Skip to content

Y De a’r Canolbarth

Gweithgareddau De a’r Canolbarth

Medi 2018 – Chwefror 2019

Trefnydd: Eirian Davies.  Ffon: 01792 844821   Symudol: 07484 107161

Cychwynnir pob taith am 10.30 oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn  tywys.

Nodir unrhyw newidiadau ar wefan hon a thudalen Gweplyfr Cymdeithas Edward Llwyd

Dyddiad

Teitl

Manylion

Man Cyfarfod

OS Grid

Arweinydd(ion)

1 Medi Ardal Dyfnant Cylchdaith tua 8 milltir a fydd yn pasio Llyn Fairwood (y mwyaf ar
Benrhyn Gŵyr), a man hyfforddi Tîm Pêl Droed Abertawe. Peth dringo,
(cymedrol) ac ambell fan gwlyb a mwdlyd.
Maes parcio ar ochr y llwybr beicio a’r parc ar y B4296 rhwng Tregŵyr a
Chilâ.SA2 7TB
SS595938 Eirian Davies

01792 844821

8 Medi Siambr Trawsfynydd a Hafodwnog Taith egnïol o 8 milltir ar hyd traciau coedwigaeth a llwybrau mynydd.
Dringo drwy’r bore ac un ddisgynfa serth tua diwedd y daith.
O ffordd Machynlleth i Ddylife ger y bont yn Forge (y Bontfaen) trowch am
Uwchygarreg. Ymlaen am 3 milltir heibio Fferm Talbontdrain (SY20 8RR) Parcio ½ milltir ymhellach
ar ochr chwith y trac.
SN776947 Jackie Willmington

01970 820370

Carwen Wigley Vaughan

01970 615864

14-16 Medi Bodelwyddan Y Gynhadledd Flynyddol Gwesty’r Faenol Fawr,

Bodelwyddan.

SJ002764 Ann Jones

01286 650711

22 Medi Cellan, ger Llanbedr Pont
Steffan
Taith tua 8-9 milltir, rhwng dwy Sir, dringo egnïol ar y dechrau. Ger Cofgolofn Cellan SN605488 Alun Jones

01570 423231

29 Medi Llannerch a Mynydd Llanhileth Cylchdaith tua 6 milltir i weld olion pwll glo Llannerch a’r gofeb i’r
176 a laddwyd yna mewn trychineb yn 1890. Peth dringo, gweddol gymedrol.
Encilfa ger Clwb Criced Pontnewynydd. Trowch o’r A4043 ger y Marmaris
Kebab House, (arwydd i Ganolfan Gymunedol Pontnewynydd), i fyny Heol
Pentrepiod am tua ½ milltir.NP4 6RN
SO265023 Ena Morris

01495 755940

07890 611737

6 Hydref Ardal Castell Rhaglan Taith esmwyth, tua 6 milltir, drwy gaeau, coed a phentrefi bychan gyda
chyfle wedyn i ymweld â’r castell.
Maes Parcio Castell Rhaglan

NP15 2BT

SO415082 Olwen Jones 01873
857866 07990
654374
13 Hydref D.S. Gohiriwyd oherwydd y tywydd Coed Aberllolwyn, Ffos Las a
Llwybr yr Arfordir
Cylchdaith gymedrol/egnïol tua 7 milltir. Peth dringo, ychydig o sticlau
a mannau gwlyb. Bydd modd hepgor darn olaf y daith lle mae disgynfa serth.
O’r A487 trowch i’r gorllewin yn Rhydyfelin (Arwydd Morfa Bychan 2 ½ ),
ewch heibio Capel Gosen a pharcio ar ymyl y ffordd ger Pont Tanycastell,SY23 4PY
SN589788 Beryl Wyn Jenkins

01970 624751

07817772818

20 Hydref Cylchdaith Llanerchyrfa Taith tua 6 milltir a fydd yn dilyn llwybr y goedwig hyd at Nant y Bach
ac ymlaen oddi yno allan o’r goedwig. Lawr wedyn at Afon Irfon. Cofio Emrys
Harries ar y ffordd. Peth dringo.
Ger Afon Irfon , Llanerchyrfa, sydd tua 2 ¼ milltir o bentref Abergwesyn i
gyfeiriad TregaronLD5 4TR
SN836555 Arwel Michael

01639 844080

27 Hydref Mynydd Pen y Fal

(ar ôl canslo’r daith Mis Mawrth 2018 oherwydd y tywydd, dyma gyfle
arall)

Cylchdaith tua 6 milltir trwy goedwig ac ar hyd llwybrau eang tua chopa
Pen y Fal; y rhan olaf yn serth ond yn ddewisol. Dychwelyd ar hyd llwybrau
gwahanol.

