr A465

SO332214

Jeff Davies 01873 856 863
07854777019

9 Tachwedd

Llanerchaeron
a Dyffryn Aeron

Tua 6 milltir,  gan fwyaf ar
dir ystâd Llanerchaeron. Caeau, hen reilffordd, coedwig a golygfa. Un
ddringfa serth ar ôl cinio, ond mae’n bosibl cwtogi’r daith os oes unrhyw un
am wneud.

Maes Parcio’r Ymddiriedolaeth
Genedlaethol (dim tâl)

SA48 8DG

SN480600

Richard a Bethan Hartnup

01970 828 533

16 Tachwedd

Pwll Du a Brandy Cove

Cylchdaith tua 6 milltir trwy
Bwll Du a Brandy Cove. Dringo serth mewn llefydd ond does dim rhaid bod ar
frys. Caffi bach neis i orffen!

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth
Genedlaethol yn Southgate (Tâl)

SA3 2DH

SS553874  

Rob Evans

01792 297 463

07880 628653

23 Tachwedd

Coed Lasgarn

Cylchdaith tua 5 milltir i
fyny drwy goed Lasgarn i Fynydd y Garn. Dringo yn y bore.

Cwrdd ym maes parcio
Abersychan. Troi oddi ar y A4043  tuag at Talywain (ar y B4246) i gael
mynediad.

NP4 7BQ

SO269033

Ena
Morris

01495 755 940

07890611737

30 Tachwedd

Parc
Coetir Mynydd Mawr

Cylchdaith gyfforddus rhwng
6-7 milltir yn ardal pyllau glo Mynydd Mawr. Peth dringo ar ddechrau ac ar
ddiwedd y daith.

Maes parcio’r coetir ar Heol Blaenhirwaun
sydd rhwng Cross Hands a Drefach.

SN546133

Mary a
Garfield Rees

01269
842 123

7 Rhagfyr

Rhwng
Afon a Thramffordd, Ardal Aberdâr

Taith weddol hawdd tua 4
milltir a fydd yn crwydro drwy’r dre tua hen waith briciau Llwydcoed ac yn ôl.

Parc Gwledig Cwmdâr.

CF44 7RG

SN983025

Gwyn
Morgan

01685
814 348

14 Rhagfyr

Brechfa

Taith tua 4 milltir gyda thipyn
o ddringo ar y dechrau. Wedyn Cinio Nadolig yn Y Fforest Arms, prif gwrs
£9.50, cyrsiau ychwanegol £4.50 yr un. Enwau i Ann erbyn 30/11/19

Parcio ar y stryd ger y
dafarn, sydd yng nghanol y pentref ar y B4310.

SA32 7RA

SN523302

Ann
Phillips

01559
384 558

07833
126327

2020

11 Ionawr

Llanymddyfri

Cylchdaith tua 7milltir,
dringo cymedrol ac un man gwlyb yn ardal yr Hen Ficer.

Maes parcio Castell
Llanymddyfri.

SA20 0AW

SN767344

Alun
Jones

01570 423 231

Audrey Price

01550 721 612

18 Ionawr

Ardal Penmaen,
Bro Gŵyr

Dringo ar y
dechrau at gopa Cefn Bryn ac yn ôl ar hyd twyni Oxwich. Tua 7 milltir.

Maes parcio tu cefn I Eglwys
Penmaen, troi i’r dde ger yr  arwydd i ‘Three Cliffs Care Home’

SA3 2HQ

SS527886

Richard
Davies 02920 842 923

25 Ionawr

Castell
Gwallter, Eglwys Llanfihangel Genau'r Glyn a Glanfred

Cylchdaith tua 7 milltir neu
fyrrach yn dibynnu ar y tywydd. Tipyn o lan a lawr.

Neuadd Rhydypennau, Bow Street.

SY24 5BQ.

SN627855 

Rees
Thomas

01970
828 772

1 Chwefror

Copperopolis
a Threforys

Cylchdaith tua 7 milltir, un
dringad cymedrol, i edrych ar weddillion diwydiannol yr ardal hanesyddol yma.
Bosib i dorri hyd y daith os fydd y tywydd yn wael.

Maes Parcio Llyn Fendrod,
Ffordd y Cwm, Llansamlet.

SA6 8QX

SS676970

Eirian
Davies

01792
844 821

8 Chwefror

Coed
y Wenallt, Caerdydd

Taith tua 5 milltir o gwmpas
bryniau a’r coedwigoedd gogledd Caerdydd. Ychydig o ddringo esmwyth (man
uchaf tua 180m).

Maes Parcio Castell Coch,
Tongwynlais, CF15 7JS.

ST133826

Jackie
James 02920 811 812   07974 696416

22 Chwefror

Llangyndeyrn

Taith ffigur 8, felly fydd yn
bosib gwneud ei hanner os  dymuner, tua 5 milltir. Dringo, gweddol serth mewn
2 fan.

Ger  Eglwys  Llangyndeyrn yng
nghanol y pentref.

SA17 5EN

SN456140

Peter
Evans

01269
832 204

29 Chwefror

Rhondda,
Taf a'r Cynon.

Taith tua 7 milltir o un cwm
i’r llall o Drehafod i Abercynon. Llwybrau da. Braidd dim dringo. Teithio yn
ôl ar y bws.

Parc Gwledig Barry Sidings, ger yr A4058,
rhwng Trehopcyn a Threhafod

ST054909

Glyn
Hughes

07388
330 387