Prif faes parcio Llanwenarth

(Nodir fod y man cwrdd yma yn wahanol i fan cwrdd taith Mawrth 2018)

SO268166 Helen Morgan

01873 737738

07539 516694

3 Tachwedd Pwynt Whitford, Gwyr. Cylchdaith tua 6 milltir drwy’r coed a’r twyni tywod at Bwynt Whitford i
weld yr adar a’r goleudy. Peth dringo yn ôl i’r maes parcio ar y diwedd.
Maes Parcio Cwm Ivy, man pellaf pentref Llanmadoc.

Tal ,£1 (blwch gonestrwydd)

SS440935 Clem Lewis
10 Tachwedd Corris ac Aberllefenni
(D.S. 
Bydd rhaid cwtogi'r daith oherwydd tir gwlyb - gweler "Newyddion Brys".)
Dilyn Afon Dulas at Aberllefenni a
darganfod llwybrau trwy’r goedwig ac o gwmpas y chwareli. Peth dringo. Tua 6
milltir.
Maes Parcio Canolfan Crefft Corris.  (Neu ewch yn syth at faes parcio Aberllefenni  SN768093) SH750078 Bethan a Richard Hartnup

01970 828533

17 Tachwedd Crwydro Gwastadeddau Gwent Ymweld â Gwarchodfa Natur Aberwysg. Gwahoddir Cymry Cymraeg a dysgwyr
Casnewydd a’r cylch ar y daith hon. Trefnwyd ar y cyd gyda Chyfoeth Naturiol
Cymru.
Canolfan Ymwelwyr Gwarchodfa Natur Aberwysg. (Uskmouth).

Tal -£3

NP18 2YH

ST334834 Harri Williams

01792 882799

24 Tachwedd Aberdaugleddau Taith hamddenol tua 6 milltir ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro o
Aberdaugleddau i Sandy Haven. Dychwelyd i’r dre ar y bws.
Maes Parcio Gorsaf Rheilffordd Aberdaugleddau (mynediad ar gylchfan
Victoria Road.) Peidiwch â mynd mewn i Tescos.SA73 3AB
SM900062 Alan Williams

02920 752382

07989 451348

1 Rhagfyr Ardal Prengwyn, Llandysul Taith gylch, tua 4 milltir, yn bennaf ar lwybrau lleol, ac ychydig ar y
brif hewl. Fe fyddwn yn pasio’r ‘enwog’ Happy Donkey Hill ar y ffordd yn ôl
lle fydd ychydig o ddringo.
Maes parcio Tafarn Gwarcefel, Prengwyn, lle fydd cyfle i gael paned neu
beint ar ôl y daith.
SN424442 Eileen Curry

01559 362253

8 Rhagfyr Ardal Aberaman, Cwm Cynon. Cylchdaith gymedrol tua 4 milltir ar hyd glannau Aman tua Chwmaman a
Glynhafod ac yn ôl ar hyd ochr arall
yr afon.
Ar yr heol ger Farrell’s Home Centre , Aberaman, gyferbyn â Chlwb Rygbi
Abercwmboi ar y B4275.CF44 6AX
SO016004 Gwyn Morgan.

01685 814348

15 Rhagfyr Ardal Pontarfynach , a Chinio
Nadolig
Cylchdaith mymryn dros 4 milltir i
gyfeiriad Mynydd Bach. Yna i lawr at Nantarfwnwg ac yn ôl i’r
gwesty. Peth dringo i ddechrau ond dim llawer o dir gwlyb. Cinio
Nadolig i ddilyn yng Ngwesty’r Hafod. £23 am dri chwrs, 2 gwrs am bris llai. Enwau am y cinio i Anne erbyn diwedd
Mis Tachwedd.
Maes parcio Gwesty’r Hafod, Pontarfynach SN741769 Anne Gwynne

01974 298995

John Williams (am fanylion y daith)

01970 617173

12 Ionawr Cylchdaith Nanhyfer Cyfle i weld eglwys a chastell Nanhyfer a thaith fer i lawr yr afon tua
Llwyngwair. Llwybrau yn gallu bod yn fwdlyd gydag ambell fan serth. Tua 3
milltir.
Ger Eglwys Nanhyfer, parcio ar ymyl y ffordd ychydig tu draw i’r eglwys. SN083399 Raymond Griffiths

01348 891668

19 Ionawr Coed Gwent o Lanfair Isgoed Taith tua 8 milltir yn dringo’n raddol ar lwybrau o’r pentref i fyny at
Goed Gwent. Yn ôl heibio Mynydd Alltir-fach.
Parcio ar yr heol yn Llanfair Isgoed, a chyfarfod y tu allan i’r
Woodlands Tavern. Mae Llanfair Isgoed (Llanvair Discoed) un filltir i’r
gogledd o’r A48 rhwng Casnewydd a Chas-gwent.
ST447923 Richard Davies

02920 842923

26 Ionawr Llynnoedd Llansamlet Cylchdaith gymedrol tua 6 milltir, braidd dim dringo, i weld y gwaith
sydd wedi ei wneud i wella'r hen ardal ddiwydiannol yma.
Maes parcio ar y Stryd Fawr yng Nghlydach ger y Ganolfan Iechyd a
gyferbyn a’r Co-op.SA6 5LJ
SN692013 Eirian Davies

01792 844821

2 Chwefror Rhydargaeau Cylchdaith gymedrol tua 6 milltir ar gyrion Coedwig Brechfa. Lonydd
tawel, caeau a llwybrau’r goedwig. Dringo’n raddol drwy’r goedwig yn ôl at y
ceir. Golygfeydd hyfryd.
Parcio mewn cilfach ger fferm Rhos Ddu. Troi o’r A485 rhwng Peniel a
Rhydargaeau ger arwydd Horeb/Felingwm. Dilyn yr heol am tua 2 ½ milltir, yna
troi i’r chwith ger arwydd Horeb. Y gilfach wrth ymyl y goedwig ar y chwith
ar ôl ½ milltir.
SN467270 Janet Price

01267 253415

9 Chwefror Rhondda Fach
Taith tua 7 milltir drwy'r Porth ac ar hyd llwybr y Rhondda Fach i Lynrhedynog. Llwybrau gwastad ar wahan i dau ddarn weddol serth tua 5 munud yr un. Teithio yn ol ar y bws. Parc Gwledig Barry Sidings, ger yr A4058, rhwng
Trehopcyn a Threhafod
ST054909 Glyn Hughes

01443 407080

16 Chwefror Allt yr Esgair a Bwlch Dringo i ben Yr Allt (golygfeydd rhagorol) a dilyn yr hen ffordd Rufeinig
i Fwlch a Thretŵr. Tua 6 milltir, cymedrol.
Cwrdd ym Maes Parcio Llys a Chastell Tretŵr i rannu ceir i’r gilfan a
safle picnic rhwng Bwlch a Llansanffraid (Llansantffraed), cerdded yn ôl i
Dretŵr.NP8 1RF
SO185219 Jeff Davies

01873 856863

07854 777019

23 Chwefror Safle Treftadaeth y Byd
Blaenafon – Llwybr y Mynydd Haearn, Rhan 2
Bydd y daith hon yn edrych ar archeoleg ddiwydiannol wych safle
Treftadaeth Byd Blaenafon gan gynnwys Pyllau Hill, Inclein Dyne –Steel, Pownd
Penfforddgoch a llawer mwy. Tua 5.5 milltir.
Llynnoedd y Garn, Garn yr Erw, Blaenafon.

NP4 9SE

SO234097 Frank Olding

07971 081647